[SMCC] Duoc song da la hanh phuc

 Du?c s?ng dã là h?nh phúc... 

---------------------

Du?c s?ng dã là h?nh phúc...

B?t k? ai, trong m?t giây phút không b?c d?ng, không kh? h?nh, không thù h?n, 
không cam ghét ?c ch? b?t mãn. cung có th? trìu m?n t? nói v?i b?n thân r?ng 
cu?c s?ng c?a mình th? này là du?c. D?t du?c u?c mo, có ngu?i yêu, nh?t du?c 
ti?n, du?c san dón và khen ng?i., ngu?i ta có th? nói ch?c n?ch là tôi h?nh 
phúc. Nhung dó ch? là m?t kh?anh kh?c b?n th?y h?nh phúc, không ph?i là m?t 
tinh th?n h?nh phúc dài lâu. Hôm nay có ngu?i yêu, mai b? dá, b?n không còn 
th?y h?nh phúc n?a. Dó là th? h?nh phúc mà b?n nh? ngu?i khác dem l?i cho mình. 
V?y có th? h?nh phúc nào mình có th? t? s?n sinh ra du?c không?

Có.


--

"Du?c s?ng dã là h?nh phúc" - dó là câu nói c?a MC Di?m Qu?nh trong m?t bài 
ph?ng v?n dang trên báo An ninh Th? gi?i cu?i tháng 8. Khi du?c h?i v? s? "hài 
lòng" và "không hài lòng" trong cu?c s?ng hi?n t?i, ch? nói r?ng: "Tôi mu?n nói 
là du?c s?ng, d? làm vi?c, d? nuôi d?y con cái, xét cho cùng là di?u dáng hài 
lòng r?i. Khi b?n ph?i ti?n ngu?i em gái thân thi?t nh?t, xinh d?p, gi?i giang 
ra di v?i vã ? tu?i 30 vì can b?nh ung thu, b?n s? th?y mình không nên phàn nàn 
vì nh?ng ngày dang s?ng".

Nhà van H? Anh Thái, trong ti?u thuy?t "Cõi ngu?i rung chuông t?n th?", mu?n 
l?i nhân v?t chính khi d?ng tru?c nh?ng cái ch?t b?t ng? x?y ra liên t?c v?i 
ngu?i thân, dã b?c b?ch r?ng: "Xin hãy di d? dám tang th?t nhi?u, anh s? thôi 
th?c m?c nh?ng chuy?n c?n con ngòai d?i, thôi d?u dá n?i b? co quan, thôi ham 
h? d?a v?, thôi khát thèm ti?n b?c".

Cái ch?t khi?n ngu?i ta th?c t?nh v? s? "du?c s?ng" nhi?u l?m.

Tôi tin r?ng n?i b?t l?c l?n nh?t c?a d?i ngu?i là ph?i nhìn ngu?i thân c?a 
mình không th? ti?p t?c s?ng v?i mình du?c n?a. Vì ch?t là ch?t, ch?t th?t s? 
là h?t. Và ch?ng có s? "h?t" nào l?i tuy?t d?i nhu s? ch?t. Nhân lo?i, hôm nay 
ngu?i ta yêu nhau, mai ngu?i ta b?, ngu?i ta th? dài dánh thu?t m?t câu "Th? là 
h?t!", nhung ngày kia ngày kìa ngu?i ta l?i ng?a quen du?ng cu ngu?i quen hoi 
mà quay l?i v?i nhau, ho?c yêu du?c m?t ngu?i khác, l?i vui. Có nghia là: th? 
không ph?i là h?t. Ch?t m?i là h?t. S?ng là còn.

K? chúng ta s?ng cung bu?n cu?i. Lúc vui thì b?o là vui l?m. Lúc bình thu?ng 
thì b?o là nh?t. Lúc hoi bu?n thì tu?ng ch?t d?n noi r?i, l?i bù lu bù loa lên 
"Th? thì ch?t quách di!" ho?c  "S?ng làm gì n?a", "Tao mu?n ch?t, tao chán s?ng 
l?m r?i". Khi tôi tr?i qua nh?ng n?i b?t - l?c - hòan - tòan vì ph?i ch?ng ki?n 
nh?ng cái ch?t c?a nh?ng ngu?i s?ng r?t g?n v?i tôi (mà dáng ra h? còn c? m?y 
ch?c nam cu?c d?i phía tru?c), tôi dã không bao gi? còn ý nghi d? dãi là "Mình 
mu?n ch?t" n?a. Quan di?m v? vi?c s?ng và ch?t cung thay d?i hòan tòan, và 
gi?ng h?t nhu ch? Di?m Qu?nh, tôi th?y du?c s?ng dã là may m?n, nh?ng chuy?n 
khác dù vui hay bu?n, th?t b?i hay thành công, ok hay không ok. cung ch? là t?p 
nh?p.

.

--

N?u b?n chua b? tr?i qua nh?ng chuy?n xót xa kh?n kh? nhu th?, chua t?ng d?ng ? 
v? trí nhu tôi hay Di?m Qu?nh d? tr?c ti?p nhìn th?y s? s?ng m?ng manh d?n th? 
nào, b?n có th? tu?ng tu?ng th? này. B?n di trên du?ng và ch?ng ki?n m?t v? tai 
n?n. Ngu?i trong v? tai n?n b? ch?t. (Có khi không c?n tu?ng tu?ng, ai cung dã 
th?y ho?c d?c báo th?y chuy?n này hàng ngày) Lúc d?y b?n c?m th?y gì? S?, xót, 
và gi?t mình! Dó chính là lúc b?n c?m nh?n rõ s? s?ng m?ng manh d?n th? nào 
d?y. Cu?c d?i v?n có th? coi là d?p cho d?n khi dùng m?t cái ngu?i ta ngã xu?ng 
du?ng và ch?t. Gia dình ngu?i b? n?n có khi dang lách cách bát dua ch? ngu?i ta 
v? d? b?a com thì b?t thình lình nghe tin ngu?i thân mình ch?t. Nghi d?n d?y 
b?n s? th?y quý tr?ng và bao dung v?i t?t c? nh?ng gì mình dang có, c? th? nh?t 
là s? gi? tay lái v?ng hon, vít ga ch?m hon, di c?n th?n hon và t? m?m cu?i khi 
bi?t r?ng mình v?n còn ngày mai d? s?ng.

--

G?n dây trên m?ng ngu?i ta truy?n tay nhau do?n clip v? m?t c?u thanh niên th?t 
tình, nu?c m?t ?ng ?c khóc n?c lên thành t?ng chuong t?ng h?i vì b? ngu?i yêu 
ph?n b?i. Gi?a vô s? nh?ng câu nói r?t thành kh?n và bu?n cu?i c?a c?u ý, ki?u 
nhu "Tao yêu nó tao r?t là quý nó"., tôi l?i r?t nh? m?t câu th? này:" Trong 
d?u tao thóang có ý nghi không mu?n s?ng n?a, nhung tao ch?t di r?i cung không 
gi?i quy?t du?c gì c?, mà tao ch?t thì ai nuôi m? tao?"

C?u ?y r?t dúng. Ch?t r?i ch?ng thay d?i du?c gì c?, ngu?i yêu v?n di yêu ngu?i 
khác. Chúng ta hay nghi: s?ng kh? th? thì nên ch?t di (ch?c su?ng). Nhung ch?t 
r?i còn bi?t su?ng kh? th? nào. Còn s?ng m?i còn co h?i bi?t vui bi?t bu?n. 
Ch?t r?i d?u có ch?m d?t du?c s? bu?n thì cung có bi?t vui là th? nào n?a dâu. 
D?y là cái dúng th? nh?t. Cái th? hai n?m ? ch? "Tao ch?t r?i ai nuôi m? tao?" 
Dù là ràng bu?c hay t? nguy?n, ngu?i ta s?ng cung không th? vì riêng mình mà 
còn ph?i vì ngu?i khác. Ch?t cung th?, n?u ch? d? ch?m d?t n?i bu?n c?a riêng 
mình mà làm kh? lây sang ngu?i khác thì rõ ràng là không nên.

--

Có l?n tôi di choi v?i b?n, trong con vui nó b?o: "Di choi th? này vui quá. N?u 
nh?ng ngu?i t? t? mà dám s?ng thêm m?t ngày, bi?t dâu l?i có co h?i du?c vui 
nhu tao hôm nay." - tôi th?y r?t thú v?. N?u bi?t s? có ngày vui ch?c ngu?i ta 
không t? t?. V?y d?ng bao gi? nghi d?n chuy?n t? t?. Mi?n s?ng là s? còn mà.

"M?i ngày qua nhu trên m?t chuy?n tàu, cu?c s?ng c? trôi di, hành trình s? 
chuyên ch? thêm tr?i nghi?m, vui có bu?n có, thành công và th?t b?i dan xen, 
nhung d?t khoát nó hon h?n vi?c mãi mãi ph?i d?ng l?i. Suy nghi dó khi?n tôi 
nhìn cu?c s?ng tích c?c hon, và ch? còn th?y day d?t b?i di?u gì n?a."

Other related posts: