[SMCC] Dong chi Kiem Ngan nen hoc BCT

Dang b?i: Nguy?n Quang L?pD?ng chí Kim Ngân nên h?c t?p BCTHôm qua báo chí 
trong nu?c dua tin BCT  dã quy?t d?nh không x? lý k? lu?t v?i các t?p th?, cá 
nhân trong Chính ph? liên quan d?n tình hình sai ph?m ? Vinashin. N? bi?t tin 
vui hay tin bu?n vì tuy?t không m?t t? báo l? ph?i nào dám bình lu?n. Ch? bi?t 
t?i Qu?c h?i, Phó Th? tu?ng Nguy?n Sinh Hùng cho bi?t: " Tuy nhiên, v?i ch?c 
nang là ch? s? h?u và ch?c nang qu?n lý nhà nu?c d?i v?i Vinashin, Chính ph?, 
Th? tu?ng Chính ph?, m?t s? thành viên Chính ph? dã có nh?ng thi?u sót khuy?t 
di?m ". R?a là dã rõ, thi?u sót khuy?t di?m thì ch? nh?c nh? rút kinh nghi?m 
ch? k? lu?t m?n chi. Dù Vinashin thua l? 5 t? dô thì co quan ch? qu?n cung ch? 
thi?u sót thôi, không d?n m?c ph?i k? lu?t. Con ngu?i là v?n quí ch? 5 t? dô là 
cái dinh, nói nhu ông Nguy?n Sinh Hùng, c? k? lu?t h?t thì l?y ai mà m?n vi?c.

M?i d?c tin c? tu?ng BCT quy?t d?nh không k? lu?t v? D?ng thôi, còn v? m?t 
chính quy?n có k? lu?t hay không c? d? Qu?c H?i t? quy?t. Té ra không. T?ng bí 
thu Nguy?n Phú Tr?ng thay m?t BCT dã ch? th? cho Ch? t?ch Qu?c h?i Nguy?n Phú 
Tr?ng r?a r?i, c? r?a mà m?n. R?a m?i sáng m?t ra. Nh?i theo c? Kh?ng, Qu?c h?i 
nu?c ta là co quan quy?n l?c cao nh?t mà không cao nh?t, không cao nh?t mà cao 
nh?t, ?y là cao nh?t v?y.

Ch?t nh? d?n chuy?n cô Kim Ngân ki?n cô Tr?n Thu? Duong th?y ch?ng ra làm sao. 
Ngu?i ta m?i l?a d?i ch? có l?a d?o chiêm do?t tài s?n gì dâu. Có ch?c tri?u 
d?ng cô Thu? Duong dã tr? l?i  ngu?i cho ho?c g?i cho cô "Lu?m th?t" h?t r?i. 
R?a mà cô Kim Ngân v?n c? deo l?y ki?n. Bác Nguy?n Tr?ng T?o  v?n yêu m?n l?c 
lu?ng chân dài, d?c bi?t chân dài ti vi, cung dã ph?i kêu lên: cô Kim Ngân quá 
thi?u lòng bao dung.

 Hôm qua vào blog Nguy?n H?u Quí th?y cô Kim Ngân còm r?t dài. Toàn b? cái còm 
không m?t ch? nào nh?n ra thi?u sót, ch? "thi?u sót" nhu BCT nói thôi cung 
không có. T?t c? lý l? c?a Cô Kim Ngân ch? d? k?t t?i cô Thu? Duong.

 Trên tình d?ng nghi?p, nhi?u nguooì nói r?i, tâm s? có, khuyên nh? có, m?ng m? 
có. th?y v?n không có tác d?ng gì. Thu?ng khi  h?t tình ngu?i ta m?i g?i nhau 
b?ng d?ng chí. Tui cung r?a, trên tinh th?n d?ng chí tui nói nhu ri: D?ng chí 
Kim Ngân hãy h?c t?p lòng bao dung c?a BCT. Co quan ch? qu?n d? Vinashin thua 
l? d?n 100 nghìn t?, b?ng 1/20 t?ng thu nh?p qu?c dân mà BCT c?a chúng ta v?n 
kiên quy?t kh?ng d?nh dó ch? là thi?u sót và kiên quy?t không k? lu?t ai.  D?ng 
chí có th?y BCT c?a chúng ta giàu lòng v? tha d?n th? nào không? T?i sao  ngu?i 
ta m?c l?i dã xin l?i mà d?ng chí v?n c? ki?n cáo tùm lum.  M?t 100 nghìn t? 
BCT còn không ti?c, d?ng chí ti?c gì m?t l?i xin l?i?

Lòng bao dung c?a BCT th?t bao la, d?ng chí Kim Ngân nên ra s?c h?c t?p.

Other related posts: