[SMCC] Gap nguoi phu nu sau 13 nam bi ban sang Trung Quoc ky 1

G?p ngu?i ph? n? sau 13 nam b? bán sang Trung Qu?c 

K? 1 : B?t bèo noi x? ngu?i

TP - Sau 13 nam co c?c làm v? x? ngu?i, m?t ngày cu?i nam 2009, t? ngôi làng 
h?o lánh bên d?t Trung Qu?c, ch? Phuong l?n v? du?c Vi?t Nam và quy?t tìm g?p 
l?i k? dã l?a bán mình nam nào.

 
Ch? Dào Th? Phuong k? chuy?n v?i PV t?i nhà riêng ? ph? Minh Khai, Hà N?i 

Hành trình b? l?a bán

Ngu?i ph? n? tr?c tu?i 40, da s?m den, th?n th? tìm d?n g?p nhóm PV Ti?n Phong. 
Nh?ng ngu?i thân c?a ch? ? ph? Minh Khai, Hà N?i có l? cung khó nh?n ra dó là 
Phuong, cô gái Hà thành tr?ng tr?o m?t tích cách dây 13 nam. 

Ngu?i ch? gái di cùng nói: "Nó tr?ng ra nhi?u r?i, nhìn th?y thay d?i t?ng 
ngày. Hôm m?i v? den l?m, tóc tai bù xù, không ra h?n ngu?i".

D?ng d?c th?i gian tha huong, ch? Phuong không th? quên cái ngày kinh kh?ng 
cu?i nam 1996. Cô b?n cùng co quan tên Thoa r? ch? lên L?ng Son tham m?t nhà 
máy gi?y. Thoa nói s? xin cho ch? vào làm công nhân ? d?y, vi?c nh? nhàng mà 
luong cao hon h?n xí nghi?p granito Nam Th?ng ch? dang làm. 

V?a t?i b?n xe L?ng Son, Thoa dã m?t hút. Phuong dang ngo ngác thì có ngu?i 
xung là em gái Thoa d?n dón. Cô này cùng m?t nhóm ngu?i l? ho?c d?n Phuong theo 
l?i mòn men r?ng. 

Di mãi không th?y nhà máy gi?y, Phuong h?i, không ai tr? l?i. H? thúc lung ch? 
di mau chân. Ch? m?i gi?t mình, b? l?a bán sang Trung Qu?c r?i, mu?n hô c?u 
nhung du?ng r?ng dêm ai nghe, l?i kè kè theo sát nhóm ngu?i l? m?t kh?ng ch?...

B? nh?t trong gian nhà nh? kín bung, lúc ch? di v? sinh cung có ngu?i bám gót. 
M?t tháng b? nh?t ch?t, an nh?ng b?a com k? quái toàn d? khô, da ch? nhu?m màu 
r?n r?n. 

M?y l?n ch? nghe l?m du?c chuy?n có ngu?i d?n mu?n mua mình, r?i b? dua ra 
ngoài c?a d? khách xem m?t. Và cu?i cùng, món ti?n 3.200 t? du?c dút vào túi cô 
em gái c?a Thoa.

M?t ngày cu?c b? m?i nh? d?u g?i qua m?y cánh r?ng heo hút, Phuong du?c dua d?n 
m?t ngôi làng nghèo xo xác bên vách núi. M?t can nhà d?p d?t v?i m?nh sân toen 
hoen có ngu?i dàn ông tr?c tu?i 45 khoác cái áo bông cu nát ng?i s?n bên b?u 
c?a. 

M?y ngu?i c?c l?c vài câu ti?ng Hoa, Phuong không nghe du?c, nhung ch? hi?u 
r?ng mình dã là v? c?a ngu?i dàn ông m?c áo bông. 

Cu?c s?ng co c?c, không nguôi nh? nhà

Ngày d?u s?ng cùng m?t ngu?i xa l?, Phuong s? co rúm! M?t tháng ròng ch? ? nhà, 
an cháo và không du?c ra ngoài. Nhung mãi r?i nh?ng câu ti?ng Hoa c?a ch?ng 
cung thành quen. C?m cu?c, c?y lúa, tra ngô, ch? qu?n qu?t làm tu?t. 

L?ng l? làm v?, l?ng l? s?ng, ti?ng Vi?t lâu r?i không dùng d?n, có nói cung 
ng?c ng?. Ch? sinh d?a con d?u lòng, nó l?n l?n gi?a hai th? ti?ng c?a m? và 
c?a b?, trong cái nghèo xo xác g?n nhu không có liên l?c v?i th? gi?i bên ngoài 
c?a ngôi làng nh?.

Anh ch?ng th?c ra cung hi?n lành. H?i m?i d?u, ch? vài l?n ch? d?nh tr?n, và 
t?i không hi?u anh ta nói gì, nên b? an tát, nhung mãi r?i cung nên thuong. 

Không nguôi ngoai ý d?nh tr?n v? Vi?t Nam, ch? l?n ra nuong vi?t thu g?i v? 
quê. Tháng nào cung vi?t, cung g?i, nhung không th?y ph?n h?i. Nghe nói trong 
làng có m?y ch? ngu?i Vi?t cung b? l?a bán sang dây làm v?, mà ch? ch?ng th? 
g?p h?. 

M?y nam làm dâu x? ngu?i, sinh thêm m?t th?ng con trai n?a, ch? Phuong m?i bi?t 
ch?ng m? côi t? nh?. D? có ti?n mua v?, anh ta dã bán h?t ru?ng vu?n. 

Ngoài ngôi nhà rách nát, anh ta ch? còn chua d?y m?t sào d?t cày c?y. Nuong 
không có kênh muong tu?i tiêu, m?i nam ch? tr?ng du?c m?t v? chính, du?c hai 
bao lúa, m?t bao ngô. 

Lúc nông nhàn, ch? cùng các con lên r?ng dào c? v? bán, cung ch? du?c dam ba 
d?ng v?t. C? nhà l?i di ch?t mía thuê. T?t t?t tính ra kho?ng m?t ngàn t? 
(kho?ng 2,7 tri?u d?ng ti?n Vi?t) cho m?t nam sinh ho?t. V? ch?ng, con cái m?c 
nh?ng chi?c áo rách màu cháo lòng, xà phòng gi?t noi dây là món d? xa l?.

Dã có l?n em gái Thoa mò d?n nhà ch? Phuong. H?i dó ch? m?i sinh cháu d?u lòng 
du?c tám tháng. ? d?n t? tê, r? Phuong di noi khác hòng bán ch? m?t l?n n?a. 

Ch? Phuong u?t ?c ngh?t th?, nhung không th? làm gì k? dã bán mình, vì vu?ng 
d?a con còn nh?. Song nghi cu?c s?ng co c?c, ch? d?nh buông xuôi. Cô ta còn 
nói: "Ch?ng ch? ch? c?n con thôi, ch? d?n noi khác su?ng hon, t?i gì!". 

Hôm dó, ch?ng ch? bi?t chuy?n, h?m h?m c?m dao du?i m? dàn bà buôn ngu?i ra 
kh?i nhà.

Nh?ng cái T?t d?n r?i di lúc nào không hay ? cái làng k? l?. Không ai d?n choi 
nhà ai, không dêm giao th?a, không bánh chung, không ti?ng tho xuân trên dài, 
ch? lay l?t nh? b? m? già và con ph? Minh Khai có con mua b?i thân thuong c?a 
th?i con gái... 

Nhóm PV

---------------------
 
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Gap nguoi phu nu sau 13 nam bi ban sang Trung Quoc ky 1 - Nguyen Hong Van