Doc Cho Biet

Töï tin vöôït leân soá phaän ñeå hoøa nhaäp
Chöông trình giao löu "Töï tin vaø hoøa nhaäp" vöøa phaùt treân VTV3 giôùi 
thieäu ñeán khaùn giaû caû nöôùc nhöõng taám göông vöôït khoù ñaùng traân 
troïng. Hoï laø nhöõng ngöôøi gaëp hoaøn caûnh baát haïnh, coù ngöôøi coù thaân 
theå khoâng laønh laën, coù ngöôøi moà coâi... nhöng taát caû ñeàu coù chung 
moät nieàm tin yeâu cuoäc soáng. Chöông trình gaây xuùc ñoäng cho ngöôøi xem 
bôûi nhöõng soá phaän aáy ñaõ khoâng chòu ñaàu haøng beänh taät, hoaøn caûnh, 
ñaõ töï vöôn leân baèng ñoâi tay vaø nghò löïc cuûa mình.

Ñaõ laø con ngöôøi, ai cuõng muoán mình coù ñöôïc moät gia ñình haïnh phuùc, 
moät cô theå khoûe maïnh. Nhöng ñaâu phaûi ai cuõng coù ñöôïc nhöõng ñieàu 
töôûng chöøng nhö ñôn giaûn aáy. Tuy nhieân, ñeå vöôït qua nhöõng noãi baát 
haïnh cuûa baûn thaân, ñeå vöôn leân trong cuoäc soáng vaø laøm vieäc gì ñoù 
coù ích cho xaõ hoäi khoâng phaûi ai cuõng vöôït qua vaø laøm ñöôïc. Nhöng caùc 
nhaân vaät trong chöông trình giao löu ñaõ laøm ñöôïc ñieàu ñoù. Hoï ñaõ coù 
nhöõng ngaøy khoå luyeän, vöôït leân soá phaän, thaønh coâng trong cuoäc soáng. 
Hoï nhö nhöõng taám göông ngôøi saùng, laøm ñoäng löïc cho nhöõng maûnh ñôøi 
töông töï soi laïi mình, vaø cho caû nhöõng ngöôøi coù ñöôïc nhöõng ñieàu haïnh 
phuùc maø hoï ñaõ phí hoaøi, thaáy ñöôïc ñeå soáng toát hôn, tìm ñöôïc chính 
mình trong cuoäc soáng.

Söï thaønh ñaït cuõng nhö nieàm haïnh phuùc vì mình ñaõ vöôït qua soá phaän 
cuûa nhöõng nhaân vaät trong chöông trình nhö lan caû sang ngöôøi xem. Nhöõng 
lôøi boäc baïch ñaày töï tin cuûa moät ngöôøi giaøu nghò löïc Nguyeãn Quoác 
Toaøn (Phuù Thoï, Vónh Phuùc), ngöôøi bò lieät toaøn thaân, chæ coøn cöû ñoäng 
ñöôïc phaàn ñaàu vaø boán ngoùn cuûa baøn tay traùi: "Bi quan laø chuyeän bình 
thöôøng vôùi nhöõng soá phaän khoâng may nhö em. Nhöng phaûi nhìn ñeán nhöõng 
tình caûm cuûa ngöôøi thaân maø vöôït leân. YÙ chí seõ naâng mình daäy. Con 
ngöôøi ta sinh ra coù theå xaùc vaø taâm hoàn. Beänh taät coù theå taøn phaù 
theå xaùc nhöng khoâng theå taøn phaù ñöôïc taâm hoàn em". Toaøn ñaõ keå laïi 
nhöõng thaùng ngaøy taäp luyeän vaát vaû, coù khi ngoài ñöôïc thì chaúng theå 
naèm xuoáng ñöôïc, coù khi ngaõ xuoáng vaùn ñau buoát... Nhöng khi côn ñau ñaõ 
qua, yù chí vöïc daäy moät taâm hoàn yeâu cuoäc soáng, muoán coáng hieán cuûa 
Toaøn. Baây giôø, nhaø cuûa Toaøn laø moät dòch vuï tin hoïc, anh ñaõ mang 
nhöõng kieán thöùc töï hoïc aáy giuùp ñôõ nhieàu ngöôøi...

Trong cuoäc soáng, luoân coù caùi may vaø caùi ruûi song haønh. Caùi chính laø 
phaûi thích nghi hoaøn caûnh vaø vöôït leân noù, laøm ngöôøi coù ích cho xaõ 
hoäi. Duø vôùi thaân theå cao chöa ñeán moät thöôùc, nhöng Nguyeãn Sôn Laâm 
(Quaûng Ninh) ñaõ hoïc raát gioûi vaø ñang theo hoïc hai tröôøng ñaïi hoïc taïi 
Haø Noäi. Laâm coøn laø ngöôøi ham meâ boùng ñaù vaø khoâng vaéng maët trong 
taát caû caùc traän ñaáu. Chính söï laïc quan yeâu ñôøi vaø yù thöùc ñöôïc vò 
theá cuûa mình ñaõ taïo thaønh moät söùc maïnh cho Laâm. Coøn coâ vaän ñoäng 
vieân Nguyeãn Thò Hoàng (Quaûng Trò), ñoaït nhieàu huy chöông trong nöôùc vaø 
khu vöïc, ñaëc bieät laø huy chöông baïc moân cöû taï taïi Para Games 2 toå 
chöùc ôû nöôùc ta vöøa qua, mang vinh quang veà cho Toå quoác. Hoàng noùi: 
"Theå thao mang ñeán cho em nhieàu ñieàu hay, coù theå hoøa nhaäp vôùi coäng 
ñoàng, vöôn leân nhöõng ñieàu maø töôûng nhö em khoâng laøm ñöôïc. Khoâng phaûi 
vì beänh taät maø maëc caûm, phaûi töï tin vaø phaán ñaáu heát mình ñeå vöôït 
qua vaø khaúng ñònh mình". Hieän taïi, coâ vaãn haêng say taäp luyeän ñeå tieáp 
tuïc chinh phuïc ôû nhöõng ñænh cao môùi. 

Chöông trình coøn giôùi thieäu nhöõng soá phaän moà coâi, ngheøo khoù, nhöng 
caùc em ñaõ phaán ñaáu vöôn leân, laø nhöõng hoïc sinh gioûi nhieàu naêm lieàn 
ñeå laøm vui loøng thaày coâ, baïn beø, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi thaân ñaõ 
khuaát nhö em Nguyeãn Thò Hoaøng Khueâ (Quaûng Trò), A Ngaây (Kon Tum), Phan 
Quoác Huy (Haø Noäi)... Ñaëc bieät, chöông trình giao löu coøn gaây xuùc ñoäng 
cho khaùn giaû khi giôùi thieäu nhöõng ngöôøi baûo trôï thaàm laëng. Hoï ñaõ 
aâm thaàm nuoâi döôõng nhöõng em beù moà coâi, nhöõng ngöôøi taät nguyeàn, 
giuùp cho hoï coù ñöôïc coâng aên vieäc laøm vaø ñaëc bieät laø anh thöông binh 
Hoaøng Xuaân Quaûng (Quaûng Bình), ñaõ 27 naêm qua vöøa nuoâi meï giaø, vöøa 
nuoâi meï cuûa moät ñoàng ñoäi hy sinh trong chieán tranh vì moät lôøi höùa 
nghóa tình...

Ñaâu ñoù treân khaép ñaát nöôùc Vieät Nam, vaãn coøn nhöõng ngöôøi coù soá 
phaän khoâng may bieát vöôït leân soá phaän ñeå trôû thaønh nhöõng con ngöôøi 
coù ích; vaãn coøn coù nhöõng con ngöôøi baûo trôï thaàm laëng, baát ngôø mang 
ñeán nhöõng nieàm haïnh phuùc cho nhöõng soá phaän khoâng may. Hoï laø nhöõng 
taám göông ñeå moïi ngöôøi töï soi roïi mình vaø vöôn leân trong cuoäc soáng.

VÓNH TRAØ
  ------------------------------------------------
- To post messages on SMCC mailing list, simply send email to
smcc@xxxxxxxxxxxxxx

- You can subscribe to SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'subscribe' in the Subject field with your subscriber list.

- You can unsubscribe from SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'unsubscribe' in the Subject field

This list is managed by Dang Hoai Phuc
Please click this link
http://dhp.p9.org.uk
to visit his own website!

Other related posts:

  • » Doc Cho Biet