[SMCC] EXCEL

Hi Cường,

hổm Cường hỏi vụ gì quên mất rồi... Có đọc thư bạn nào trả lời cũng khá chính 
xác đấy...

1. Nếu muốn đến các ô rỗng trong một chuỗi ô liền kề nhau adjacent thì dùng hàm 
countblank.

Ví dụ trong chuỗi từ h5 đến h35 là địa chỉ của nhiều người trong danh sách. Ta 
muốn tìm xem có bao nhiêu người chưa có địa chỉ nghĩa là có bao nhiêu ô trống 
trong chuỗi này thì dùng

=countblank($h$5:$h$35)

2. Cũng ví dụ trên nếu muốn tìm bao nhiêu người có địa chỉ tức là bao nhiêu ô 
có giá trị thì dùng:

=counta($h$5:$h$35)

Có đúng Cường muốn hỏi cái này không?

Mến
Trần Bá Thiện

tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts: