Gap nhau Cuoi Nam

D? Thanh H?i ti?t l? v? màn Táo quân dêm giao th?a

"Nam nay, Ng?c Hoàng s? cùng Nam tào, B?c d?u vi hành xu?ng tr?n gian, di "th?c 
t?" cu?c s?ng. ? dây, m?t b? ph?n thanh niên t? ch?c dua xe, l?c. Và kia,
nh?ng ngu?i dân dang mu?t m? hôi lo ch?y th? t?c làm h? kh?u, s? d?.", d?o di?n 
D? Thanh H?i cho bi?t khi k?ch b?n màn Táo quân v?a hoàn t?t.

- "G?p nhau cu?i nam" là chuong trình du?c khán gi? truy?n hình ch? d?i trong 
dêm giao th?a. Anh có th? "b?t mí" khán gi? s? du?c g?p nh?ng v? khách m?i
d?c bi?t nào trong dêm cu?i nam ?t D?u?

- Chuong trình phát sóng dêm giao th?a nam nay s? g?m có nhi?u ph?n. Trong dó, 
chúng tôi ch? d?m trách ph?n Táo quân, ch? không th?c hi?n ph?n g?p g? các
nhân v?t nhu m?i nam n?a.

D?o di?n D? Thanh H?i (?nh do ngh? si cung c?p).

D?o di?n D? Thanh H?i (?nh do ngh? si cung c?p).

- Anh s? ch?n nh?ng v?n d? gì d? th? hi?n trong màn "Táo quân" nam nay?

- Chúng tôi ch?n l?c nhi?u v?n d? khác nhau d? dua lên màn Táo quân. S? là 
nh?ng v?n d? v? giao thông, v? d?ch cúm gia c?m, v? v? án bán d? trong bóng dá,
r?i chuy?n rút ru?t công trình, "b?nh" thích h?a nhung l?i h?a l?i không g?n 
v?i hành d?ng. Tóm l?i, dó s? là nh?ng v?n d? n?i c?m trong nam qua, dã du?c
ph?n ánh nhi?u trên các phuong ti?n truy?n thông. Nhung s? có m?t di?m khác so 
v?i màn Táo quân m?i nam, các Táo không ch? lên báo cáo nh?ng vi?c l?n trong
nam v?i Ng?c Hoàng t?i. tru?ng quay n?a. Xen k? v?i vi?c các Táo lên báo cáo, 
chúng tôi s? phát nh?ng phóng s? ghi l?i hình ?nh Ng?c Hoàng cùng Nam Tào,
B?c D?u xu?ng tr?n gian vi hành, t?n m?t ch?ng ki?n hi?n th?c cu?c s?ng. Nhu 
th? có l? màn Táo quân s? sinh d?ng hon, h?p d?n hon.

- Anh th? hi?n các thông tin, các s? ki?n dó nhu th? nào?

- Trong m?t nam có r?t nhi?u s? vi?c x?y ra, v?i chúng tôi, ngoài vi?c ch?n l?c 
thông tin trên báo chí, còn ph?i có chính ki?n, có quan di?m, có c?m xúc,
suy nghi c?a riêng mình tru?c s? ki?n, s? vi?c dó. Dúng là, n?u nói không khéo, 
th? hi?n không c?n th?n thì màn Táo quân s? tr? thành l?i nói theo, adua,
l? b?ch. Hon m?t tháng nay, chúng tôi ph?i cân nh?c k? càng khi vi?t k?ch b?n. 
Vi?t xong, anh em l?i ng?i suy di tính l?i, dào b?i k?ch b?n lên s?a ch?a,
thêm b?t. Tôi luôn mu?n làm k? v? ph?n k?ch b?n. Màn Táo quân là cách th? hi?n 
quan di?m, chính ki?n c?a chúng tôi, nh?ng ngu?i th?c hi?n, v? các s? ki?n,
s? vi?c trong nam, nhung d?ng th?i cung ph?i nói lên du?c ti?ng nói chung c?a 
dông d?o nhân dân, công chúng. Dó chính là cái khó nh?t khi lên k?ch b?n
chuong trình.

- Xin l?y m?t ví d? v? d?ch cúm gia c?m, nh?ng ngu?i th?c hi?n màn Táo quân có 
chính ki?n nhu th? nào v? v?n d? này?

- Chúng tôi d?ng v? phía nh?ng ngu?i dân, d?ng v? phía s? dông công chúng d? 
ph?n ánh v?n d?. Khi lên k?ch b?n, chúng tôi luôn xác d?nh: Nh?ng ngu?i dân
dang quan tâm d?n di?u gì? H? mong mu?n di?u gì? Nguy?n v?ng, u?c mo c?a h? là 
gì? H? b?c xúc nh?t chuy?n gì? Nh?ng v?n d? nào tác d?ng d?n nh?ng ngu?i
dân m?nh nh?t? Chúng tôi là ngu?i d?i di?n nói ra. Dó cung chính là m?t trong 
nh?ng y?u t? quan tr?ng giúp chúng tôi ch?n l?c trong m?t "núi" thông tin,
d? ki?n, nh?ng v?n d? quan tr?ng nh?t, thi?t th?c nh?t d? ph?n ánh.

- Có m?t s? th?t là, n?u trong nam không có nhi?u v?n d? bê b?i gây b?c xúc, 
không có nhi?u s? ki?n "d?ng tr?i" thì hình nhu chuong trình c?a các anh cung.
m?t hay. Suy nghi c?a anh v? di?u này th? nào?

- B?n ph?i hi?u nhu th? này, chúng tôi không mang các s? vi?c ra d bêu ri?u, 
chê cu?i, làm trò h?, hay châm ch?c. Trong cu?c s?ng, b?t c? ai, b?t c? ngành
ngh? nào, cung có th? m?c sai l?m. Vào gi? kh?c giao th?a, chúng ta thu?ng nhìn 
l?i m?t nam dã qua và lên k? ho?ch cho nam m?i. Các chuong trình T?t nói
chung, các chuong trình phát sóng dêm giao th?a nói riêng, d?u mang không khí 
vui tuoi, r?n ràng. Màn Táo quân cung v?y, là m?t chuong trình hài v? các
s? ki?n trong nam, là m?t cách d? chúng ta nhìn l?i sai l?m, nh?c nhau s?a sai. 
"Vu khí ti?ng cu?i" n?u chúng ta bi?t cách s? d?ng s? dem l?i nh?ng hi?u
qu? không ng?. Khi s? vi?c x?y ra d?u là nghiêm tr?ng d?n m?y nhung du?c th? 
hi?n qua ti?ng cu?i, ngu?i ta cung th?y dó ch? là l?i nh?c nh? nh? nhàng.
D? sau dêm giao th?a, bu?c sang m?t nam m?i, chúng ta cùng rút kinh nghi?m, 
cùng làm l?i d? xã h?i ngày càng tr? nên t?t d?p hon. Ch?ng ph?i dó là di?u
mà tôi, b?n và t?t c? chúng ta cùng mong mu?n?

- N?u tôi là m?t trong nh?ng c?u th? U23 Vi?t Nam tham gia bán d? t?i SEA Games 
v?a r?i, dù du?c các anh th? hi?n hài hu?c d?n m?y, "nh?c nh? nh? nhàng"
d?n m?y, tôi v?n th?y màn Táo quân châm ch?c, chê cu?i mình. Anh nghi sao?

- T?t nhiên, nh?ng s? vi?c, nh?ng cá nhân b? d? c?p d?n s? không vui. Nhung 
chúng ta hãy c?i m? v?i nhau. M?i s? dã rõ ràng c? r?i, dã du?c nói r?t nhi?u
trên các phuong ti?n truy?n thông d?i chúng. Và nhu tôi dã nói ? trên, chúng 
tôi ph?i nói lên ti?ng nói c?a dông d?o nhân dân. Ai có "t?t" thì "gi?t mình".
Ai l?c quan thì th?y ngu?i ta nói d?y, nhung dâu có nói mình. M?i nam, m?i 
chuong trình, chúng tôi dua ra các s? ki?n nhung luôn có nh?ng di?m nh?n quan
tr?ng. Ví d?, nam tru?c, m?t trong nh?ng di?m nh?n là màn t? x? c?a các Táo. 
Các Táo l?y ch?i lông gà d?. t? phê bình! Chúng tôi không nói riêng m?t ngành
ngh? nào, nhung "gio cao dánh kh?", "không nh?n l?i v? mình mà d? l?i cho t?p 
th?" là b?nh chung c?a t?t c?. Chuong trình nam nay cung s? có nh?ng di?m
nh?n nhu th?. V?a d? nh?ng ngu?i trong cu?c th?y sai mà s?a sai, v?a d? nh?ng 
ngu?i chua b? lôi ra ánh sáng th?y d?y là bài h?c. Cung l?y ví d? các c?u
th? U23, n?u còn nh?ng c?u th? bán d? nhung chua b? phát hi?n, chua ra tru?c 
pháp lu?t thì hãy th?y dó là m?t l?i c?nh báo mà xem l?i mình.

- Chuong trình G?p nhau cu?i nam phát sóng giao th?a nam ngoái nh?n du?c r?t 
nhi?u l?i khen. Các anh g?p ph?i áp l?c gì khi ti?p t?c v?i chuong trình nam
nay?

- Qu? th?c, chuong trình nam tru?c, chúng tôi nh?n du?c nhi?u l?i khen t?ng, 
nhi?u khán gi? g?i di?n d?n c? vu, nhi?u b?n bè, d?ng nghi?p d?ng viên. Dó
là m?t áp l?c v?i chúng tôi khi th?c hi?n chuong trình nam nay. S? ph?i làm hay 
b?ng ho?c t?t hon nam tru?c ch? n?u kém hon thì bu?n l?m! (cu?i)

Nhung chính s? thành công c?a màn Táo quân nam tru?c l?i mang d?n cho chúng tôi 
m?t may m?n, dó là s? háo h?c c?a các di?n viên. Ngay t? khi b?t tay vào
làm k?ch b?n, các di?n viên dã t?i t?p h?i tham "Khi nào ghi hình Táo quân d?y? 
Khi nào làm?". H? h?i k? v? th?i gian t?p, th?i gian ghi hình d? n?u có
b?n di?n ? dâu dó, h? s? thu x?p l?ch d? tham gia b?ng du?c. Và các di?n viên 
cung r?t chú ý d?n n?i dung k?ch b?n, h? phát hi?n thêm các v?n d? gây b?c
xúc và cùng tham gia bàn lu?n cùng chúng tôi. Chính s? nhi?t tình c?a các di?n 
viên tham gia, s? ch? d?i c?a khán gi?, s? là d?ng l?c quý giá c? vu chúng
tôi th?c hi?n t?t màn Táo quân nam nay. Tham gia chuong trình bên c?nh nh?ng 
di?n viên quen thu?c nhu Qu?c Khánh (Ng?c Hoàng), Xuân B?c (Nam Tào), Công
Lý (B?c D?u), Vân Dung, Quang Th?ng. s? có nhi?u guong m?t m?i, cùng các b?n 
sinh viên dã tham gia Gala cu?i Sinh viên 2005. Màn Táo quân nam nay s? kéo
dài 75 phút, phát sóng sau chuong trình th?i s? dêm giao th?a. Chúc quý v? và 
các b?n có m?t dêm giao th?a tràn ng?p nh?ng ti?ng cu?i ý nghia!

Hi?n Huong th?c hi?n

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Gap nhau Cuoi Nam