[SMCC] Doi ban tay

TPCT

Dôi bàn tay b? hun khói den

D?ch gi?: Tr?n Qu?nh Huong

Vào m?t ngày n? c?a hai nam v? tru?c, tôi lái chi?c xe máy m?i mua t? ngo?i ô 
vào, co quan tôi n?m trong thành ph?.

Dúng lúc di d?n du?ng D?c Thu?n ? qu?n Tân Hoa, tôi g?p m?t tr?n h?a ho?n x?y 
ra t?i m?t khu nhà t?p th?. Hình nhu ng?n l?a b?c lên t? t?ng 9, khói den
mù m?t t?a ra t? ô c?a s?, lúc tôi d?n dó ng?n l?a dã lan r?ng ra các can h? 
khác.

T? xa tôi nhìn th?y th?p thoáng m?y viên c?nh sát c?u h?a, h? d?ng t? trên d?nh 
tòa nhà và th? dây th?ng xu?ng t?ng 9, gi?i c?u cho t?ng ngu?i qua ô c?a
s?. Dúng là m?t tin r?t nóng b?ng, tôi v?i lôi ngay chi?c máy ?nh thu?ng xuyên 
dem theo bên ngu?i và ch?p ngay m?y t?m ?nh c?nh sát c?u h?a c?u dân.

V? nhà tôi dã di r?a m?y t?m ?nh dó, trong dó có m?t t?m ?nh ch?p c?nh viên 
c?nh sát ngu?i th?t dây an toàn lo l?ng trong không trung dang lôi m?t em bé
gái kho?ng ba b?n tu?i trong dám khói den dày d?c ra kh?i hi?n tru?ng.

Toàn c?nh b?c ?nh d?u r?t d?p, duy nh?t ch? có m?t di?m không du?c nhu ý là ? 
góc ?nh xu?t hi?n m?t dôi bàn tay den vì b? khói hun, làm x?u c? b?c ?nh.
Th?y v?y tôi dã dùng photoshop x? lí m?t chút, xóa dôi bàn tay den dó di và g?i 
t?m ?nh cho tòa so?n báo c?a thành ph?.

M?y hôm sau, trang d?u t? báo thành ph? dã cho dang t?m ?nh tôi ch?p dó, còn có 
thêm hàng ch? thuy?t minh "gi?a lúc lâm nguy th?y anh hùng", kèm theo còn
có m?t bài vi?t tuyên duong, ca ng?i tinh th?n qu? c?m, anh dung c?a c?nh sát 
c?u h?a thành ph?.

Không ng? t?m ?nh tôi ch?p  trong lúc vô tình dó dã gây du?c ?nh hu?ng l?n 
trong thành ph?. Sau dó không lâu l?i du?c phóng to và dán ? b?n tin tuyên 
truy?n
c?a ?y ban nhân dân thành ph?, tr? thành m?t tác ph?m di?n hình nêu guong ngu?i 
t?t vi?c t?t.

Ngay sau dó, biên t?p viên c?a t? báo dã g?i di?n tho?i cho tôi và b?o: "B?c 
?nh anh ch?p dã gây du?c ?nh hu?ng l?n trong dân chúng, tòa so?n dang chu?n
b? g?i di tham gia cu?c tri?n lãm ?nh báo chí c?a t?nh, r?t có hi v?ng là s? 
do?t gi?i, anh r?a thêm vài t?m n?a nhé".

Tôi nói: "C?m on c?u nhé. N?u d?t gi?i th?t thì t? s? chiêu dãi c?u m?t b?a ? 
nhà hàng Y?n Xuân".

Sau dó n?a tháng, vào m?t bu?i chi?u, tôi d?t xe máy ra kh?i ch? d? xe c?a co 
quan, chu?n b? ra ngoài có vi?c thì phát hi?n bánh xe dã x?p lép không còn
chút hoi nào. B?c mình tôi ch?i th?m,  ch?t lu?ng s?n ph?m bây gi? t? quá, xe 
m?i mua mà dã th?ng sam. Không còn cách nào khác, tôi dành ph?i d?t xe ra
ngoài d? vá.

Hôm sau, v?a d?t xe ra ngoài c?ng công ty, tôi l?i phát hi?n ra xe b? h?t hoi. 
Tình hình sau dó còn t? h?i hon, c? dam ba hôm xe tôi l?i b? ngu?i ta ch?c
th?ng l?p. Không bi?t ai có thù oán gì v?i tôi mà c? nh?m bánh xe tôi mà ch?c 
nh??

Tôi quy?t tâm s? ph?i tìm ra th? ph?m. Và th? là tôi ch?n m?t v? trí ng?i r?t 
h?p lí trong phòng làm vi?c, v?a vi?t bài v?a theo dõi nhà d? xe. Hai ngày
liên t?c, không phát hi?n ra d?u m?i gì, d?n ngày th? ba, v?n chua b?t du?c k? 
dã ch?c th?ng sam xe.

D?n chi?u, tr?i b?t d?u có mua l?t ph?t. Tôi nghi, tr?i mua th? này, ch?c nó 
ch?ng d?n dâu. Dang d?nh quay ngu?i b? di thì tôi nhìn th?y m?t c?u bé an m?c
nhem nhu?c lén lút mò vào nhà d? xe. Nhìn th?y b?n xung quanh không có ai, nó 
lôi ngay ra m?t cái dùi và ch?c th?ng vào l?p sau xe máy c?a tôi m?y nhát
v?i v? r?t cam h?n.

L?p xe v?a m?i vá, gi? l?i b?t dí. Tôi d?nh hô l?n, nhung l?p t?c kìm ngay l?i. 
Tôi không hi?u, tôi và c?u bé này t? tru?c t?i nay không h? quen bi?t, t?i
sao c?u ta l?i có thù oán v?i tôi. Và th? là tôi quy?t d?nh s? di theo c?u bé, 
xem r?t cu?c dã x?y ra chuy?n gì.

Tôi th?y c?u bé di d?c theo du?ng Th?y Tuy?n m?t do?n r?i r? vào m?t qu?y 
thu?c. M?y phút sau l?i th?y nó di ra, tay ôm m?t gói thu?c B?c tru?c ng?c. D?
tránh cho mua không làm u?t gói thu?c, nó cúi d?u g?m xu?ng c? d? che cho kín. 
Khi di qua t?m b?n tin tuyên truy?n c?a UBND thành ph?, nó n?m m?t n?m bùn
r?i ném th?ng lên t?m kính có b?c ?nh tôi ch?p.

Hình nhu chua h? gi?n, nó còn xì mui r?i v?y ngay lên dó. R?i nó l?i ti?p t?c 
di, di qua m?t do?n du?ng khá xa m?i r? vào m?t dãy nhà l?p x?p. Tôi bi?t
khu này, ch? này ph?n l?n ch? t?p trung ngu?i ngo?i t?nh d?n thành ph? làm thuê 
ho?c công nhân th?t nghi?p.

C?u bé d?y t?m c?a rào và bu?c vào sân, dó là m?t kho?nh sân cu nát, ch?a toàn 
d? ph? li?u nh?t trên ph?, lon bia, s?t v?n, v?i nh?a...Nhìn ngôi nhà nh?
trong sân dó, ít nh?t cung dã ph?i có t? m?y ch?c nam, c?t nhà b? khói hun den 
bóng...

Tôi d?y c?a vào thì th?y c?u bé dang lom khom bên b?p lò, bàn tay nh? den du?c 
g?y gò dang qu?t lò b?ng cái qu?t mo. Mùi thu?c B?c t?a kh?p nhà, n?m trên
giu?ng là m?t ngu?i dàn ông d? tu?i trung niên ngu?i g?y nhu que c?i, có m?t cô 
bé ch?ng b?n nam tu?i dang cho ông ta u?ng thu?c. Phòng ?c b?a b?n vô cùng.

Th?y tôi bu?c vào, c?u bé t? rõ v? s? hãi, theo b?n nang c?u ta lùi ngay vào 
góc tu?ng. Nhìn th?y tôi, ngu?i dàn ông dó g?ng s?c ng?i d?y, guong m?t xanh
xao c? n? m?t n? cu?i, ông ta nhìn tôi r?i b?o, "anh vào di, m?i anh ng?i".

Tôi th?c s? không tìm du?c ch? nào d? ng?i, nhung r?i cung dành ng?i lên m?t 
chi?c hòm cu ki. Ngu?i dàn ông nhìn c?u bé dang d?ng ? góc tu?ng, du?ng nhu
hi?u ra du?c di?u gì: "Có ph?i th?ng Cu?ng l?i gây s? gì ? ngoài r?i không?".

Dúng là tôi d?nh tìm cha m? c?u bé d? mách t?i, d? h? ph?i chú ý giáo d?c con. 
Nhung d?ng tru?c hoàn c?nh này, tôi c? g?ng kìm ch? v? b?c mình và b?o: "Không,
không có gì dâu".

"Th? thì t?t, th? thì t?t. Tôi cung ch?ng s?ng du?c m?y ngày n?a, ch? kh? nó 
thôi".

"M? b?n tr? di dâu r?i bác?".

"Ch?t r?i. Ch?t trong v? h?a ho?n nam kia. Nghe nói có m?t anh nhà báo có ch?p 
m?t b?c ?nh, trong dó có d?a con gái c?a bà ?y". Ngu?i dàn ông dua m?t nhìn
d?a con gái, cô bé s?t s?t v?a khóc v?a k?: "V? cháy dó là do cháu gây nên. 
Cháu th?y dói, b? cháu l?i không làm du?c vi?c gì, cháu dã t? b?t b?p n?u mì
tôm an. Th? là l?a cháy lan ra". L?i k? non n?t c?a cô bé t? rõ s? ân h?n, t? 
trách.

"M? v? d?n nhà thì l?a dã lan ra r?ng l?m r?i. M? cháu dua b? và anh ra ngoài 
c?a s? tru?c, r?i l?i lôi cháu t? góc tu?ng ra ngoài và giao cho các chú c?nh
sát, nhung sau dó m? cháu không ra ngoài du?c n?a. Vì c?u cháu mà m? cháu ph?i 
ch?t, cháu dã h?i ch?t m?!". Nghe cô bé k? mà tim tôi d?p thình th?ch.

Ngu?i dàn ông hình nhu dã chai s?n v?i m?i th?, ông ta th? dài r?i nói: "Bà ?y 
là m? d? c?a con bé này, là m? hai c?a th?ng Cu?ng. Bình thu?ng th?ng Cu?ng
ch? thích gây chuy?n v?i hai m? con nó, nhung gi? thì ?n r?i, nó r?t thuong em, 
cung coi nhu m? nó dã x? thân m?t l?n d? c?u nó".

Trên b?c tu?ng d?i di?n là b?c ?nh ch?p c? gia dình, x?c x?ch, nghiêng ng?. 
Ngu?i ph? n? trong ?nh t?m tu?i trung niên, trông ch? r?t bình thu?ng, n?u g?p
trên du?ng s? th?y ch? th?t s? không có gì n?i b?t. Nhung trong kho?nh kh?c 
ngàn cân treo s?i tóc dó, ch? dã mang hi v?ng s?ng d?n cho ngu?i có quan h?
ru?t th?t và c? ngu?i không có quan h? ru?t th?t v?i mình.

Ngu?i dàn ông ng?ng m?t lát r?i nhìn tôi b?ng ánh m?t nghi ng?, anh d?n dây 
ch?c ch?n là ph?i có vi?c gì. C?u bé tên Cu?ng nhìn tôi v?i ánh m?t lo l?ng,
ch? d?i, hình nhu c?u d?nh nói gì dó, nhung m? mi?ng ra l?i thôi. Tôi bi?t, c?u 
ta là ch? d?a duy nh?t cho c? gia dình, tôi không th? k? vi?c c?u dã làm
cho b? c?u bi?t. Em gái c?u còn quá nh?, chua hi?u gì, còn b? c?u cung dã quá 
m?t m?i r?i.

Tôi do d? m?t lát và nghi ra m?t k? r?i b?o, "Cu?ng trong lúc nh?t ph? li?u dã 
nh?t du?c c?a roi và tr? l?i ngu?i m?t. Tôi d?n dây d? c?m on em và bác".
Ngu?i dàn ông g?t d?u v?i v? hài lòng, "nhà này bây gi? ch? d?a vào d?ng ti?n 
nh?t ph? li?u c?a nó d? s?ng cho qua ngày mà thôi".

Tôi r?i kh?i ngôi nhà dó mà lòng n?ng triu. Mua v?n roi tí tách nhu nu?c m?t 
c?a cô bé em gái Cu?ng.

D?t nhiên, có ti?ng ngu?i g?i v?i theo tôi: "Chú oi, chú d?i cháu".

Quay d?u l?i, hóa ra là Cu?ng dang ch?y theo tôi. C?u ta dúi n?m ti?n vào tay 
tôi và b?o: "Ti?n c?a chú, cháu không th? l?y. Cháu có ti?n, ti?n cháu ki?m
cung d? tiêu cho c? nhà r?i. Tháng này cháu còn ti?t ki?m du?c 121 t? 4 hào 5 
xu n?a. Lúc d?u cháu r?t h?n chú, bây gi? thì cháu dã hi?u, chú là ngu?i
t?t!".

Tôi xoa d?u Cu?ng và b?o: "Cu?ng, cháu không sai, n?u chú là cháu, không nh?ng 
chú s? ch?c th?ng mà còn ch?c nát c? sam xe ?y ch?". Cu?ng cu?i ngu?ng ngh?u
và ti?p t?c gi?i thích, "T?m ?nh và bài vi?t tuyên truy?n trong thành ph? dó, 
không h? nh?c d?n tên m? cháu, m? cháu m?i là anh hùng th?c s?! B?n cháu
g?i di?n cho c?nh sát c?u h?a, m?t ti?ng sau h? m?i d?n. N?u h? d?n s?m hon thì 
m? cháu dã không ch?t". Trong làn mua, tôi không th? nói gì hon, dây là
nguyên nhân khi?n Cu?ng tìm cách tr? thù tôi.

Ng?ng m?t lát, Cu?ng nói v?i tôi b?ng gi?ng c?u kh?n: "Cho c? m? cháu vào n?a, 
du?c không chú?". Tôi g?t g?t d?u.

"Chú có th? giúp cháu du?c gì không? C? nói di, d?ng ng?i, cháu là m?t d?a bé 
ngoan".

"Chú tìm cho em gái cháu m?t gia dình nh?n nuôi nó, em cháu ngoan l?m. Cháu s? 
là cháu không nuôi n?i em gái cháu n?a". Tôi l?i g?t g?t d?u. Th?y v?y Cu?ng
n? m?t n? cu?i tuoi rói, r?i c?u c?m on tôi và bi?n m?t trong làn mua.

V? d?n nhà, tôi dã r?a l?i t?m ?nh dó và gi? nguyên ?nh g?c, dôi bàn tay b? 
khói hun den dó dã tr? thành tiêu di?m c?a b?c tranh, tôi d?t tên cho b?c ?nh
là: "S? l?a ch?n c?a m?".

Other related posts:

  • » [SMCC] Doi ban tay