Dong Nai: Mot be gai chua day 3 tuoi da phat trien nhu thieu nu

D?ng Nai: M?t bé gái chua d?y 3 tu?i dã phát tri?n nhu thi?u n?

Theo l?i m? cháu Nguy?n Th? Hu?nh N., h?i m?i sinh N. hoàn toàn bình thu?ng, 
nhung khi du?c 24 tháng tu?i, cháu dã "th?y tháng" l?n d?u, gia dình dua di
khám b?nh, bác si b?o s?c kh?e bình thu?ng.

Sau dó cháu có hi?n tu?ng trên d?u d?n hàng tháng và d?n nay cháu chua d?y 3 
tu?i, cao ch? 0.77m, nhung dã phát tri?n nhu thi?u n?. Cháu N. sinh ngày 
5/6/2003
t?i phu?ng Th?ng Nh?t, TP Biên Hòa (D?ng Nai). Gia dình r?t lo l?ng nhung do 
nhà nghèo không có di?u ki?n dua cháu v? thành ph? d? các chuyên gia xem xét.
Ba m? cháu N. r?t mong du?c s? quan tâm c?a các nhà khoa h?c.

Theo Ti?n Phong

Other related posts:

  • » Dong Nai: Mot be gai chua day 3 tuoi da phat trien nhu thieu nu