Em be bat dau hoc ngon ngu khi duoc 10 thang tuoi

Em bé b?t d?u h?c ngôn ng? khi du?c 10 tháng tu?i

Theo m?t nghiên c?u c?a tru?ng d?i h?c Temple ? bang Pennsylvania (M?), em bé 
b?t d?u h?c ngôn ng? khi du?c 10 tháng tu?i và ch? y?u nh? d?n tên các v?t
mà bé quan tâm nh?t.

Các nghiên c?u tru?c dây t?ng kh?ng d?nh em bé 10 tháng tu?i hi?u du?c kho?ng 
10 t?. Gi? dây, các nhà nghiên c?u ? Phòng thí nghi?m thu?c tru?ng d?i h?c
Temple l?i ti?p t?c tìm hi?u xem em bé h?c ngôn ng? nhu th? nào.

Ti?n hành th? nghi?m ? 75 bé, các nhà nghiên c?u ghi nh?n r?ng, các em bé có 
kh? nang nh? 2 t? m?i trong vòng 5 phút sau 5 l?n du?c ngu?i l?n ch? tên các
v?t. Em bé thu?ng liên ki?t m?t t? m?i h?c v?i v?t gây s? chú ý nh?t ? bé ch? 
không ph?i ? v?t mà ngu?i d?i tho?i ch? cho bé.

Theo các nhà nghiên c?u ? tru?ng d?i h?c Temple, ph?n ?ng này không khi?n h? 
b?t ng? vì s? quan tâm và vui thích luôn luôn là d?ng co thúc d?y tr? em và
ngu?i l?n h?c h?i.

Theo HTV

Other related posts:

  • » Em be bat dau hoc ngon ngu khi duoc 10 thang tuoi