[SMCC] Do choi

 
 D? choi
Luu Quang Minh  
 
  
 
   
Dèn d?. Xe c?a b? d? x?ch ngay góc du?ng. Lo d?nh d?o m?t lên l?, bao nhiêu 
h?ng lam tím vàng c?a d? lo?i d? choi dang bày ra tru?c m?t. R?i l?i th?y cái 
b?ng ghi b?ng bút d? m?y ch? to dùng: "Có bán xe S?m ch?p T?c d? - giá ph?i 
chang."
"B? oi, mua cho con xe S?m ch?p T?c d? di b?!"
 

B? ch?t nh? cu Tí m?y b?a nay c? dòi mua b?ng du?c chi?c xe d? choi di?u khi?n 
t? xa ?y. Xem phim ho?t hình trên ti-vi, cu Tí thích mê ly m?y cái xe trong 
phim, ph?i nói là mê l?m luôn, c? "g? g?m" b? hoài:
"B?n con mua r?i, d?p l?m b?, mua cho con nha b?!"
Dèn xanh. B? nán l?i.
"Ch? oi xe này giá bao nhiêu?"
"Tram sáu, anh. Có pin luôn, mua v? là ch?y vù vù thôi."
 

B? c?m m?t h?p lên xem th?. Ki?u dáng cung du?c, cu Tí s? m?ng l?m dây.
"Gói l?i cho tôi di ch?."
 

Máng cái b?ch lên xe thì dèn l?i d?. L?ng kh?ng, b? dành lia m?t xem ti?p m?y 
món khác.
Dã t? lâu - ch?ng bi?t là khi nào, b? d? ý: h?u nhu ? m?i góc dèn d? kh?p thành 
ph? d?n nghi?m nhiên tr? thành noi bày bán d? choi c?. Dâu c?n qu?y s?p gì cho 
m?t công, ngu?i bán ng?i dó - ph?t luôn xu?ng v?a hè. Sang thì tr?i thêm t?m 
b?t, còn không d? choi c? th? ch?t b?n nam h?p bên c?nh. Ti?p d?n khui m?t h?p 
ra, b?t pin hay v?n dây cót, cho món d? choi ch?y t?i ch?y lui tru?c m?t, ch? 
ngu?i h?i. V?y là xong.
 

Dèn chuy?n xanh, b? lao di. Gi? này cu Tí tan h?c r?i, h?n dang deo c?p d?ng 
t?m ba t?m nam v?i các b?n ngoài c?ng tru?ng ch? b? t?i ru?c. D?c du?ng, còn 
ph?i d?ng xe thêm sáu ch?t dèn d? n?a m?i d?n noi. L?n nào th?ng l?i ch? d?i, 
ngó qua cung v?n là nh?ng món d? choi d? màu b?t m?t. Thêm m?t hai v? khách t?p 
l?i h?i han: con v?t kia bao nhiêu v?y ch?, cái tr?c thang này n?a.
"A! B? t?i!"
 

Th?y b?, cu Tí m?ng r? lon ton ch?y ra. B? v?i l?y cái b?ch, dua cho Tí:
"Tí xem b? mua gì cho con này!"
V?a trông th?y cái xe d? choi, Tí dã cu?i toe toét, hét lên sung su?ng:
"A! Xe S?m ch?p! Thích quá, b? mua xe S?m ch?p!"
C? do?n du?ng v? ng?i sau lung b?, Tí c? mê m?i ng?m món d? choi còn trong h?p 
m?i tinh.
"Xe d?p ghê, Tí ha."
"D?."
 

V?a v? t?i Tí dã nh?y xu?ng d?t ch?y tót vào trong nhà.
"Anh Tùng oi b? m?i mua xe S?m ch?p cho em nè!"
Tùng dang ng?i choi Game online, dang lúc gay c?n, ch?ng hay bi?t th?ng em trai 
nói gì.
B? d?t xe vào, bi?t ngay th? nào cung th?y th?ng con d?u dang "bùm bùm, chéo 
chéo" v?i các th? lo?i trò choi di?n t? c?a nó.
 

H?c không lo h?c, su?t ngày ch? th?y chúi mui vào Game, b? b?c mình l?m. Bi?t 
th? d?o tru?c dã không nghe l?i d? d? t?u h?n cho nó m?t giàn máy tính x?n vì 
"nhu c?u h?c t?p".
"Anh Tùng oi l?p xe cho em v?i!"
Th?ng Tùng v?n say mê nh?p chu?t gõ phím lia l?a.
"Tùng! Ra giúp em!"
 

B? v? m?nh vào lung khi?n nó gi?t n?y mình.
"D?, sao b??"
"Không choi n?a. L?p cho em cái xe d? choi di con."
Nó ngó màn hình vi tính d?y v? ti?c nu?i nhung cung dành d?ng d?y.
"Dâu anh xem nào. Ái chà, xe d?p quá ta!"
 

Tùng l?y tu?c-nô-vít tháo tháo v?n v?n m?y con ?c, l?p b?n c?c pin vô cái xe, 
g?n n?p l?i. Xong xuôi c?m b? di?u khi?n b?m nút, xe "r?" lên lao b?t ra ngoài 
c?a.
"D? xe ch?y ra sân cho r?ng nha Tí!"
Xe ch?y m?y vòng trong sân r?ng rãi, Tí khoái chí reo to:
"Hay quá, nhanh quá di! Anh hai cho em choi v?i!"
"Thôi d? anh choi giùm cho!"
 

B? ng?i trong nhà xem ti vi, m?t lúc sau dã nghe ti?ng m?u máo, v?i vàng nhìn 
ra:
"Gì v?y con?"
"B? oi anh Tùng không cho con choi. Anh Tùng "cu?p" xe c?a con luôn."
Nhìn hai d?a con, th?ng bé thì dang m?u, th?ng l?n tu?ng tay thoan thoát cái 
di?u khi?n t? xa cho xe ch?y vòng vòng mi?ng cu?i thích thú, b? l?c d?u d?ng 
d?y d?nh b?ng ra "d?p" cho th?ng anh m?t tr?n. Nhung t? nhiên, sao b? th?y hình 
?nh này thân quen quá d?i. Thân l?m, quen l?m, ph?i r?i. nh?ng ngày xa xua.
 

B? d?ng không v?ng, kh?yu chân xu?ng gh?, c?m giác c? ngu?i chao d?o. Gi?t 
mình, nh?n ra mình dang d?ng gi?a ch?n d?ng quê bát ngát gió l?ng.
"Anh oi, em th? v?i anh!"
 

Cánh di?u b?ng gi?y dang chao li?ng trên b?u tr?i xanh ng?t. Th?ng bé ngu?c 
nhìn, di?u bay cao quá, xa quá.
"Anh oi cho em th? di."
"D? yên anh th? cho xem."
 

Dôi m?t th?ng bé con dã hoen nu?c. Nhòe di trong nó là hình ?nh hai anh em dành 
c? ngày hôm qua cùng nhau c?m c?i làm di?u. Nguyên li?u toàn m?y th? don gi?n 
d? tìm t? gi?y t?p cu, nan tre, ít com ngu?i, b?t m? thay h? dán.. Hai em anh 
c? th? thay nhau c?t c?t dán dán. Nó còn tranh th? ngu?ch ngo?c lên con di?u 
xinh xinh thêm m?y hình v? méo mó ng? nghinh.
V?y mà gi? dây ni?m hân hoan du?c th? di?u trong nó b?ng ch?c v?t tan bi?n h?t 
nhu b?t bong bóng xà phòng.
 

*
Dèn d?. V?n là ch? ngã tu quen thu?c. Gi? tan t?m ng?t ng?t oi b?c v?i d? m?i 
phuong ti?n xe c? ng?p ng?a trên du?ng. Theo thói quen b? l?i nhìn sang ph?i, 
noi góc v?a hè. R?t nhanh d? b?t g?p ánh m?t bu?n hiu c?a ông già dang ng?i 
loay hoay v?n dây cót cho m?y món d? choi nho nh? b?ng nh?a ch?y lòng vòng.
"Cái này bao nhiêu ti?n v?y c??"
 

Ông già xòe nam ngón tay, không rõ ý là "nam nghìn" hay "nam muoi nghìn". B? 
nghiêng ngu?i v?i m?t món lên quan sát, m?t h?n m?t lúc lâu.
Dèn xanh r?i l?i d?.
 

N?u tr? v? ngày xua, b? ?t h?n ch?ng th? nào hình dung n?i trong d?u nh?ng th? 
th? này m?t ngày l?i du?c g?i là "d? choi". V?i "th?ng bé" ?y, sao mà l? l?m và 
xa cách quá.
Tu?i tho c?a b? m?t th?i ch? toàn nghe râm ran ti?ng d?. Nh?ng bu?i chi?u vàng 
hai anh em r? nhau di lùng trong bãi ngô ven sông, im ?ng d?ng tai lên tìm noi 
d? gáy. Kh? công l?m m?i b?t du?c nhung d?i l?i là ni?m t? hào, hãnh di?n khi 
d? c?a mình luôn chi?n th?ng trong các cu?c "tranh hùng". D? nhà anh em ta oai 
l?m nhé, c? nhìn di?u b? nhanh nh?n, c?p râu dài ngo?ng, b? cánh c?ng cáp h?n 
rõ t?ng du?ng vân c?a chú thì rõ ngay thôi.
"Mua giúp di c?u, làm quà cho t?i nh?..."
 

Ti?ng d? gi? này dã b? thay th? b?ng d?ng "bùm bùm, chéo chéo" t? nh?ng trò 
choi di?n t? c?a th?ng Tùng trong chi?c máy tính ? nhà r?i còn dâu.
B? móc bóp tr? ti?n cho món d? v?a l?a du?c.
 

Dèn xanh. Xe thay nhau phóng th?ng, d? l?i phía sau b?i khói b?c lên m?t mù. 
Dôi m?t d? hoe trên guong m?t s?m den kh?c kh? c?a ông c? nhìn v? dâu dó mông 
lung. C? mang n?ng m?t n?i ni?m kh?c kho?i, vì nh?ng món d? choi bán ? ch?ng 
cho, hay còn gì không di?n t? n?i b?ng l?i dang l?n sâu noi khóe m?t.?
"Quà cho Tí dây con!"
 

Tí c?m món d? choi m?i, v?i vàng leo lên xe. Ngày nào b? cung di dón Tí, h?ng 
n?ng nóng b?i b?m, m?t nhoài v?i dòng xe c? k?t c?ng không ng?t ?n ào inh ?i.
Bi?t làm sao du?c.
"Tí oi, di choi không con?"
"D?, di dâu v?y b??"
B? ch? l?ng im.
 

Xe v?n bon bon. D?c hai bên du?ng xa g?n là l?ng l?ng nh?ng cao ?c, chung cu 
m?y ch?c t?ng thi nhau m?c nhu n?m.
"B? oi, mình di dâu?"
"Chút n?a là d?n thôi con."
 

B?i h?i, b? nh? ngày hôm qua Tí dang choi xe di?u khi?n ngoài sân. M?t h?i lâu 
b?ng dung ch?y vào nhà khóc ngon lành. B? dành b? t? báo d?c d? dang xu?ng quay 
sang h?i han d? dành.
"Sao v?y con. Dàn ông con trai gì h? chút dã mau nu?c m?t th?, m?nh m? lên!"
"Xe d?ng vô tu?ng hu r?i b? oi."
 

B? theo chân th?ng con nh? ra xem "hi?n tru?ng tai n?n" còn sót l?i. Cái xe n?m 
ch?ng cho trên n?n d?t l?nh, h?t nhu xác con d? oai hùng nam nào m?t hôm quay 
do ch?ng ai rõ lý do.
"Ch?c nó bu?n, em ?. Nh?t nó mãi, tù nó mãi, là mình ch?u còn không n?i, hu?ng 
gì."
Vang v?ng bên tai b? v?n nhu in l?i c?a ông anh trai ngày ?y. Dù mái d?u ông 
anh gi? dây dã tr?ng d?y s?i b?c, ph?i thu?ng xuyên c?y nh? thu?c nhu?m. C?u em 
nh? cung nào khá hon.
Ch?c gì, cái xe vô tri vô giác l?i ch?ng bi?t bu?n?
"Hu r?i. Con tông m?nh quá."
 

B?c tu?ng l?nh tanh nhìn hai cha con cu?i ng?o ngh?. Ngay c? kho?ng sân tu?ng 
ch?ng r?ng rãi này cung b? bao b?c b?i b?n b?c tu?ng. Nh?ng b?c tu?ng san sát 
li?n k? nhau nhà này qua nhà khác. T? nhà này qua nhà khác.
"B? oi, ch? này là ch? nào?"
"Tí, con nhìn lên tr?i kìa!"
 

B?u tr?i xanh trong dã không còn b? che khu?t b?i nh?ng tòa nhà cao vút. T? 
trên xe, Tí dã th?y nh? xíu nh?ng xanh d? tím vàng cam.
"D?p quá b? oi, d?p quá b? oi!"
Ph?i r?i, "d? choi" c?a b? d?y.
 

D?ng xe noi bãi d?t tr?ng hi?m hoi dang r?n r?p nhi?u con ngu?i cùng phóng t?m 
m?t xa xam th? h?n lên nh?ng dám mây v?i v?i, b? h?i ngu?i dang bán "d? choi" 
d?ng g?n bên:
"Cái này. bao nhiêu v?y ch??"
 

Ch? bán "d? choi" m?m cu?i. N? cu?i nh? tênh xua tan h?t bao nhiêu ng?t ng?t, 
oi b?c c?a ngày hè.
"D?p quá, cao quá, xa quá b? oi!"
 

B? th?y mình l?i quay tr? v? làm m?t d?a tr?. Cánh di?u cong lên nuong theo 
gió, vút bay vào kho?ng không trung bao la vô cùng t?n. Cao n?a di, n?a di, 
di?u oi.
"Cho con th? v?i b?."
"Dây, Tí n?m ch?t, không di?u bay m?t luôn dó."
 

Hàng ch?c con di?u b?ng v?i làm s?n v?i vô s? hình thù tuy?t d?p thi nhau khoe 
s?c trong ánh ráng chi?u. Hai cha con c? th? v?a th? v?a say sua ng?m.
 

B? ch?t ng?m ngùi nh? con di?u gi?y xa xua nay không còn n?a. ./.
 

5/2010
 
 

Luu Quang Minh  
Ngày dang: 25.3.2011  [ Tr? l?i ]  
 
 

Other related posts: