[SMCC] Gia dinh 5 nguoi cam, diec

Gia dình nam ngu?i câm di?c

TP - "Trong nhà có m?t ngu?i câm dã kh? r?i, v?y mà ? thôn Rô Tu - xã Nam Thanh 
(Nam Tr?c, Nam D?nh) m?t gia dình có d?n nam ngu?i g?m hai v? ch?ng và ba d?a 
con v?a câm v?a di?c". 

"Nói v? chuy?n tình dôi v? ch?ng câm di?c này thì nhi?u cao niên trong làng d?u 
bi?t trong s? s? chia và d?ng c?m" - L?i gi?i thi?u c?a ông Ph?m Thanh Ph?ng, 
Tru?ng thôn Rô Tu dã kéo tôi tìm v? gia dình v? ch?ng ông Nguy?n Van Ch?t (SN 
1932) và bà Nguy?n Th? Ng?i (SN 1934).

 
Nga dang ký hi?u cho bà Ng?i và ông Ch?t. ?nh: Hoàng V?ng 

Chuy?n tình d?p và c?m d?ng

Tò mò tru?c l?i gi?i thi?u c?a tru?ng thôn Rô Tu, chúng tôi tìm d?n ngôi nhà 
c?p 4 n?m l?t th?m trong làng, noi tá túc c?a gia dình câm di?c. Không gi?ng 
nhu tu?ng tu?ng c?a tôi, các thành viên trong gia dình này hi?u nhau m?t cách 
l? thu?ng. 

Th?y khách d?n, ch? c?n m?t ngu?i dua tay ra, và phát m?t vài âm thanh trong 
vòm h?ng là các thành viên còn l?i bi?t d? ra dón ti?p. D? hi?u rõ hon v? 
chuy?n tình c?a dôi v? ch?ng ngu?i câm, tôi nh? ông Ph?ng cùng m?t s? cao niên 
trong làng d?n giúp ti?p chuy?n.

Ông Nguy?n Minh Dôn - M?t cao niên c?a làng k?: B? m? ông Ch?t là ngu?i hi?n 
lành, kho? m?nh, không b? câm di?c. Sinh ra du?c ba d?a con thì m?t d?a dã m?t, 
m?t d?a di l?y ch?ng xa ? H?i Phòng, còn ông Ch?t b? câm di?c lúc m?i sinh ra. 

B? m? m?t s?m, nên t? nh? ông dã ph?i l?n l?i ki?m s?ng nuôi thân. Khi l?n lên, 
nhi?u ngu?i th?y thuong dua ông vào làm kinh t? trong h?p tác xã. ? d?y, ông 
g?p bà Ng?i cung b? câm di?c và hai ngu?i n?y sinh tình c?m lúc nào không hay. 
Bi?t chuy?n, nhi?u ngu?i lo l?ng khuyên can nhung ông Ch?t không nghe.

Lúc dó, tôi làm trong h?p tác xã, th?y hai d?a nó lúc nào cung qu?n quýt l?y 
nhau mà thuong. M?i tình câm nhung chúng hi?u nhau l?m. Ch? c?n ngu?i này ra 
hi?u b?ng tay m?t cái, ngu?i kia dã bi?t nói gì. 

Cung vì  dôi tr?i sinh quá hi?u nhau, khi?n nhi?u ngu?i t? ch? khuyên ran, ngan 
c?n l?i  tr? thành bà mai, bà m?i tác h?p cho hai d?a, hi v?ng nh?ng d?a con 
sau này s? là ch? d?a cho cu?c d?i b?t h?nh c?a h?.

Dám cu?i c?a c?p câm di?c này du?c t? ch?c don gi?n, và dân làng d?n d? dông 
trong s? chia và c?m d?ng. Trong ngày vui ?y, nhi?u ngu?i dã lo chuy?n ngu?i 
dung. Không bi?t nh?ng ngày tháng t?i h? s? s?ng nhu th? nào? B?i, ngu?i bình 
thu?ng nuôi nhau dã khó, nói gì d?n hai ngu?i câm, di?c d?t díu nhau trong lúc 
mua bom bão d?n chi?n tranh.

M?t cao niên khác nh? l?i: "Lúc dó chi?n tranh ác li?t l?m, nh?ng ngu?i bình 
thu?ng nhu chúng tôi c? lo không bi?t s?ng ch?t th? nào, chuy?n v? con ch?ng 
dám nghi d?n. Th? mà hai ngu?i câm di?c dám nuong vào nhau d? d?i m?t v?i s? 
ph?n nghi?t ngã, d?y b?t tr?c. Gi? nghi l?i th?y chuy?n tình h? b?n v?ng và d?p 
bi?t bao".

Chuy?n tình v? ch?ng câm t? dó du?c xem nhu m?t kì tích truy?n d?i, dù cu?c 
s?ng c?a h? v?n luôn khó khan. 

 
Ông Dôn (bên ph?i) và v? ch?ng ông Ch?t. ?nh: H.V 

S? ph?n trêu nguoi

Sau ngày cu?i, cu?c s?ng c?a dôi v? ch?ng câm tu?ng c? th? mà s?ng, nghèo khó 
nhung h?nh phúc. Th? nhung, s? ph?n nghi?t ngã nào có buông tha. Bao nhiêu hi 
v?ng có d?a con bình thu?ng bi?t bi bô c?t ti?ng g?i m?, g?i cha, nhung m?i l?n 
sinh là m?i l?n dôi v? ch?ng câm l?ng ngu?i ?a nu?c m?t. 

Ông Dôn k?: "Ngày d?a con gái d?u lòng Nguy?n Th? H?i (SN 1971) sinh ra, ai 
cung m?ng cho dôi v? ch?ng ngu?i câm. D?a bé trông xinh x?n, kh?e m?nh, ngoan 
ngoãn. Nhung khi l?n lên m?i bi?t nó b? câm, b? di?c. R?i d?n Nguy?n Th? Nga 
(SN 1975), Nguy?n Van Dân (SN 1985) sinh ra cung b? câm, di?c nhu v?y. T? d?y 
gia dình du?c m?nh danh là ngôi nhà nam ngu?i không m?t ti?ng nói".

Khi th?y m?t phiên b?n cu?c d?i b?t h?nh c?a v? ch?ng câm dang hi?n h?u, hàng 
xóm góp ti?n giúp gia dình ông Ch?t, bà Ng?i dua con di khám, nhung các trung 
tâm b?nh vi?n d?u l?c d?u. 

Ông Ph?ng cho bi?t: "Tôi làm tru?ng thôn hon ch?c nam nay, nhung dây là l?n d?u 
tiên m?i bi?t m?t m?i tình nhu v?y. Nh?ng lúc khó khan, tr? ng?i nh?t, hai con 
ngu?i khuy?t t?t này luôn d?a vào nhau d? s?ng, d? che ch? cho nhau. 

Dây là t?m guong trong m?i lúc h?p thôn, h?p xóm tôi thu?ng dua ra khuyên d?y, 
nh?c nh? nh?ng dôi v? ch?ng tr? m?i cu?i nhau, hãy gìn gi? trân tr?ng l?y tình 
yêu c?a mình".
 
Cu?c s?ng gia dình quá khó khan, c? nam con ngu?i ch? bi?t trông ch? vào 3 sào 
ru?ng và s? ti?n tr? c?p ít ?i m?i tháng 120 nghìn d?ng/ngu?i c?a hai v? ch?ng. 
Vì th?, khi H?i b? m?t k? vô luong làm nh?c, sinh ra m?t d?a con, vì không có 
di?u ki?n cham sóc nên dành dem con cho ngu?i khác nuôi. 

Bà Hi?n, hàng xóm ch? H?i cho bi?t: "Khi gia dình ông Ch?t không có di?u ki?n 
nuôi cháu, tôi th?y m?y tháng tr?i nó c? ng?i lì trong nhà mà khóc. Ai khuyên 
b?o th? nào cung không du?c. M?t th?i gian sau, nó di h?c làm ch?i rom t? m?y 
ngu?i b?n câm mang v? bán. M?i ngày di bán cung ki?m du?c t? 10 d?n 20 nghìn 
d?ng, nh? dó H?i cung nguôi ngoai n?i bu?n và n?i nh? con". 

Th?y cu?c s?ng nam ngu?i không ti?ng nói ph?i ? trong túp l?u d?t nát, nhi?u 
cán b? thôn, xóm ki?n ngh? lên chính quy?n giúp d?. Bi?t du?c, hoàn c?nh c?a 
gia dình nam ngu?i câm, Ngân hàng Công thuong dã ?ng h? cho gia dình ông Ch?t 
m?t kho?n ti?n d? d? hàng xóm chung tay d?ng cho can nhà c?p 4.

T? khi có can nhà v?ng chãi khi mua n?ng không ph?i lo, nhung di?u mà ông Dôn 
và hàng xóm lo cho gia dình ông Ch?t là nh?ng d?a con câm, di?c dã d?n tu?i 
tru?ng thành, cu?c s?ng phía tru?c c?a h? ra sao.

Hy v?ng vào ngày mai

18 gi?, b?a com chi?u c?a gia dình du?c d?n ra, ch? có m?y con cá khô u?p m?n 
v?i m?t dia rau mu?ng lu?c. Nga, d?a con th? c?a ông Ch?t dua tay lên mi?ng ra 
hi?u v?i m?, bà Ng?i hi?u ý r?i ra hi?u cho ông Ch?t ng?i phía sau vu?n vào an 
com. 

B?a com c?a gia dình k?t thúc nhanh, tôi h?i ông Dôn: "Sao ch? có 3 ngu?i 
thôi?". Ông Dôn tr? l?i: "Th?ng Dân du?c dua di h?c ngh? may ? tru?ng khuy?t 
t?t t?nh Nam D?nh. Nay di làm trên Hà N?i. Còn con H?i di lang thang dâu dó. 
Nga là thành viên ch? y?u ph?c v? an u?ng cho gia dình".

D? hi?u thêm cu?c s?ng c?a nh?ng ngu?i câm, tôi làm cu?c ph?ng v?n nh? v?i Nga 
trên m?t gi?y. Khi nh?ng câu h?i v? tên, tu?i, quê quán... mà tôi d?t ra, Nga 
tr? l?i m?t cách r?t th?ng th?n b?ng nh?ng cái g?t d?u d? thuong. 

"Th? Nga mu?n l?p gia dình không?" - Tôi vi?t. Lúc này Nga không g?t d?u mà ch? 
l?ng l? cu?i, r?i ch?y ra ngoài. Cung theo l?i ông Dôn thì Dân m?i quen m?t cô 
gái cung b? câm, nhung không có ti?n cu?i. Hon n?a, nhi?u ngu?i ngan c?n không 
cho l?y, b?i l?y v? câm sau này sinh con ra gi?ng nhu b? m? và các ch? mình thì 
kh?. 

Mong mu?n có m?t mái ?m gia dình bình d? h?nh phúc, nhung s? lo l?ng di truy?n 
làm cho mong u?c bình d? ?y tr? nên tuy?t v?ng. 

Tru?c khi ra v?, nh?ng ngu?i hàng xóm c?m l?y tay tôi v?i l?i c?u mong m?t ngày 
nào dó các nhà khoa h?c và chuyên gia nghiên c?u v? linh v?c này s? có k?t lu?n 
v? nh?ng tru?ng h?p nhu gia dình nam ngu?i câm di?c này. Lúc dó, ông Ch?t và 
bao ngu?i câm di?c khác thoát kh?i n?i ám ?nh truy?n d?i.

Hoàng V?ng
 
 
  
 
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Gia dinh 5 nguoi cam, diec - Nguyen Hong Van