Ga buoi Cho Can

Câu chuy?n th? thao: Gà buoi, chó c?n!

TT - ? T?t ?t D?u v?a r?i, có m?t quan th? thao không th?t to nhung cung không 
quá bé dã có m?t l?i chúc d?u nam d?c dáo v?i thu?c c?p c?a mình nhu sau:
M?i ngu?i hãy làm vi?c siêng nhu gà, nhung d?ng buoi móc nhu gà. Chuy?n gì c?a 
co quan thì dóng c?a b?o nhau, c?m du?c dem ra ngoài bêu ri?u, nh?t là v?i
báo chí!

"Chúc" th? nhung s?p dã không du?c to?i nguy?n. Vài tháng sau t?t, chuy?n s?p 
lem nhem ti?n b?c c?a VDV, xài ngu?i kém và trù d?p ngu?i t?t dã b? "buoi"
ra tan hoang. K?t qu? s?p b? d?i công tác theo chi?u hu?ng di xu?ng!

?y v?y nhung lính c?a s?p v?n chua th?y dã vì th?y v?n còn quá nh?, b?i theo 
h?: "Giá nhu D?u và Tu?t ph?i h?p, bàn giao công vi?c cho nhau thì hay bi?t
m?y b?i gà buoi ra chuy?n r?i d? chó "cho m?t táp" m?i x?ng cái t?i gây ra"!

Vâng, dó cung là u?c mu?n chung c?a nh?ng ngu?i có tâm huy?t v?i th? thao nói 
chung ch? không riêng gì m?y lính c?a s?p nói trên: hàng lo?t chuy?n tiêu
c?c, hàng lo?t vi?c "c?n làm ngay" mang tính chi?n lu?c trong nam D?u ph?i du?c 
ti?p n?i ? nam Tu?t, ch? d?ng "buoi" ra r?i l?p l?i thì bu?n l?m!

HUY TH?

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Ga buoi Cho Can