[SMCC] Giai ma Van Cao

Gi?i mã m?t huy?n tho?i v? Van Cao

Tuan Khanh (nhac si)'s Blog

Nhân d?p ông Võ Van Nam dang lai rai "gi?i ho?c Tr?nh Công Son", tôi th?y có 
h?ng d? "gi?i ho?c" m?t huy?n tho?i v? Van Cao mà lâu nay tôi chua có d?p nói 
ra.

Khi Van Cao còn t?i th?, báo Th? Gi?i M?i s? 40, phát hành tháng 10-1993, có 
dang bài vi?t "Van Cao: ngh? si da tài" c?a Phanxipang. Trong dó có do?n:

D?c bi?t, t?i Hoa K?, tru?c khi phi thuy?n Apollo phóng vào không gian, các phi 
hành gia du?c nghe m?t ít nh?c ph?m ch?n l?c, trong dó có "Thiên thai" c?a Van 
Cao:
Ti?ng ai hát chi?u nay vang l?ng trên sóng
Nh? Luu Nguy?n ngày xua l?c t?i Dào Nguyên
Kìa du?ng lên tiên
Kìa ngu?n huong duyên...

N?u ngu?i M? d?c du?c do?n này ch?c h? tu?ng là truy?n khôi hài. NASA chu dáo 
quá ! Tru?c khi phóng phi thuy?n Apollo lên m?t trang, h? cho các phi hành gia 
nghe "Thiên thai" c?a Van Cao d?... l?y h?ng ! Nhung ? Vi?t Nam thì dó là m?t 
bài vi?t r?t m?c nghiêm túc, vì dó là bài vi?t d? m?ng sinh nh?t 70 c?a Van Cao.

Sau dó, không th?y Van Cao nói gì. Có l? ông chua h? d?c bài dó. Hai nam sau, 
Van Cao qua d?i, và d?n d?n cái chuy?n phi thuy?n Apollo ?y càng ngày càng "có 
th?t" hon, v?i nhi?u chi ti?t ly k? hon.

Trong bài "T?n m?n v? ngu?i vi?t Qu?c ca Vi?t Nam (Nhân 60 nam ngày nh?c si Van 
Cao vi?t Ti?n quân Ca)" dang trên Talawas ngày 2.12.2004, ông Nguy?n Thanh 
Giang cho r?ng bài hát Thiên Thai dã "du?c ch?n dua vào bang nh?c d? các phi 
hành gia M? dem vào vu tr? trên t?u Apollo."

Ái chà ! T? chuy?n phi hành gia du?c nghe "Thiên thai" tru?c khi bay lên cung 
trang bây gi? phát tri?n thành chuy?n Apollo mang "Thiên thai" vào vu tr? !

Trong bài "Van Cao - Ngh? si c?a tuong lai" dang trên báo Thanh Niên, dang l?i 
trên vietbao.vn ngày 9.7.2005, nhà tho Thanh Th?o vi?t: "... cách dây hon 30 
nam ngu?i M? dã dua b?n nh?c Thiên thai c?a Van Cao lên vu tr?..."

Ô là la ! Chuy?n càng ngày càng có "th?t" r?i dây !

Trong bài "Van Cao M?t Nhân Cách L?n" dang trên web Luong Son B?c ngày 
4.7.2006, tác gi? L?c Long vi?t:

"... Van Cao, các tác ph?m c?a ông n?u tách riêng ra nh?ng tác ph?m dó hoàn 
toàn t? d?ng v?ng và sáng chói trên b?u tr?i ngh? thu?t Vi?t Nam và Qu?c t?. Dó 
m?i là nh?ng tác ph?m vì ngh? thu?t dich th?c, nh?ng tác ph?m trong sáng không 
muu c?u l?i danh t?m thu?ng. (Di?u này du?c minh ch?ng khi NASA dã gom góp t?t 
c? nh?ng gì du?c coi là tiêu bi?u c?a n?n van minh trái d?t d? làm thông di?p 
phát vào kho?ng không vu tr? nh?m tìm ki?m nh?ng ph?n h?i c?a m?t n?n van minh 
khác trong vu tr?. Trong thông di?p này, giai di?u và nét nh?c c?a Van Cao dã 
du?c ch?n, cùng v?i các tác ph?m kinh di?n khác c?a Bettoven, Moza, ... nh?ng 
thiên tài trên kh?p th? gi?i. Ca khúc Thiên Thai dã du?c ch?t l?c l?i, và Vi?t 
Nam vinh d? dã góp ph?n nh? bé trong b?c thông di?p du?c g?i t? trái d?t d?n 
nh?ng n?n van minh khác (n?u có) ngoài vu tr? bao la)."

D?c mà su?ng t?ng khúc ru?t ! Van Cao sánh vai v?i các thiên tài Bettoven, 
Moza... (hai ông này là ai ? có ph?i là Beethoven và Mozart ?) d? g?i thông 
di?p âm nh?c "t? trái d?t d?n nh?ng n?n van minh khác (n?u có) ngoài vu tr? bao 
la" !

Trong bài ph?ng v?n "Van Cao hào hùng và Van Cao lãng m?n" do báo T? Qu?c th?c 
hi?n ngày 10.7.2007 nhân k? ni?m 12 nam ngày m?t c?a nh?c si Van Cao, nhà tho 
kiêm nh?c si Nguy?n Th?y Kha nói: "Nh? s?c bay b?ng c?a giai di?u, 'Thiên Thai' 
dã du?c t?u lên b?ng dàn nh?c và du?c các phi công vu tr? mang theo khi r?i 
trái d?t."

À há ! Té ra bài "Thiên thai" không ph?i du?c hát b?ng m?t ca si ngu?i Vi?t 
Nam, mà du?c "t?u lên b?ng dàn nh?c" (cho nó sang ? hay vì s? các hành tinh 
khác không hi?u ti?ng Vi?t ?).

Vân vân và vân vân. Nhung s? th?t là th? nào ?

S? th?t là h?i tháng 7.1969 phi hành gia Neil Armstrong dã mang theo lên phi 
thuy?n Apollo 11 m?t cái cassette thu l?i dia nh?c Music Out of the Moon (Nh?c 
t? m?t trang) c?a Samuel Hoffman, trong dó Hoffman choi nh?ng b?n nh?c ông t? 
sáng tác nam 1947 trên cây dàn di?n t? theremin, g?m các bài "Lunar Rhapsody", 
"Moon Moods", "Lunette", "Celestial Nocturne", "Mist O' the Moon" và "Radar 
Blues". Ông cung mang theo cái cassette thu b?n giao hu?ng New World Symphony 
c?a Dvorak. Nhung Neil Armstrong dem nh?c theo ch? d? s? d?ng cho cá nhân ông 
ch? không ph?i d? phát ra ngoài vu tr?. Trong cu?n h?i ký First on the Moon, 
Neil Armstrong nói ông thích nh?ng b?n nh?c này, vì âm thanh c?a dàn theremin 
nghe r?t khác thu?ng, gi?ng nhu âm thanh t? m?t hành tinh khác. Trên du?ng v? 
trái d?t, ông dã cho phát m?t chút nh?c t? cu?n bang này qua du?ng truy?n sóng 
xu?ng trái d?t nhu m?t thông di?p g?i riêng cho bà Jane, v? c?a ông. Khi nghe 
dòng âm thanh khác thu?ng dó, m?t s? nhân viên di?u khi?n du?ng bay dã b?i r?i, 
tu?ng có gì tr?c tr?c, nhung bà Jane bi?t ngay dó là thông di?p c?a ông ch?ng 
yêu quý.

Còn v? vi?c dem âm nh?c vào vu tr?, thì l?i là nhi?m v? c?a hai chi?c phi 
thuy?n không ngu?i lái Voyager I và II. Hai phi thuy?n này du?c phóng vào vu 
tr? ngày 16.6.1977 và 20.8.1977, theo ki?u "hoàng h?c nh?t kh? b?t ph?c ph?n", 
s? bay mãi mãi vào vu tr? không bao gi? tr? v? trái d?t. M?i chi?c có mang theo 
m?t cái dia b?c vàng, ch?a d?ng m?t thông di?p c?a T?ng th?ng Jimmy Carter, 
cùng nh?ng l?i chào h?i c?a nhân lo?i b?ng 55 th? ti?ng (trong dó có ti?ng Vi?t 
Nam), nh?ng âm thanh tiêu bi?u c?a thiên nhiên, con ngu?i, c?m thú, và co gi?i. 
Ngoài ra, còn có 90 phút âm nh?c tiêu bi?u c?a nhân lo?i.

Trong 90 phút âm nh?c dó, ta th?y 3 bài c?a J.S. Bach, 2 bài c?a Beethoven, v?y 
nu?c D?c có 5 bài. Nu?c M? thì có 4 bài: g?m 1 bài nh?c rock c?a Chuck Berry, 1 
bài nh?c jazz c?a Louis Armstrong và ban Hot Seven, 1 bài dân ca da d? Navajo, 
và 1 bài nh?c blues c?a Blind Willie Johnson. Nu?c Nga có 1 bài nh?c c? di?n 
duong d?i c?a Stravinsky (tuy lúc dó ông dã mang qu?c t?ch M?). Nu?c Áo có 1 
bài nh?c c? di?n c?a Mozart. Nu?c Mexico có 1 ca khúc d?i chúng c?a Lorenzo 
Barcelata. Nu?c Anh có 1 bài c? nh?c c?a Anthony Holborne. Úc có 2 bài hát th? 
dân, Peru có 2 bài dân ca, Trung Qu?c có bài c? nh?c "Luu Thu?", Indonesia có 
bài nh?c cung dình hoà t?u b?ng dàn nh?c gamelan, và các nu?c còn l?i là 
Senegal, Zaire, New Guinea, Nh?t, Georgia, Azerbaijan, Bulgaria, Solomon 
Islands và ?n D?, thì m?i nu?c có 1 bài dân ca. Dáng l? ra ban The Beatles du?c 
ch?n bài "Here Comes the Sun", nhung hãng dia EMI l?i không d?ng ý.

(Mu?n bi?t thêm chi ti?t, xin xem ? trang:
http://en.wikipedia.org/wiki/Voyager_Golden_Record)

V?y mà bây gi? ? Vi?t Nam l?i n?i lên cái huy?n tho?i bài "Thiên thai" c?a Van 
Cao bay vào vu tr? ! Oan cho Van Cao, ông m?t di r?i thì m?c tình mà dám van 
công b?i bút ra s?c bom ông lên d? rêu rao cái du?ng l?i "Chân dép l?p bay vào 
vu tr?" !

Nguy?n Tôn Hi?t
NguyenAnhHung
Address : MeLinh - HaNoi
Tel : 04 +60276358
Mobile : 0984 +199033
Skype : nguyenanhhung1979

Other related posts: