Gai Nhay

Gái nh?y


B?t d?u vu di?u ôm c?t t?i t? di?m GX
TTCN - H? có th? là nh?ng thôn n? còn gi? thói quen... xách giày gi?u vào m?t 
góc k?o m?t, là nh?ng thi?u n? dô thành kiêu k? trong nh?ng b? th?i trang
sành di?u. H? cung có th? là nh?ng cô sinh viên luôn c? ng?ng cao d?u ch?ng 
minh ta dây nh?y d? ki?m d?ng ti?n luong thi?n.

Nhung h? có di?m chung: dã nh?y thì... quên d?i. Th? gi?i gái nh?y r?ch ròi hai 
m?c dích: "lên sàn" d? muu sinh, ho?c d? dem thân mình ra... x? láng.

Bây gi?, sau d?i d?ch "l?c", tìm m?t ch? "bay" khó nhu "hái sao trên tr?i". 
Song tìm ch? d? nh?y h?t mình, "l?c" chay, hay xem "ôm c?t" thì... không khó.
M?i ch? m?t ki?u choi, phong phú khôn lu?ng...

T? vu tru?ng nh?y d?n câu l?c b? "ôm c?t"

10g dêm. Khi nh?ng ca si thu?c d?ng "sao" ? vu tru?ng N dã hát g?n xong, t? 
phòng thay d? trên gác hai túa ra nh?ng cô gái m?t l?nh tanh. Váy ng?n den,
tóc ép, gu?c cao, t?t c? c? nhu bó sát l?i d? tôn lên cái chân dài và thân hình 
khêu g?i. M?t cô rà qua bàn chúng tôi, vu?t tóc, u?n mình ch?nh l?i n?p
áo khoe b? ng?c ph?p ph?ng sau làn v?i.

"D? ông c?m du?c tay nó m?i vào bàn ng?i d?y". Tr?ng - tay choi mà tôi nh? làm 
hu?ng d?o viên - dán m?t vào ngu?i d?p thách d?. M?t c?u bàn bên l?ch s?
bu?c ra m?i ngu?i d?p ng?i, nàng ch? nho?n m?t n? cu?i dáp l? r?i di?u dàng... 
bu?c di ch? khác. "Bi?t ngay mà. L?, trông m?t l?i lành lành thì ph?i h?t
c? 2/3 chai Hennessy m?i nói chuy?n du?c". Tr?ng nói: "D?i các nàng nh?y xong 
tôi m?i cho coi, m?t phát an ngay".

G?n 23g30, khi hai xu?ng ngôn viên vu tru?ng hô to: "Chuong trình khiêu vu... 
b?t d?u", Tr?ng kéo tôi xu?ng t?ng m?t, ch?n bàn ngay sát sàn nh?y. N?u nhu
t?i bàn trên l?u hai, khách có th? g?i bia hay m?t chai nu?c ng?t, r? nh?t 
33.000d thì xu?ng du?i bàn ph?i du?c d?t tru?c, và lu?t b?t thành van: "Ph?i
g?i ru?u". M?t ly nh?, "tráng trôn c?c" - 100.000d, 200.000d tùy lo?i.

M?t chai ru?u ngo?i, dia hoa qu?, m?y h?t dua nhung hóa don dã m?t m?y tháng 
luong c?a công ch?c. B?t d?u chuong trình khiêu vu, m?t vu d?o nam nh?y vào
gi?a sàn "m?i" v?i nh?ng di?u nh?y, l?n, v?n cu?ng nhi?t.

Ti?p bu?c là nh?ng cô gái váy den ng?n ban nãy. Mumbo, pipop r?i sau dó là 
nh?ng di?u "n?ng" hon. V? kiêu k? khó g?n hoàn toàn bi?n m?t, v?n nh?ng thân
hình b?c l?a ?y, gi? gi?a ti?ng nh?c ?m ?m, nh?ng cánh tay dua lên, thân mình 
u?n lu?n, nh?ng du?ng cong phô di?n h?t c?. Tr?ng hét lên bên tai tôi: "D?y,
gái nh?y 100% d?y!".

Th?y m?t nàng th?m m?t rút lui, chen ra kh?i dám dông dang gi?t ?m ?m, Tr?ng 
ch?y ra c?m tay kéo tu?t vào bàn: "Làm m?t ly v?i anh". Chua h?t câu dã th?y
cô vo ly ru?u, nu?t ?c m?t nhát. Di?u nh?c sau, cô cùng Tr?ng ra nh?y. Sau g?n 
10 phút, Tr?ng b?o: "Nó h?n tí n?a nó g?i".

T?i H Club n?i dình n?i dám tru?c dây, gi?a sàn nh?y có m?t cái c?t và b?n 
"di?m nh?n" ph? c?n. Khu trung tâm là noi t?p trung khách VIP. Sân kh?u r?ng
v?i các màn trình di?n không ng?t. Lúc khu trung tâm di?n màn "song n?" thì b?n 
khu ph? c?n, b?n cô gái án ng? b?n cái c?t cung "giãy" ác li?t.

T? di?m GX hoành tráng hon v?i m?t sân kh?u tròn, xoay du?c nhu mâm. Ca si hát 
xong, dèn nháy d?o tròn, t? trên gác hai, nam nàng và m?t anh d?ng trên "dia
bay" du?c h? th?ng th?y l?c dua xu?ng sân kh?u. B?n thanh nâng "dia bay" nghi?m 
nhiên tr? thành b?n cái c?t.

D?p, qu?n soóc den ng?n, áo ng?c v?a d? che, các di?u nh?y thì không th? nói là 
dân nghi?p du. Khách ng?i du?i huýt sáo c? vu, ph?c v? bàn cung l?c lu nh?y.
Gi?t, và u?n éo, ánh m?t các cô gái nh?y ném v? t? phía, song d? du?c ng?i cùng 
các nàng không d?. Chua ph?i m?i quen, nhi?u v? khách m?t d? tía tai bày
t? lòng "hâm m?" cung ch? nh?n du?c cái l?c d?u dáp l?i.

20%, 50% - 100%

Nh?ng "h?p dêm" nhu vu tru?ng N, t? di?m GX v?n b? dân choi th? thi?t chê ?ng 
chê eo là "l?n v?n chu?t nh?t", "d?n dó ch? nhìn ch? chua du?c r?a m?t". Nh?ng
bar theo phong cách Thái b?c hon, nhung cung ch? 20% (m?c dô ng?n h?t c?) ch? 
không cho ti?p viên 50% (h? ng?c) hay 100% (không còn gì).

Ch? có nh?c m?nh, c?nh màn nh?y d?c di?n (m?t n?), ngu bá (b?n n?, m?t nam) còn 
có "song long quá h?i" - hai nàng mu?t mát m? hôi qu?n l?y nhau. Mu?n xem
50% hay 100% ph?i d?n nh?ng bar "lì dòn" ho?t d?ng khép kín, chua b? truy?n 
t?ng r?ng rãi.

Vu tru?ng M có hai bu?ng. Bên ngoài ai vào cung du?c, nh?y nhót bình thu?ng, 
nhung phòng d?c bi?t có thoát y vu thì ch? nh?ng k? máu m?t, khách quen m?i
du?c bu?c chân vào. T?i dây lúc nào cung có kho?ng ch?c gái nh?y s?n sàng "ôm 
c?t". Khách d?n, di d?c dãy sofa, thích em nào thì ch?, ho?c nh? "s? báo
danh" lát sau các em s? du?c "di?u" vào.

Nh?c b?t, liên t?c hai em ra nh?y "kéo giãn d?ng t?" khách. Vén lên, kéo xu?ng 
nhung... không kéo ra. S? còn l?i ng?i bên "châm t?u". C? th? d?i cho nhau,
lúc h?ng kh?i l?m c? nhóm khách d?ng lên nh?y thì các nàng cung ph? theo, nhung 
ch? khi có l?nh uu ái d?c bi?t "t? trên" xu?ng, t?t c? m?i... "h?t lòng".

Tìm quán 50%, tôi du?c gi?i thi?u d?n bar Q. N?m ? m?t ngõ nh? g?n ph? Tôn D?c 
Th?ng, bar này m?i "chào làng", gái nh?y du?c ti?ng là t?n tình. "N?i th?t"
khoe 50% ch?p nhoáng, kéo ra r?i d?y vào ngay nhung d? t?o c?m giác m?nh cho 
khách, có hôm các cô cách di?u di?n cái áo phông den thùng thình, ho?c có
c? vest, deo càv?t, r?i c?i d?n, c?i d?n. Nh?c càng b?c, gi?t càng m?nh, c?i 
càng nhanh. H?t 30 phút, trên mình còn d?c cái váy ng?n và cái y?m m?ng tanh
r?t di?u.

Tôi di g?i chai ru?u, vòng vào ch? qu?n lý, nói v?i anh chàng ng?i thu lu m?t 
góc quan sát: "Cho các em h?t mình luôn di". H?n cu?i: "Còn m?y m?nh mà c?
gi?, khó ch?u h??". Nhung dù khách dám chi nhung h?n v?n khang khang: "V?y 
thôi, ? dây m?y bác công an phu?ng qua tham su?t d?y".

Nh?ng dân choi và ki?u choi ? các bar 50% nhu th? v?n du?c coi là "chua màu mè 
gì" so v?i m?t quán 100% dành riêng cho gi?i "quí t?c" và ngu?i nu?c ngoài
g?n làng sinh viên Hansinco. Nhung hai l?n ti?p c?n là c? hai l?n tôi b? b?t 
ngu?c tr? ra. Di @ hai ngu?i, hay v?y taxi d?n, b?o v? d?u g?t th?ng, h?i
không nói, g?i làm ngo.

Theo dõi mãi, tôi m?i th?y m?t qui lu?t: ít nh?t ph?i di cùng m?t ngu?i nu?c 
ngoài ho?c di xe "m?c" d?n. Lân la h?i m?t nhân viên d?n "Tây" di choi, anh
tr?m tr?: "Mình không ch?u n?i nhi?t dâu, ít ph?i có 500 dô. Toàn các em U-18, 
nh?y các ki?u, "n?i th?t tung tóe", hippi M? nhìn th?y cung ph?i... cúi
d?u".

Phía sau sàn nh?y

Nh?y d? choi, r?i nh?y d? ki?m ti?n, du?ng nhu hai m?nh d? này g?n ch?t v?i 
nhau trong cu?c d?i nh?ng cô gái nh?y. Khi ti?c dã tàn, sàn nh?y ném h? tr?
l?i v?i bóng t?i.

"M?y hôm d?u làm nh?ng d?ng tác "l?", m?t c? nóng b?ng nhung d? sinh t?n thì 
ph?i c? - dó là l?i c?a m?t sinh viên tru?ng múa - Nh?y chuyên nghi?p cho m?t
sàn, tr? luong tháng hay tính t?ng dêm cung v?y, cao l?m cung ch? du?c kho?ng 3 
tri?u d?ng/tháng, n?u du?c di?n ít thì không d? ti?n mua qu?n áo". Theo
cô sinh viên này thì vì lý do dó, dù m?t mình hay theo nhóm thì "gái nh?y" ph?i 
c? làm sao "nh?y sô" du?c cho càng nhi?u sàn càng t?t.

"Làm gì có chuy?n thành gái nh?y r?i mà không "di khách" - Huy?n kh?ng d?nh v?i 
tôi nhu th? - Ti?n taxi, ti?n son ph?n, ti?n qu?n áo, ti?n nhà, ti?n an,
tram th? trông c? vào m?i ch? ?y. V?n d? là s?m hay mu?n thôi". H?n v?i Huy?n 
không khó l?m. Bây gi? thì cô dã thành "cáo" ? các sàn. Thích thì "di" nhung
tuyên b? "không du?i 100 dô".

Huy?n gi?i thi?u tôi cho Kh. Em này v?a thôi ? bar M xong. H?i t?i sao, Kh. b?t 
mãn: "Gi? gái dông nhu ki?n. Mu?n ? l?i "bi?u di?n", các cô ph?i bi?t di?u
v?i qu?n lý phòng. Nhung ngh? này b? quen m?t r?i là ki?u gì cung ph?i d?i". 
Huy?n xinh x?n nên "m?t" ch? này xin ngay du?c sang sàn khác.

Còn Kh., dân quê lên, b? chê "n?i th?t x?u" nên ch? tr? ? m?i sàn m?t hai tháng 
l?i b? du?i. Kh. nu?i ti?c: "Gái nh?y thì c? nh?y là có ti?n, dêm nào thích
thì v? ng? s?m. Cave sàn h? d?ng hon, v?a nh?y v?a ph?i "khoe n?i th?t". C?i 
m?t l?p du?c m?t t?, không c?i thì b? l?t".

N?u nhu ban dêm trông các cô sành di?u, kh?e kho?n, chao li?ng dón ánh m?t thèm 
khát bao nhiêu thì h?t gi?, ban ngày g?p ? nhà, ? các cô ch? còn s? m?t
m?i, kh? s?, ph?i l?ng tránh ánh m?t thiên h? nhi?u b?y nhiêu. Kh. cay cú: "Ra 
ngõ là b? nhìn. Trai tráng nhìn ki?u khác mà bà già, ông già l?i nhìn ki?u
khác. Mình quen d?n n?i b?t bài du?c các ki?u nhìn. Th?ng kia nhìn ki?u ?y mu?n 
gì, ông n? nhìn ki?u ?y nghi gì. Nhung gi? quen r?i thì ch?ng quan tâm
d?n n?a"...

Cánh gái nh?y nhu V., Kh. ph?i tr? ti?n nhà g?p dôi ho?c g?p ba nhung không 
ph?i ai cung mu?n cho thuê. Tru?c dây Kh. m?t mình di thuê, an m?c bình thu?ng
nhu ai nên bà ch? don d? m?i m?c. "Nhung làm cái ngh? này không gi?u du?c. Th?y 
di dêm v? hôm là bà ?y g?i lên h?i th?ng r?i du?i". Kh. k?t lu?n m?t câu
mà tu?ng cô ph?i bi?t tru?c khi vào ngh?: "D?i b?n em nh?c l?m!".

DÀM VAN

Other related posts:

  • » Gai Nhay