Fw: Co hay khong viec bi soi mat cat da day tai Benh vien Viet Phap Ha Noi

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

----- Original Message ----- 
From: Benh vien Viet Phap Ha Noi 
To: baovu@xxxxxxxxxxxx 
Sent: Sunday, May 07, 2006 6:39 AM
Subject: Co hay khong viec bi soi mat cat da day tai Benh vien Viet Phap Ha Noi


Thu nay duoc viet voi dinh dang Unicode, font Times New Roman. Neu quy vi 
khong doc duoc noi dung thu nay, xin hay nhan vao day de nhan duoc file word 
dinh kem.

 

KÃnh thÆa Quà váGán ÄÃy mát sá bÃo, ÄÃi ÄÆa tin sai lách và mát chiáu vá 
viác Bánh vián Viát PhÃp Hà Nái trong quà trÃnh Äiáu trá cho 
mát bánh nhÃn ngÆái nÆác ngoÃi (Ãng R.J) lÃm dÆ luán và 
bánh nhÃn cáa bánh vián hoang mang, lÃm tán hái nghiÃm tráng 
và sÃu ráng tái hÃnh ánh và uy tÃn cáa Bánh vián Viát PhÃp 
HÃ Nái. Äá ráng ÄÆáng dÆ luán, chÃng tÃi tháy cán thiát 
phái gái thÃng tin tái quà vá mát cÃch Äáy Äá và trung 
thác nhát vá dián bián cáa sá viác nÃy. ChÃng tÃi chá xin 
quà vá cà nháng nhÃn nhán mát cÃch khÃch quan thác tá cáa 
sá viác, khÃng bá ánh hÆáng bái cÃc luáng thÃng tin sai và 
khÃng rà rÃng Äá ván tin tÆáng vÃo chát lÆáng dách vá 
cáa bánh vián chÃng tÃi. Phán kát luán cáa cÆ quan chác 
nÄng (Thanh tra Bá Y tá) vá sá viác nÃy cÅng nhÆ mát sá sá 
viác táng xáy ra tái bánh vián Viát PhÃp HÃ Nái, chÃng tÃi 
háa sá thÃng bÃo ngay khi chÃng tÃi nhán ÄÆác thÃng tin chÃnh 
thác.

 

ChÃng tÃi tin tÆáng ráng nháng ngÆái thÃn cáa quà vá cÅng 
mong nhán ÄÆác thÃng tin nÃy tá Bánh vián Viát PhÃp HÃ Nái. 
 ChÃnh và váy xin hÃy chuyán tiáp (forward) thÃng tin nÃy tái cÃc 
Äáa chá email cáa nháng ngÆái quà vá cho là cán biát thÃng 
tin nÃy trong danh bá háp thÆ (address book) cáa quà vá và Äáng 
quÃn copy (CC) cho chÃng tÃi theo Äáa chá bvvphn@xxxxxxxxxx ChÃng 
tÃi xin cám Æn.

 

DÆái ÄÃy là mát phán trong táp há sÆ gái cho Thanh tra Bá Y 
tá Viát Nam tá Bánh vián Viát PhÃp Hà Nái và cÃc cÆ quan cà 
liÃn quan vÃo ngÃy 5.5.2006 Äá quà vá cà thÃm thÃng tin:

 

HÃ Nái ngÃy 5/5/2006                   

KÃnh gái:                Bá Y Tá

Äáng kÃnh gái:            Gia ÄÃnh bánh nhÃn R.J.

 

Theo cÃng vÄn sá 345/TTr-CV3 cáa Thanh tra Bá Y tá, nay Bánh vián 
Viát PhÃp HÃ Nái xin phÃc ÄÃp vá trÆáng háp bánh nhÃn R.J 
nhÆ sau:

 

Quà trÃnh bánh sá: 

Bánh nhÃn R.J. (79 tuái, Quác tách PhÃp) Äán khÃm cáp cáu 
tái Bánh vián Viát-PhÃp HÃ Nái 21h20 ngÃy 02/04/2006 vái tÃnh 
tráng Äau báng cáp (dá dái), khÃng sát và Äà ÄÆác nháp 
vián Äá theo dÃi. SiÃu Ãm và cháp báng khÃng chuán bá á 
báng tháy cà hÃnh ánh sái tÃi mát và Ãt dách vÃng dÆái gan 
trÃi, khÃng cà hÃnh ánh trÃn khà phÃc mác. XÃt nghiám CRP 132 
(bÃnh thÆáng 0 â 5). 

KhÃm lÃc vÃo: bánh nhÃn tánh, báng chÆáng, Äau vÃng thÆáng 
vá, cà phán áng phÃc mác. KhÃm hà háp tuán hoÃn, thán kinh 
khÃng tháy bát thÆáng, nhiát Äá 36,4. 

Tián sá: má viÃm phÃc mác do bánh AmÃp, loÃt hÃnh tà trÃng 
Äang ÄÆác Äiáu trá, xÆ gan do rÆáu, bánh gout, thoÃi hoà 
kháp, u xÆ tián liát tuyán,â

SÃng ngÃy 03/04/2006, Bánh nhÃn tánh tÃo, ván Äau báng dá dái, 
cÃc bÃc sÄ nghÄ tái viÃm tÃi mát cáp do sái, bánh nhÃn ÄÃ 
ÄÆác giái thÃch và Äà kà vÃo giáy Äáng à Äiáu trá báng 
tiáng PhÃp. Cuác má bát Äáu lÃc 11h00 ngÃy 03.04.2006. 

Quà trÃnh pháu thuát cho tháy tÃnh tráng viÃm phÃc mác do 
tháng á loÃt mát trÆác hÃnh tà trÃng, lá tháng ÄÆác che 
phá bái mát dÆái cáa gan và tÃi mát. TÃi mát cà sái nhÆng 
khÃng phái là nguyÃn nhÃn gÃy viÃm phÃc mác và cà hÃnh ánh xÆ 
gan. Bánh nhÃn ÄÃ ÄÆác tián hÃnh má khÃu lá tháng mát 
trÆác hÃnh tà trang (chá khÃng phái cát dá dÃy cáa bánh 
nhÃn nhÆ bÃo chà ÄÆa tin), khÃng tián hÃnh cát tÃi mát và nguy 
cÆ cháy mÃu cao trÃn bánh cánh xÆ gan, ráa sách á báng và 
dán lÆu. Náu khÃng ÄÆác má khÃu lá tháng, chác chán 
bánh nhÃn sá tá vong.

 

Dián bián sau má:

Tát cá nháng ngÃy sau má bánh nhÃn khÃng sát, tiÃu hÃa tián 
trián tát vái nhu Äáng ruát sau má tát, xÃng mÅi - dá dÃy 
ÄÃ ÄÆác rÃt bái chÃnh bánh nhÃn vÃo ngÃy thá nhát sau má; 
bánh nhÃn ÄÃ Än uáng nhá trá lái tá ngÃy thá 5 sau má; 
dách dán lÆu sách và dán lÆu ÄÆác rÃt dán và rÃt hán vÃo 
ngÃy thá 7 sau má. Vát má chÆa lián hoÃn toÃn, cÃn Ãt dách 
trong. Tuy nhiÃn Äán ngÃy thá 4 bánh nhÃn bà tiáu do tián sá 
u xÆ tián liát tuyán và Äà ÄÆác Äát xÃng tiáu.

Theo yÃu cáu cáa chá Phám Thá Háng PhÆÆng, vá bánh nhÃn, 
và là do kinh tá gia ÄÃnh, ngÃy 11.04.2006, Bánh vián Viát PhÃp 
HÃ Nái ÄÃ giÃp liÃn há vái mát bánh vián khÃc Äá chuyán 
bánh nhÃn. ToÃn vÄn cáa thÆ Äá nghá nhÆ sau:âKÃnh gái BV Viát PhÃp HÃ Nái

TÃi tÃn là Phám Thá Háng PhÆÆng, vá bánh nhÃn R.J. sinh nÄm 
1927, quác tách PhÃp Äang Äiáu trá tái phÃng 210.

Nay và là do kinh tá, tÃi xin ÄÆác chuyán bánh nhÃn sang Bánh 
vián khÃc Äá Äiáu trá tiáp.

TÃi xin chÃn thÃnh cám Æn

HÃ Nái ngÃy 11/4/06

ÄÃ kÃ

Phám Thá Háng PhÆÆngâ

 

Tuy nhiÃn, bánh vián ÄÆác chuyán ÄÃ khÃng nhán nÃn bánh 
nhÃn ÄÆác chuyán vá BV Viát PhÃp HÃ Nái tiáp tác Äiáu 
trá.

NgÃy 14/04/2006, tÃnh tráng à thác tánh, cÃc xÃt nghiám kiám tra 
trÆác khi ra vián trong giái hán bÃnh thÆáng, bánh nhÃn xin ra 
vián vá nhà Äiáu trá ngoái trÃ, Än uáng qua xÃng mÅi-dá 
dÃy, cÃn dán lÆu bÃng quang (do bánh tián liát tuyán gÃy bà 
tiáu), cÃc bÃc sÄ ÄÃ hÆáng dán cÃch chÄm sÃc cho vá bánh 
nhÃn.

NgÃy 19/04/06, bánh nhÃn trá lái bánh vián trong tÃnh tráng à 
thác khÃng thát tánh tÃo, cà dáu hiáu mát nÆác, ho, kiám 
tra lái kát quá pháu thuát báng bÆm xanh-methylen qua xÃng dá 
dÃy và cháp cát láp cà bÆm thuác cán quang khÃng tháy cà rà 
tiÃu hÃa và khÃng cà apxe dÆ trong á báng. Vát má ÄÆáng 
tráng giáa trÃn rán Äang lián sáo và cÃn tiát dách (khÃng 
cà má và khÃng cà dách tiÃu hoÃ). Bánh nhÃn ÄÆác nháp vián 
Äiáu trá trá lái và tÃnh tráng toÃn thÃn chá khÃng do bián 
cháng pháu thuát.

Kiám tra cán lÃm sÃng :

-     Cháp phái thÆáng qui bÃnh thÆáng,

-     SiÃu Ãm á báng bÃnh thÆáng, 

-     Cháp cát láp vi tÃnh á báng khÃng tháy dáu hiáu 
tá dách trong á báng,

-     Nhiám trÃng niáu (E coli) trÃn sonde ÄÃ ÄÆác Äiáu 
trá báng khÃng sinh.

Bánh nhÃn ÄÆác Äiáu trá tái phÃng Hái sác tÃch các.

NgÃy 26.04.2006 cháp cát láp vi tÃnh sá nÃo tháy teo vá nÃo do 
tuái già và trÃn bánh nhÃn nghián rÆáu mán tÃnh, ngoÃi ra do 
di cháng cáa tai bián mách mÃu.

CÃng ngÃy bánh nhÃn ÄÆác hái chán bái GS. N.T (GÃy mà hái 
sác) và PGS. H.V.Q (ngoái báng) tá mát bánh vián Äáu ngÃnh 
tái Viát Nam.

à kián cáa GS.TS. N.T: 

-     KhÃng tháy bián cháng trám tráng theo kát quá xÃt 
nghiám cÅng nhÆ trÃn phim cháp cát láp vi tÃnh sá nÃo, 

-     Chác nÄng hà háp, tim mách thán khÃng tháy bát 
thÆáng, ngoái trá Ã thác.

-     Kát luán: Hái cháng là lán sau má trÃn bánh nhÃn 
già 80 tuái và nghián rÆáu.

 

à kián cáa PGS.TS. H.V.Q:

-     Chá Äánh má háp là và káp thái, xÃc Äánh rà tán 
thÆÆng là tháng á loÃt, Äà xá là khÃu lá tháng, lau ráa á 
báng háp lÃ,

-     Sau má án Äánh, Än ÄÆác, lÆu thÃng tiÃu hoà sau má 
tát.

-     Hián tái : báng vát má cÃn Ãt dách viÃm, ÄÃ khÃu 
kÃo vát má 01 mÅi. ThÄm dà báng pince và trÃng và sonde khÃng cà 
lá dà tiÃu hoÃ, báng mám, chÆáng hÆi, Äang thát do tÃo bÃn, 
khÃng cà khái, khÃng Äau. 

-     Kát luán : Hián tái khÃng cà apxe trong á báng, khÃng 
cà dáu hiáu tác ruát, vát má cÃn Æát. Tiáp tác thay bÄng, 
Äiáu trá báo tán, khÃng cà chá Äánh can thiáp lái.

 

NgÃy 27.04.2006 bánh nhÃn khà thá kÃm theo huyát khái tÄnh mách 
chÃn phái (kát quá siÃu Ãm doppler mách). Khá nÄng tác mách 
phái sau má ÄÃ ÄÆác Äiáu trá cháng ÄÃng (Äá nghá cháp 
cát láp phái cà tiÃm thuác cán quang nhÆng vá bánh nhÃn tá 
chái, nÃn khÃng cháp). Buái tái cÃng ngÃy bánh nhÃn xuát 
hián suy hà háp cáp và Äà ÄÆác Äát NKQ và thá mÃy.

Mác dà cho tái thái Äiám nÃy gia ÄÃnh bánh nhÃn chÆa thanh 
toÃn cho bánh vián tián vián phà cáa lán hai (tá 19.04 Äán 
nay) nhÆng Bánh vián ván tiáp tác Äiáu trá và cáu cháa 
bánh nhÃn tái phÃng Hái sác tÃch các vái mái khá nÄng cáa 
mÃnh. 

 

Kát luán: BV Viát PhÃp HÃ Nái kháng Äánh ÄÃ thác hián 
ÄÃng mái qui Äánh phÃp luát theo Quy chá bánh vián cáa Bá Y 
tá ban hÃnh: 

-     ÄÃn tiáp và khÃm cáp cáu và cho nháp viÃn káp thái,

-     Bánh nhÃn ÄÆác giái thÃch và kà vÃo giáy Äáng à 
Äiáu trá (má) báng tiáng PhÃp trong tÃnh tráng tánh tÃo, 
ÄÃng nhÆ quy Äánh tái Äiáu 28 cáa Luát Báo vá sác khoá 
nhÃn dÃn (1989). TrÃch dán Äiáu 28 : Â Cháa bánh báng pháu 
thuát : Tháy thuác chá tián hÃnh pháu thuát sau khi ÄÆác 
sá Äáng à cáa ngÆái bánh. Äái vái ngÆái bánh chÆa 
thÃnh niÃn, ngÆái bánh Äang bá hÃn mà hay mác bánh tÃm thán 
thà phái ÄÆác sá Äáng à cáa thÃn nhÃn hoác ngÆái giÃm 
há cáa ngÆái bánh. Trong trÆáng háp mà thÃn nhÃn hay ngÆái 
giÃm há cáa ngÆái bánh khÃng Äáng à hoác thÃn nhÃn hay 
ngÆái giÃm há váng mát, náu khÃng káp thái pháu thuát cà 
thá nguy hái Äán tÃnh máng ngÆái bánh thà tháy thuác 
ÄÆác quyán quyát Äánh nhÆng phái cà sá phà chuán cáa 
ngÆái phá trÃch hay ngÆái ÄÆác uá quyán cáa cÆ sá y tá 
ÄÃ. Â. Hát trÃch dán

-     Chá Äánh má káp thái, Äà khÃu lá tháng, xá là 
viÃm phÃc mác do tháng á loÃt tát, quà trÃnh pháu thuát và 
háu pháu dián bián tát,

-     Viác chán ÄoÃn trÆác má là viÃm tÃi mát do sái là 
háp là và siÃu Ãm trÆác má tÃi mát dÃn ÄÆáng kÃnh 6cm và 
cà sái 2,2cm, cháp báng khÃng chuán bá khÃng cà hÆi phÃc mác, 
bái khi má ra tháy lá tháng ÄÃ ÄÆác bát bái mát dÆái 
cáa gan và tÃi mát và váy khÃng cà trÃn khà phÃc mác, nhÆng 
gÃy viÃm phÃc mác và cà Ãt dách vÃng thÆáng vá và mán 
sÆán trÃi. VÃ tÃnh tráng xÆ gan do rÆáu nÃn cÃc bÃc sÄ khÃng 
cát sái mát, Äá phÃng nguy cÆ cháy mÃu là háp lÃ.

-     Viác chuyán bánh nhÃn sau má sang cÆ sá khÃc là do yÃu 
cáu cáa gia ÄÃnh bánh nhÃn, và là do kinh tá, cÃn viác cÆ sá 
khÃc khÃng tiáp nhán ÄÃ khÃng phái lái cáa Bánh vián Viát 
PhÃp HÃ Nái.

-     TÃnh tráng bánh là hián tái cáa bánh nhÃn khÃng 
phái do bián cháng cáa cuác má, cá thá là khÃng cÃn apxe á 
báng, khÃng tác ruát, vát má Äang lián sáo, mà là do bánh 
là toÃn thÃn gÃy ra trÃn mát ngÆái lán tuái, nhÆ xÆ gan do 
nghián rÆáu mán tÃnh, loÃt dá dÃy-tà trÃng, sái mát, bánh 
gout, u xÆ tián liát tuyán, thoÃi hoà kháp,â Äiáu nÃy cÅng 
ÄÆác kháng Äánh bái cÃc bÃc sÄ cáa cÃc cÆ sá khÃc,

-     Vá vián phÃ, lán nháp vián Äáu tiÃn, Bánh vián 
ÄÃ giám 50% tián má, cá thá tá 3.600 USD xuáng cÃn 1.800 USD, 
giám tián giÆáng tá 900 USD xuáng 850 USD và mián phà 5 ngÃy 
tián giÆáng. Lán thá hai, mác dà gia ÄÃnh bánh nhÃn chÆa 
trá tián cho Bánh vián, nhÆng Bánh vián Viát PhÃp HÃ Nái 
ván cáu cháa và chÄm sÃc bánh nhÃn vái mái khá nÄng cáa 
mÃnh.

 

Vá bÃo chÃ: viác mát sá bÃo chà ÄÆa tin Ãng Ramio  bá sái 
sái mát nhÆng lái cát dá dÃy  là khÃng chÃnh xÃc và khÃng 
trung thác, trÃn thác tá bánh nhÃn bá viÃm phÃc mác do tháng 
á loÃt hÃnh tà trÃng, lá tháng ÄÆác bát bái mát sau gan và 
tÃi mát. Bánh nhÃn ÄÃ ÄÆác khÃu lá tháng, ráa sách á 
báng và dán lÆu á báng, cÃc bÃc sÄ khÃng cát tÃi mát cà 
sái và nguy cÆ cháy mÃu trÃn bánh nhÃn xÆ gan do rÆáu. Dián 
bián cuác má và háu pháu tát. Hián vát má Äang lián 
sáo. Chá Äánh pháu thuát và xá là viÃm phÃc mác do tháng 
á loÃt là háp lÃ, káp thái, nhÆ GS.TS N.T và PGS.TS. H.V.Q Äà 
cà nhán xÃt. TÃnh tráng hián tái cáa bánh nhÃn là do bánh 
toÃn thÃn gÃy ra chá khÃng phái do bián cháng cáa cuác má.


 

Mát lán náa Bánh vián Viát PhÃp HÃ Nái kháng Äánh cam cam 
kát mang tái bánh nhÃn sá chÄm sÃc y tá và Äiáu trá tát 
nhát. Bánh nhÃn R.J Äà và Äang ÄÆác Äiáu trá, chÄm sÃc y 
tá mát cÃch tát nhát tái bánh vián chÃng tÃi. Bánh vián 
chÃng tÃi cÅng rát cà thián à gáp gá và lÃm viÃc vái ngÆái 
thÃn cáa bánh nhÃn Äá tÃm ra ÄÆác tiáng nÃi chung.

 

Náu quà vá muán biát thÃm vá bán tÆáng trÃnh cáa Bánh 
vián Viát PhÃp HÃ Nái vá viác cát nhám buáng tráng cáa 
bánh nhÃn BBL, xin hÃy nhán vÃo ÄÃy Äá yÃu cáu.

 

Mát sá bÃo, mát cÃch cà há tháng, Äà hÆáng Äác giá tái 
cÃc thÃng tin vá cÃc vá kián mát cÃch khÃng Äáy Äá và bát 
lái cho Bánh vián Viát PhÃp. Nay chÃng tÃi mong muán quà vá 
ÄÆác biát cÃc kát quá cuái cÃng cáa cÃc sá viác nÃy 
báng cÃc liÃn kát Äián hÃnh tá nhiáu nguán dÆái ÄÃy:

 

Bánh vián Viát - PhÃp ván khÃng phái xin lái sán phá Quánh: 
http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2004/08/3B9D5419/ 

BÃc sÄ ngÆái PhÃp khÃng ÄÆác bái thÆáng 900 triáu Äáng: 
http://www.vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/2005/12/527826/ 

Nhiáu khá nÄng viác pháu thuát khÃng sai: 
http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/77892/ Vá ván Äá chát lÆáng bÃc sá ngoái, Ãng Trán Quác Trung, 
ChÃnh Thanh tra Bá Y tá cho biát khi trá lái pháng ván trÃn 
bÃo HÃ Nái Mái tin chiáu sá ra ngÃy 25/2/2006 cho biát: ânghi 
ngá vá trÃnh Äá và báng cáp cáa bÃc sá ngoái là hoÃn 
toÃn sai. NgÆái nÆác ngoÃi lÃm cÃng viác chuyÃn mÃn trong cÃc 
cÆ sá y phái ÄÆác Bá Y tá cáp phÃp. Äái vái ngÆái 
trác tiáp khÃm cháa bánh phái là ngÆái cà báng tát nghiáp 
Äái hác chuyÃn ngÃnh y trá lÃn, cà cháng chá hÃnh nghá háp 
phÃp hoác giáy xÃc nhán ÄÃ hÃnh nghá trÃn 3 nÄm do nÆác sá 
tái cápâ. 

 

ChÃng tÃi ÄÃ gái thÆ phán Ãnh lÃn Thá tÆáng ChÃnh phá, Ban 
TÆ tÆáng VÄn hoà Trung ÆÆng, Bá Ká hoách và Äáu tÆ và cÃc 
Bá, NgÃnh cà liÃn quan vá viác ÄÆa thÃng tin mát chiáu, sai 
lách cáa mát sá cÆ quan thÃng tán bÃo chà và truyán hÃnh 
Äái vái Bánh vián Viát PhÃp HÃ Nái trong thái gian gán ÄÃy 
và chÃng tÃi cÅng sá tiáp tác gái thÆ khi nhán ÄÆác kát 
luán chÃnh thác cáa Thanh tra bá Y tá vá trÆáng háp bánh 
nhÃn R.J nÃy.

 

 

Cuái cÃng, mát lán náa xin Äáng quÃn chuyán tiáp thÆ nÃy 
Äán cÃc Äáa chá email trong address book cáa quà vá Äá há 
cà ÄÆác thÃng tin Äa chiáu. ChÃng tÃi chÃn thÃnh cám Æn sá 
quan tÃm và tin tÆáng cáa quà vá.

 

Náu quà vá muán bánh vián gái thÆ trác tiáp Äán háp thÆ 
khÃc cáa mÃnh hoác cáa bán bÃ, xin Äián cÃc Äáa chá ÄÃ 
vÃo ÄÃy

 

ChÃng tÃi xin lái náu thÆ nÃy cà thá lÃm phián quà vá. Náu 
khÃng muán nhán cÃc thÃng tin tá Bánh vián Viát PhÃp HÃ Nái, 
xin nhán vÃo ÄÃy

 

Bánh vián Viát PhÃp HÃ Nái

Other related posts:

 • » Fw: Co hay khong viec bi soi mat cat da day tai Benh vien Viet Phap Ha Noi