Duong Sinh Cho Cuoc Song khoe Manh

Du?ng sinh cho cu?c s?ng kh?e m?nh

M?t s? ngu?i cho r?ng du?ng sinh ch? dành cho nh?ng b?c cao niên, dó là m?t suy 
nghi sai l?m. Du?ng sinh cung nhu m?t món an tinh th?n c?a cu?c s?ng,
không phân bi?t tu?i tác và gi?i tính. N?u chúng ta t?p luy?n tích c?c thì s? 
b?o v? s?c kh?e t?t, có th? làm ch?m d?n s? lão hóa c?a co th?.

Theo TS Ph?m Huy Hùng, ch? nhi?m b? môn du?ng sinh khoa y h?c c? truy?n D?i h?c 
Y du?c TP.HCM, các bài t?p du?ng sinh dúng cách giúp tinh th?n thu thái,
tho?i mái, khí huy?t luu thông t?t d? nuôi du?ng t? bào.

Các bài t?p v? xuong kh?p s? giúp ch?ng du?c tình tr?ng xo và thoái hóa kh?p, 
ph?c h?i s? m?m m?i, d?o dai c?a các kh?p, nh?t là các d?t c?t s?ng, các kh?p
g?i, bàn tay, ngón tay. Còn khi t?p thu giãn thì dó chính là m?t s? ngh? ngoi 
ch? d?ng giúp ph?c h?i nhanh s? m?t m?i c?a tinh th?n và th? xác.

Sau m?t ngày làm vi?c cang th?ng, ch? c?n 10-15 phút d? t?p các d?ng tác du?ng 
sinh can b?n và bài t?p thu giãn s? giúp cho h? tu?n hoàn du?c c?i thi?n,
tinh th?n minh m?n sáng su?t, s?c d? kháng c?a co th? gia tang, kh? nang làm 
vi?c hi?u qu? hon.

 PH?M LÊ

Other related posts:

  • » Duong Sinh Cho Cuoc Song khoe Manh