Gia lam tu thien de... lua dao va "cau" tinh

Gi? làm t? thi?n d?... l?a d?o và "câu" tình

Bi?t bao câu chuy?n d? khóc d? cu?i dã x?y ra k? t? ngày CNTT bùng n?. Nh?ng v? 
g? tình, l?a ti?n thông qua m?t cú click chu?t x?y ra d?u d?u trên internet.
M?i dây, hon ch?c cô gái Vi?t Nam d?o diên b?i m?t tay Vi?t ki?u ? t?n Hoa K?. 
Chúng tôi dã tìm hi?u chân tu?ng c?a tên l?a d?o siêu h?ng này, c?nh giác
cho nh?ng ai còn mê mu?i ch?y theo nh?ng cu?c tình hu ?o qua m?ng...

Là phiên d?ch trong m?t công ty nu?c ngoài, ch? T.L có quan h? v?i nhi?u b?n bè 
? các qu?c gia. M?t ngày d?p tr?i, sau khi dang ký vào trang Vietsingle,
nick "trainamky" nh?y t?t vào email c?a ch?, v?i m?t b?n lý l?ch trích ngang 
hoành tráng: "Tên th?t là Th? Phuong, m?t nhà báo t?m c? ? h?i ngo?i, ch?
m?t nhà xu?t b?n cung c?p ph?n l?n sách cho c?ng d?ng ngu?i Vi?t trên toàn nu?c 
M?...".

Cung có lúc "nhà báo" này t? xung là bác si Duy Linh. D?c bi?t, t?m hình ch? 
nhi?m Th? Phuong ch?p to dùng trên trang bìa t?p chí Sài Gòn th? b?y du?c scan
cho ch? làm tin. Thu di tin l?i ít lâu, "ngu?i dàn ông thành d?t" này bày t? ý 
mu?n g?i chút ti?n d? giúp cho d?ng bào nghèo quê huong thông qua ch?. L.
cho d?a ch? nhà không ng?n ng?i. Và cung không lâu, ch? nh?n du?c 100USD t? m?t 
công ty d?ch v? ki?u h?i. Ch? dem t? 100USD ?y hi?n t?ng vào m?t b?p an
t? thi?n c?a m?t b?nh vi?n, r?i g?i biên nh?n sang cho "b?n". Ti?p theo, Th? 
Phuong ng? ý thuê ch? d?ch thu?t sách ngo?i van. D?u tiên là quy?n Adventure
to Orient, n?i dung bàn v? phong t?c t?p quán c?a m?t vài qu?c gia châu Á. Quá 
c?m m?n con ngu?i "chuyên làm t? thi?n" này, ch? L. b?t d?u mi?t mài d?ch...
T?ng c?ng ch? dã hoàn thành 15 tác ph?m d? g?i cho Th? Phuong.

Ch? K., m?t "b?n" khác c?a nick này, ti?ng Anh không gi?i nên du?c giao "tr?ng 
trách" chép l?i sách ti?ng Vi?t và mail cho anh ta. Ngoài ch? K. còn kho?ng
10 ngu?i tình nguy?n suu t?m sách không công cho nhân v?t Th? Phuong. T?ng c?ng 
Phuong "?m" du?c kho?ng 120 d?u sách v?a d?ch v?a chép l?i. Toàn b? s?
sách này Phuong bán l?i cho các nhà xu?t b?n c?a ngu?i Vi?t ? bang California, 
Texas, Florida.... là nh?ng noi c?ng d?ng ngu?i Vi?t s?ng khá dông. Dáng
nói là nh?ng tác ph?m ?y sau khi du?c xu?t b?n d?u d?ng tên d?ch gi? Th? 
Phuong. Qua phi v? này, d?ch gi? ki?m du?c danh ti?ng và m?t kho?n ti?n k?ch xù
mà không ph?i b? ra công s?c ho?c m?t xu nào ngo?i tr? kho?n ti?n 50USD hay 
100USD "làm t? thi?n" vào thu? ban d?u quen nhau. Kho?n ti?n công d?ch và chép
lên d?n 33.000 USD thì gã "ôm tr?n"!

M?t tru?ng h?p khác, ch? H. giãi bày khao khát du?c du l?ch sang M?, trong m?t 
l?n chat v?i Th? Phuong gã h?a s? g?i thu m?i do dích thân m?t Ngh? vi?n
ngu?i Vi?t tên V. t?i thành ph? Westminster (bang California - M?) ký tên. M?t 
th?i gian sau, ch? H. nh?n du?c qua buu di?n m?t thu m?i mang tên ch?, có
ký tên dóng d?u h?n hoi. Trong lúc làm th? t?c xu?t c?nh, Th? Phuong th? l? 
mình s?p in 20.000 cu?n ti?u thuy?t nhung k?t ti?n và h?i vay ch? 10.000 USD,
h?n khi ch? sang du l?ch gã s? tr?. M?t email khác, gã h?a h?n: "Nhà xu?t b?n 
dang thi?u ngu?i qu?n lý, ông Ngh? vi?n g?i thu m?i là b?n anh. Em sang dây
s? thu x?p cho em ? l?i luôn d? làm vi?c. Tru?c m?t cho anh vay thêm 5.000USD".

Ngày máy bay mang ch? dáp xu?ng phi tru?ng Los Angeles cung là ngày nhà báo Th? 
Phuong "b?c hoi". G?i di?n vào nh?ng s? lâu nay ch? v?n liên l?c v?i gã
thì nh?n du?c l?i tho?i thông báo "s? máy ng?ng s? d?ng". Tìm d?n ngân hàng noi 
ch? chuy?n ti?n vào tài kho?n c?a gã, ngu?i ta cho bi?t "Mr Pham dã rút
s?ch ti?n t? lâu r?i". Bóng chim tam cá, gi?a x? ngu?i mênh mông, h?t h?n nh?p 
c?nh, máy bay mang ch? tr? v? phi tru?ng Tân Son Nh?t v?i gi?c m?ng vi?n
du tan thành mây khói... M?t lá don khác ki?n nhà báo Th? Phuong dã l?y di s? 
ti?n l?n trong v? làm k?t hôn gi? d? b?o lãnh cho m?t cô gái Vi?t sang M?...

Tên th?t là Ph?m Van Di?n (SN 1953), qua M? t? nh?ng nam 70. Tranh th? th?i 
gian bà con Vi?t Nam sang M? theo di?n HO khá dông, h?n m? t? "Sài Gòn th? b?y"
là m?t t? báo lá c?i, ph?n d?ng, dâm ô, không có d?c gi?, không l?i nhu?n. Gã 
dùng danh nghia t? báo này vào vi?c l?a d?o và tr?n l?t là ch? y?u. Khi internet
b?t d?u phát tri?n r?m r?, gã nghi ra m?t chiêu ki?m ti?n khác. Di?n vào trang 
Vietsingle d? dang ký tìm b?n b?n phuong du?i nh?ng nick khác nhau d? liên
l?c. M?i b?n dang ký là m?t con ngu?i khác nhau t? hình ?nh d?n tên g?i, d?a 
ch? nhà, tu?i tác. Gã thu?ng xuyên gi?i thi?u v? mình th?t hoành tráng: "Nang
d?ng, hòa mình, t? t?o cho mình m?t th? d?ng, m?t s? nghi?p trong xã h?i...". 
Gã luôn gi?i thi?u mình còn d?c thân, và "n?" kinh kh?ng: "D?i dào nang l?c
tình ái, yêu b?t t?n dài lâu". Trong ph?n m?c dích tìm b?n, gã yêu c?u "tìm 
ngu?i dàn bà lý tu?ng trong gia dình cung nhu ngoài xã h?i, thích cu?c s?ng
g?i chan...". V?i nh?ng ngu?i dàn bà dã "m?y n?o tình bu?n" hay "m?y bu?c do?n 
tru?ng chia ly" thì nh?ng l?i thô thi?n c?a gã du?c xem là "l?i chân th?t
dáng yêu" nên luôn s?p b?y m?t cách d? dàng, nh?t là khi gã l?ng lo này dóng 
vai nhà t? thi?n. Do cách tr? d?a lý, ch?ng m?y ai c?t công d? tìm cho t?n
ng?n ngành con ngu?i này. Trên th?c t?, b?n lý l?ch v? g?c gác gã có l? còn 
"h?p d?n" hon nh?ng l?i du?ng m?t hay th? do?n c?a gã.

V?i t? lá c?i "Sài Gòn th? b?y", y dã gây kh? s? cho bi?t bao ngu?i qua các trò 
t?ng ti?n, l?a d?o. Nhung ch? m?t th?i gian ng?n thì cái "c?n câu com" c?a
Di?n cung b? dóng c?a. Gã quay sang l?a các cô gái trong nu?c nhu dã nêu. Co 
quan ch?c nang dã vào cu?c. Tên Di?n s?m hay mu?n cung b? tr?ng tr? thích
dáng theo pháp lu?t. Ông Ngh? vi?n tên V. ? thành ph? Westminster khi du?c h?i 
v? Th? Phuong, dã c? moi trong rí nh?: "H?i tôi tranh c?, tôi có nh? m?t
s? báo chí v?n d?ng cho mình. Sau khi th?ng c?, ông Th? Phuong có d?n cho tôi 
xem bài báo ông ta vi?t v? tôi, h?i xin m?t s? thu m?i. Ý anh ta là d? m?i
ngu?i ? quê nhà sang an m?ng tôi th?ng c?. Lâu quá r?i, tôi không nh? mình có 
ký không n?a...".

Du?c bi?t, hi?n t?i siêu l?a Ph?m Van Di?n v?n còn dang quanh qu?n ? các thành 
ph? Westminster ho?c Fountain Valley (ti?u bang California) d? ch? "nh?ng
con nai ngo ngác"...

Theo Phúc Nguyên/báo CA TP.HCM

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Gia lam tu thien de... lua dao va "cau" tinh