[SMCC] Duyên Anh d?i luu vong bi k?ch

Duyên Anh d?i luu vong bi k?ch  

NHÀ VAN DUYÊN ANH

D?i luu vong bi k?ch

 

DOÀN TH?CH HÃN

 

NVTPHCM- Cho dù Duyên Anh có th? nào di n?a, thì ông cung là m?t ngu?i c?m bút, 
không có l?y m?t t?c s?c trong tay d? t? v?. Nhân danh b?t c? m?t di?u gì d? 
t?n công và h? th? m?t ngu?i nhu th? rõ ràng là m?t t?i ác. 

 

Là m?t trong nh?ng nhà van n?i ti?ng c?a mi?n Nam tru?c nam 1975, Duyên Anh 
du?c bi?t d?n nhu m?t con ngu?i nhi?u tài, l?m t?t, mi?ng làm h?i thân! Tôi 
quen bi?t Duyên Anh t? lâu, t? d?o tôi v?n thu?ng hay ch?u rìa nh?ng canh xì 
phé n?y l?a c?a nh?ng "hão th?" l?ng l?y trong làng báo Sài Gòn tru?c 1975 v?i 
m?t vài doanh nhân, chính khách. Thu? dó, thân ph?n và túi ti?n c?a tôi không 
d? "tu cách" ng?i cùng chi?u v?i các dàn anh. Vào sòng xì phé là có th? bi?t 
ngay tính cách c?a t?ng ngu?i. Duyên Anh thích "tháu cáy" và khích tu?ng d?i 
th?, nhung l?i r?t cay cú khi b? ngu?i khác "tháu cáy". Th? nhung sau 1975, tôi 
m?i th?t s? thân thi?t v?i Duyên Anh. Ông t?ng coi tôi nhu m?t ngu?i b?n vai em 
ru?t rà. Di?u này dã du?c ông vi?t trong h?i ký.

Nam 1954, Duyên Anh di cu vào Nam. D? ki?m s?ng, ông dã làm m?i công vi?c c?a 
m?t thanh niên hè ph?, ch?ng có ngh? ng?ng nào nh?t d?nh. Khi thì theo m?t nhóm 
son dông mãi võ, khi tháp tùng doàn c?i luong luu di?n dây, mai dó. L?i có lúc 
qu?ng cáo cho gánh xi?c rong, r?i gi? xe d?p h?i ch?. Sang tr?ng nh?t là làm 
gia su, d?y kèm cho tr? con và d?y dàn ghita, sáo trúc cho nh?ng ngu?i theo h?c 
v? lòng ngh? thu?t. 

Duyên Anh làm tho r?t s?m, d?n nh?ng nam cu?i c?a th?p niên 50, ông b?t d?u 
vi?t van xuôi. Vi?t d? th?a mãn gi?c mo c?m bút, ch?ng dang dâu c?. Mãi d?n nam 
1960, ông du?c nhà van Trúc Si d?n t?i di?n ki?n nhà van Nguy?n M?nh Côn, lúc 
dó dang làm ch? bút t? Ch? D?o. Bài tho "Bà m? Tây Ninh" - sáng tác d?u tiên 
c?a ông du?c dang trên t? báo này. M?t tháng sau, thêm truy?n ng?n "Hoa Thiên 
Lý", r?i "Con sáo c?a em tôi" ti?p t?c có m?t trên t? Ch? D?o, v?i l?i gi?i 
thi?u b?c t?i mây xanh c?a Nguy?n M?nh Côn. Ngay l?p t?c, ông du?c ngu?i d?c 
dón nh?n n?ng nhi?t. M?i truy?n du?c tr? nhu?n bút 5.000 d?ng, th?i dó mua du?c 
hon m?t cây vàng. Nguy?n M?nh Côn t? ra r?t uu ái, t?n tình nâng d? Duyên Anh 
d? sáng tác c?a ông thu?ng xuyên xu?t hi?n trên van dàn. Và dây cung là d?u m?i 
oan nghi?t cho c? hai sau này.

D?n nam 1961, khi ông Nguy?n M?nh Côn r?i t?p chí Ch? D?o thì Duyên Anh dã 
thành danh. Ông b?t d?u tung hoành làng báo Sài Gòn v?i nhi?u bút danh khác 
nhau: Thuong Sinh, Mõ Báo, Th?p Nguyên, V?n Tóc Mai, Nã C?u, L?nh H? Xung, D?c 
Ng? .b?ng m?t gi?ng van châm ch?c, h?t s?c cay d?c. Th?i dó, có hai nhà van làm 
báo mà ngu?i ta s? nh?t, dó là Chu T? v?i bút hi?u Kha Tr?n Ác, trong m?c Ao 
Th? V?t và Duyên Anh. N?n nhân c?a Duyên Anh không ph?i ch? toàn là ngu?i x?u, 
mà nhi?u khi ch? là m?t ai dó b? ông ghét, cung b? ông lôi lên m?t báo, "dánh" 
không thuong ti?c! S? kiêu cang, mi?ng lu?i cay d?c c?a ông dã gây d? ?ng cho 
không ít ngu?i. M?t nhân v?t lãnh d?o chóp bu c?a Vi?t Nam C?ng hòa, khi luu 
vong ? M? dã b?n ti?ng v?i ông Tô Van Lai c?a chuong trình Thúy Nga Paris r?ng: 
"B?o th?ng Duyên Anh câm m?m nó l?i".

Duyên Anh du?c xem nhu tay t? trong lo?i sách "xúi con nít d?p l?n", v?i nh?ng 
cu?n ti?u thuy?t vi?t v? gi?i du dãng r?t an khách nhu "Di?u ru nu?c m?t", "Sa 
m?c tu?i tr?", "V?t thù trên lung ng?a hoang". Tác ph?m c?a ông t?ng ng?i ca 
tay anh ch? Tr?n D?i (D?i ca Thay) nhu m?t k? giang h? mã thu?ng. Trong m?t bài 
ph?ng v?n, tu?n báo D?i h?i ông: T?i sao trong th?i bu?i nhi?u nhuong l?i tôn 
vinh m?t tay du dãng, s?ng ngoài vòng pháp lu?t lên t?n mây xanh? Duyên Anh tr? 
l?i: "Chính vì th?i bu?i nhi?u nhuong, không có th?n tu?ng cho tu?i tr?, nên 
ph?i di tìm cho h? m?t m?u th?n tu?ng. Xem ra, Tr?n D?i là x?ng dáng hon c?".

Duyên Anh là ngu?i th?ng th?n, yêu, ghét r?ch ròi. Dã quý m?n ai r?i thì ông 
s?ng tr?n tình, tr?n nghia v?i ngu?i dó. 

Nam 1978, Duyên Anh g?p l?i Nguy?n M?nh Côn trong tr?i c?i t?o. Nhà van Nguy?n 
M?nh Côn có thâm niên hon 40 nam là d? t? c?a ? phù dung nên s?c kh?e r?t y?u. 
Bi?n ch?ng tâm, sinh lý c?a m?t con ngu?i có quá trình "phi y?n thu lâm" (d?c 
tr?i cho. sang ch? "phi?n, thú l?m") quá dài nên khi b? b?t bu?c ph?i cai, co 
th? ông b? hành h? liên t?c. Do dó, sinh ho?t c?a ông r?t bê b?i, khi?n da s? 
tr?i viên khác, dù có thông c?m d?n m?y cung không mu?n g?n gui, chia s?, trong 
dó có Duyên Anh. Ngu?i khác ch?ng sao, nhung v?i Duyên Anh, Nguy?n M?nh Côn cho 
r?ng dó là b?i b?c. Nhi?u l?n ông Côn nói v?i m?i ngu?i: "Không có tôi thì dã 
không có Duyên Anh! Tôi mà không biên t?p nát ra thì truy?n c?a nó ai mà thèm 
d?c". Và Duyên Anh dã ph?n ?ng theo dúng tính cách kiêu ng?o c?a ông: "Không có 
"Côn Hít" thì Duyên Anh v?n là Duyên Anh. Ông Côn gi?i sao không bi?n m?t th?ng 
cha cang chú ki?t nào dó thành m?t van tài mà ph?i d?i d?n Duyên Anh?" T? dó, 
c? hai nhìn nhau tuy b?ng m?t, mà không b?ng lòng. Cung ch? có th?, ngoài ra 
Duyên Anh không có b?t k? hành vi, th? do?n nào ác ý v?i Nguy?n M?nh Côn, nhu 
l?i d?n d?i d?y ác ý c?a nh?ng k? thù ghét Duyên Anh sau này. Nhi?u ngu?i bi?t 
r?t rõ chuy?n này, hi?n v?n còn s?ng.

Nam 1981, Duyên Anh du?c tr? v? v?i gia dình khi v? và các con dã d?nh cu t?i 
nu?c ngoài. Nam 1983, ông vu?t biên sang Malaysia, r?i sinh s?ng t?i Pháp, ti?p 
t?c vi?t. Cùng ph?n luu vong nhung ông không ti?c l?i thóa m? nh?ng d?ng phái, 
phe nhóm chính tr? luu manh dang ho?t d?ng t?i h?i ngo?i. Duyên Anh g?i b?n h? 
là nh?ng k? gi? hình, nh?ng tay l?a b?p, m?ng du, chi?n d?u trong chiêm bao. 
Ông cung lên án dám lãnh d?o, chính khách, tu?ng tá c?a Vi?t Nam C?ng hòa toàn 
là m?t lu vô tài, b?t tu?ng, giàu c?a c?i nh? bóc l?t, nhung quá nghèo nàn liêm 
s? và nhân cách. 

Duyên Anh dã g?c ngã ? m?t noi du?c ca t?ng nhu là thiên du?ng c?a th? gi?i t? 
do. Cung t?i noi dó, nhà báo D?m Phong, nhà van Hoài Di?p T?. dã b? sát h?i m?t 
cách tàn nh?n; c?u sinh viên Doàn Van To?i (nh?c gia c?a ca si Tr?n Thu Hà) dã 
b? b?n tr?ng thuong b?i nh?ng d?ng huong quá khích do b?t d?ng chính ki?n. Nam 
1988, Duyên Anh sang tham Hoa K?. Xui cho Duyên Anh, ngày 30/4/1988, ông cùng 
m?t ngu?i b?n - h?a si Tr?n Dình Th?c di trên du?ng Bolsa, dúng vào lúc m?t 
tr?n b?p b?m Hoàng Co Minh dang bi?u duong l?c lu?ng, v?i m?y ch?c ngu?i loe 
hoe. Tru?c dó, Duyên Anh dã t?ng không ti?c l?i ch? trích m?t tr?n b?p này trên 
báo Ngày nay b?ng nh?ng l?i l? n?ng n?. Ông còn vi?t c? m?t cu?n ti?u thuy?t 
mang t?a d? "Tu?i bu?m s?u" d? v?ch tr?n b? m?t d?u cáng c?a nh?ng tên chóp bu 
và nh?ng hành d?ng b? ?i c?a m?t tr?n này. Nh?n ra Duyên Anh, m?t gã thanh niên 
có thân hình v?m v? c?m m?t c?c dá t? trong dám dông xông ra. Duyên Anh b? dánh 
t?i t?p vào d?u, g?c xu?ng trên vung máu. Sau ca c?p c?u, ông du?c dua v? Pháp 
s?ng d?i ph? nhân, cánh tay ph?i và n?a thân hình g?n nhu li?t h?n. Di?u dáng 
nói, h?u nhu t?t c? các phuong ti?n truy?n thông c?a ngu?i Vi?t ? h?i ngo?i, 
không noi nào dám lên ti?ng bênh v?c Duyên Anh, ho?c lên án hành d?ng mang n?ng 
tính kh?ng b? c?a nh?ng k? ch? muu. Ngu?i ta ch? th?y m?t vài t? báo Vi?t ng? 
loan tin m?t cách h? hê bên c?nh t?m hình Duyên Anh n?m b?t t?nh, d?u v?o sang 
m?t bên, giây nh? ch?ng ch?t t? d?u xu?ng c?!

