Doc Doi Tac Qua Ngon Ngu Co The

D?c 'd?i tác' qua ngôn ng? co th?


Khi th?y ai h?p d?n, lông mày c?a b?n s? nhu?ng lên. N?u cung mu?n quy?n ru 
b?n, chàng s? có c? ch? tuong t?. Di?u b? này ch? kéo dài 1/5 giây nhung l?i
x?y ra v?i c? hai gi?i, ? m?i l?a tu?i.

Nhu?n lông mày là m?t trong nh?ng di?u b? vô th?c mà chúng ta v?n hay dùng khi 
mu?n tán t?nh "d?i tác". B?n mu?n bi?t cách d?c ngôn ng? co th? d? d? dàng
chi?m du?c tình c?m c?a "ngu?i kia" ch??

Hé mi?ng

N?u m?t ai dó thích b?n, môi anh ?y ho?c cô ?y s? t? d?ng hé m? khi b?t g?p ánh 
m?t c?a b?n.

D?ng im

N?u b?n th?y m?t ngu?i dàn ông d?ng th?ng, hai vai vuông góc t?c là anh ?y dang 
c? phô di?n h?t v? d?p hình th? c?a mình d?y. Và trong tru?ng h?p anh ?y
hoi hu?ng ngu?i v? phía tru?c d? nghe xem b?n dang nói gì thì qu? là d?u hi?u 
t?t d?p cho tình c?m c?a c? hai (n?u b?n cung d? ý anh ?y).

Ch?nh trang l?i y ph?c

N?u m?t ngu?i dàn ông dang ch?nh l?i chi?c cà v?t c?a mình t?c là anh ?y th?c 
s? hy v?ng b?n s? chú ý d?n nó. Anh ?y cung có th? dua tay vu?t tóc hay kéo
chi?c áo khoác d? xem hai ve áo có n?m dúng v? trí không. Khi ngu?i dàn ông mân 
mê nh?ng chi?c cúc áo khoác thì có th? anh ?y dang lo l?ng, b?n ch?n. B?ng
c? ch? này, anh ta c? gi?i thích cho c?m giác an m?c lu?m thu?m tru?c m?t b?n. 
Hành d?ng ti?p theo là c?i áo khoác và d?t tay lên hông mình. N?u th? hi?n
t?t c? nh?ng c? ch? trên, anh ?y dang tu?ng tu?ng dôi giày c?a b?n ? du?i g?m 
giu?ng nhà mình d?y.

Ngh?ch tóc

D? th? hi?n s? c?m thông c?a mình t?i m?t ngu?i dàn ông, ph? n? thu?ng chuy?n 
d?ng d?u d? tóc không b? vu?ng vào m?t ho?c dùng tay g?t tóc sang bên tai.
Cô ?y cung th? hi?n ý nhu v?y v?i hành d?ng li?m môi.

V?t chân

Khi v?t chân, n?u nhu mui giày c?a m?t ngu?i dàn ông hay ph? n? nào dó hu?ng v? 
phía b?n, ch?c ch?n ngu?i dó dang quan tâm d?n b?n. Còn n?u b?n hu?ng d?u
g?i vào ngu?i b?n thích, c? ch? ?y ch?ng t? b?n dã s?n sàng cho m?t m?i quan h? 
thân m?t hon. M?t trong nh?ng tu th? quy?n ru nh?t là khi ngu?i ph? n?
ng?i v?t chéo chân và d?u g?i tr?n hu?ng th?ng v? phía ngu?i dang nói chuy?n 
cùng. C? ch? ?y cung kh?ng d?nh nàng dang mu?n chàng có nh?ng bu?c ti?n mang
tính quy?t d?nh hon.

T? s? m?t

N?u ai dó dang thích b?n, d?i phuong s? luôn t? s? c?m, tai và má. C? ch? vô 
th?c ?y có nghia ngu?i ?y dang c? s?p x?p nh?ng l?i nói d?i. Dây là s? k?t
h?p gi?a n?i lo l?ng và nh?ng hành d?ng g?i tình. Khi chúng ta d? ý m?t ngu?i, 
môi và n?a m?t du?i tr? nên khá nh?y c?m v?i các kích thích. N?u b?n dang
hút thu?c, b?n s? b?t d?u hít nhi?u hoi hon. N?u b?n dang u?ng ru?u, b?n s? 
nh?p nhi?u ng?m nh? hon. Và, b?n thích s? vào môi, d?u hi?u gì hon n?a dây?
B?n mu?n cho d?i phuong bi?t du?c m?t n? hôn không có gì quá khó khan.

Dôi tay d?n d?t

Dây là m?t d?u hi?u t?t n?u m?t ngu?i dàn ông dang d?n b?n b?ng cách d?t tay 
lên khu?u tay hay vai b?n. Th? nh?t, dây là cách an toàn nh?t d? d?n b?n di
qua dám dông. Th? hai, anh ?y d?m b?o r?ng b?n s? không b? l?c. Th? ba, anh ?y 
mu?n de do? v?i nh?ng ngu?i dàn ông khác r?ng b?n dã có "v? si". Th? tu,
hành d?ng này cho phép anh ?y có th? vô tu ch?m vào b?n mà không b? ph?n ?ng. 
Và nói chung dây là m?t c? ch? t?t d?p.

D? ngh? dua cho b?n chi?c áo khoác

M?t s? ngu?i dàn ông s? th?y vô cùng sung su?ng khi có co h?i dua áo khoác c?a 
mình cho "ngu?i trong m?ng". V?i h?, dây là m?t c? ch? có tính b?o v?, lôi
cu?n và th? hi?n quy?n s? h?u. Anh ?y s? nói: "Cái gì c?a tôi cung là c?a em" 
và v.v... Tru?c h?t, chi?c áo có mùi c?a anh ?y và sau dó là thêm mùi co
th? c?a b?n. Suy cho cùng, b?ng cách dua áo khoác cho b?n, anh ?y s? có thêm 
m?t lý do d? xu?t hi?n tru?c m?t ngu?i ph? n? anh ta thích l?n n?a, ít nh?t
là v?i c? d?n l?y l?i d? c?a mình.

(Theo Vtv.vn)

Other related posts:

  • » Doc Doi Tac Qua Ngon Ngu Co The