[SMCC] Du co di bon phuong troi

Dù có di b?n phuong tr?i

TTXuân - "Dù có di b?n phuong tr?i, lòng v?n nh? v? Hà N?i". Khi tôi nh? v? Hà 
N?i, nh?t là trong nh?ng gi?c mo, dó chính là nh?ng gì tr? v?, tuoi nguyên và 
d?u dàng. Tôi không hay liên tu?ng Hà N?i v?i hình ?nh c?a m?t thành ph? d?p 
d?, tho m?ng, mà nghi v? noi dây là d?i s?ng gi?n d? nhu mình v?n sinh ra nhu 
th?.


Cho d?n nam tôi 16 tu?i, m?t ngu?i b?n cho tôi nghe bài hát v? Hà N?i qua bang 
cassette cu. 

 
Ca si H?ng Nhung - ?nh: Doàn Minh Tu?n 


L?n d?u tiên tôi bi?t d?n m?t bài hát v? Hà N?i nghe r?t riêng tu. Tôi tua di 
tua l?i bang nh?c d? chép l?i lên m?t t? gi?y h?c sinh, g?p l?i, lúc d? trong 
túi qu?n, lúc v?n vào tay áo d? lúc nào cung có th? l?y ra nh?m l?i, h?c thu?c. 
Tôi hát khi d?p xe t?i tru?ng, khi bang qua du?ng tàu di ch?, khi th?n tha ng?i 
nh?t rau, r?a bát... 

Sau dó m?t nam, may m?n du?c theo Doàn ca múa nh?c nh? trong chuy?n luu di?n 
mi?n Nam, tôi du?c hát Nh? v? Hà N?i l?n d?u tiên trên sân kh?u. B?n ph?i v?i 
ph?n d?m guitar nh? nhàng c?a anh Quang Vinh dã giúp bài hát c?a nh?c si Hoàng 
Hi?p thêm g?i c?m, cho tôi hát th?t t? nhiên, truy?n d?n ngu?i nghe c?m giác 
g?n gui.

Hát v? Hà N?i khi xa Hà N?i, du?ng nhu m?i l?n hát tôi l?i nh?n ra di?u gì m?i 
m? v? chính m?nh d?t dã quá thân thuong c?a mình. Bài hát dánh d?u m?t trong 
nh?ng di?m m?c dáng nh? nh?t trong s? nghi?p ca hát c?a tôi. Và hon th?, hát 
Nh? v? Hà N?i dã nh?c nh? tôi, cô gái Hà N?i 17 tu?i, ý th?c v? chính mình, v? 
quê huong và bi?t nâng niu nh?ng di?u d?p d? ?y s? theo tôi su?t cu?c d?i.

 


"Ôi nh? chi?u 30 t?t". Dó là chi?u 30 t?t mà tôi bi?t s? là hình ?nh t?t Hà N?i 
c?a riêng tôi, quý giá nhu là tài s?n, là c?a h?i môn v?y! Chi?u 30 t?t ?y g?n 
li?n v?i dáng g?y nh? c?a bà tôi, ngu?i thân yêu và g?n gui nh?t c?a tôi. C? 
m?i l?n t?t d?n là hình ?nh c?a chi?u 30 ?y l?i tr? v?, rõ nét nhu hôm qua, 
rung rung nhu ti?t tr?i n?m d?u xuân mi?n B?c. Hai bà cháu tôi l? m? g? t?ng 
bang pháo, dàn tr?i trên t?m mâm d?ng d? tí n?a s? ho trên b?p cho d? ?m, d?n 
giao th?a d?t cho n? giòn. 

Quay qua quay l?i, c? nhà gi?t thót ngu?i vì m?t ti?ng n? dinh tai. L?a dã bén 
lên làm n? c? nam bang pháo cùng m?t lúc! Cung là 30 t?t ?y, tôi bi?t d?n cái 
kh?p kh?i ch? d?i c?a l?n d?u bi?t yêu. V?n là con du?ng ?y mà sao chi?u nay 
b?ng r?ng l?n, tràn tr? nhu m?t dòng sông. Tôi nh? c?m giác ngai ngái và ng?t 
ngào khi hít vào l?ng ng?c m?t lu?ng hoi l?nh và ?m u?t. Ti?t xuân v?i cái l?nh 
c?t da, bánh chung nóng h?i b?c hoi nghi ngút, mùi huong khói n?ng nàn, l? hoa 
violet tím hoa lá li ti...

"Hà N?i c?a ta, th? dô yêu d?u, m?t th?i d?n bom, m?t th?i hòa bình". "M?t th?i 
hòa bình" ?y tôi t? cho mình hi?u thêm m?t nghia khác n?a. ?y là s? yên bình 
c?a m?t d?i s?ng dù gi?n d? nhung có c? m?t b? dày van hóa và nh?ng gì dã tr? 
thành truy?n th?ng, du?c nâng niu, không lu?c b?, không d?i khái. S? yên bình 
cho phép con ngu?i ta th? l?ng mình, d? có th? rung d?ng tru?c vài ch?i non m?i 
n?y l?c, c?m d?ng khi nghe ti?ng hát d?u tiên c?a con tr? v?a t?p nói, nao nao 
tru?c ti?t tr?i giao mùa... 

Tôi nh? Hà N?i hon m?i khi t?t d?n, nh? nh?ng ngu?i thân và b?n bè. Nh? "ph? 
thâm nghiêm" c?a tu?i tho tôi là hàng s?u già d?c v?a hè r?ng l?n. Du?i bóng 
mát, t?i tr? chúng tôi choi nh?y dây, choi lò cò, choi ô an quan, choi chuy?n, 
choi ù... và d?ng c? chuy?n c? tích d? phân vai cho nhau, l?y g?c cây làm nhà, 
ch?n nh?ng r? cây to n?i lên làm ng?a cu?i... 

Lu tr? b?y d?a chúng tôi là Bu, Lì, Xít, Kh?c, B?ng, T?, Lông (quen thu?c hon 
c? tên th?t trong gi?y khai sinh) d?u dã tru?ng thành, ngu?i ? dây, ngu?i di 
dó, nhung ch?ng còn ai ? Hà N?i. Không bi?t h? có nh? v? cái sân g?ch d?y ti?ng 
nói cu?i trong can nhà có cánh c?a s?t l?n ? s? 11 du?ng Di?n Biên Ph? n?a 
không. 

Có di?u tôi bi?t ch?c, gi?ng nhu tôi, m?i d?a d?u th?m c?m on s? ph?n dã cho 
mình m?t tu?i tho v?i "m?t th?i hòa bình" ?y. Noi m?i chúng tôi sinh ra cung là 
noi dã làm nên m?t c?t cách, nuôi n?ng m?t tâm h?n, d? dù có di b?n phuong tr?i 
thì con ngu?i ?y trong chúng tôi không có gì thay d?i.  

H?NG NHUNG

* Nh?ng do?n in nghiêng trích trong l?i bài hát Nh? v? Hà N?i c?a nh?c si Hoàng 
Hi?p.

Other related posts:

  • » [SMCC] Du co di bon phuong troi - Nguyen Hong Van