Du lu?n trong c?ng d?ng ngu?i Vi?t h?i ngo?i r? lên nghi v?n chính m?t tr?n 
Hoàng Co Minh là th? ph?m. Chúng dã cho tay chân sát h?i Duyên Anh d? tr? thù 
ch? không ch? là m?t tr?n dòn d?n m?t. M?t ngu?n du lu?n khác, cung không kém 
ph?n sôi n?i, và cung du?c nhi?u ngu?i tin, dù r?t mo h?, không co s?: Duyên 
Anh b? nh?ng ngu?i yêu m?n Nguy?n M?nh Côn hành hung d? ph?c h?n cho nh?ng ngày 
hai ngu?i s?ng chung trong tr?i c?i t?o. Trong gi?i van ngh? si c?a Sài Gòn 
tru?c dây dang s?ng ? h?i ngo?i cung có ngu?i vì hi?m khích cá nhân v?i Duyên 
Anh mà công khai lên ti?ng công kích ông m?t cách m?nh m?. Di?n hình là tru?ng 
h?p T? T?. 

Tru?c 1975, Duyên Anh và T? T? dã nhu s?ng v?i duôi. Sau gi?i phóng, NXB Công 
an nhân dân có phát hành cu?n sách "Nh?ng tên bi?t kích c?m bút", trong dó có 
di?m tên nhi?u van ngh? si s?ng s? c?a Sài Gòn. Tuy?t nhiên không th?y có tên 
T? T?. Nhung theo Duyên Anh, khi sang M?, di dâu ông T? T? cung t? nh?n mình có 
tên trong s? "nh?ng tên bi?t kích" dó. Duyên Anh gi?u c?t T? T? "nh?n x?ng, 
khôi hài". L?a d? thêm d?u, Duyên Anh càng tr? thành cái gai trong m?t ông T? 
T?.

Nhung cho dù Duyên Anh có th? nào di n?a, thì ông cung là m?t ngu?i c?m bút, 
không có l?y m?t t?c s?c trong tay d? t? v?. Nhân danh b?t c? m?t di?u gì d? 
t?n công và h? th? m?t ngu?i nhu th? rõ ràng là m?t t?i ác. Duyên Anh kéo dài 
cu?c s?ng tàn ph? t?i Pháp, cho d?n ngày 6/2/1997 thì qua d?i vì b?nh xo gan.

Tác gi? bài vi?t này còn n? Duyên Anh m?t món n? tinh th?n. Trong m?t l?n dau 
?m, ng? mình s?p ch?t, Duyên Anh dã nh? tôi h?c thu?c lòng m?t bài tho c?a ông 
v?i l?i can d?n m?t ngày nào dó, g?p du?c v? con c?a ông thì d?c cho h? nghe. 
Ông d?c cho tôi, D?ng Giao và Duong D?c Dung cùng nghe, b?t h?c thu?c lòng và 
sau dó xé m?t. Dó là bài tho có t?a d? là "D?ng t? sám h?i". Trong bài có nh?ng 
câu t? v?n luong tâm và thói kiêu ng?o m?t th?i: "Ta d?i kh? múa hát gi?a ngàn 
hoa/ Ca bóng t?i c? ng? là ánh sáng/ Ta ru h?n ta tháng ngày b?nh ho?n/ V?i 
kiêu sa d? h?m chút tài hèn/ H?i cánh di?u cang gió vút bay lên/ Ng?o ngh? l?m 
mà quên dây s?p d?t/ Mui tên oan phóng di không thuong ti?c/ Lu?i guom dau chém 
nát dóa môi cu?i/ Anh nhìn anh xua th? dó em oi/ Nh?ng d? v? c?a m?t th?i lang 
b?t.".

Tôi tin là Duyên Anh th?t s? sám h?i. Hy v?ng ? b?t c? noi nào trên th? gi?i 
này ch? Phuong (v? c?a Duyên Anh) và các cháu cung nhu nh?ng ai m?t th?i là 
b?ng h?u c?a ông, ho?c t?ng thù ghét ông s? d?c du?c nh?ng câu tho này b?ng t?m 
lòng d? lu?ng d?i v?i m?t ngu?i dã không còn trên cõi d?i này.

Theo VNCA

Other related posts: