Dien vien hai hat nhac che: Choc cuoi phan cam!

--------------------------------------------------------------------------------
Di?n viên hài hát nh?c ch?: Ch?c cu?i ph?n c?m!

Khi sàn di?n t?u hài không còn thu hút khán gi?, các ông b?u dã th? nghi?m 
chiêu th?c Ti?ng hát danh hài. T? sân kh?u k?ch cho d?n bang dia VCD, DVD, Ti?ng
hát danh hài xu?t hi?n tràn lan. Nhi?u chuong trình mang n?i dung ph?n c?m. 
Hi?n nay, h?u h?t các nhóm hài d?u lâm vào tình tr?ng thi?u k?ch b?n. T? dó
nhi?u nhóm hài nghi ra phuong cách t? ch?c bi?u di?n ca nh?c có kèm ti?u ph?m 
hài.

101 ki?u pha ch?

Do không có trình d? nh?c lý, nên da s? các nhóm hài d?u hát theo b?n nang. H?u 
h?t các nhóm d?u ch?n nh?ng ca khúc an khách c?a các ngôi sao ca nh?c ho?c
nh?ng bài hát khá ph? bi?n trong gi?i khán gi? bình dân d? hát. D? không d?ng 
hàng, thu?ng ? do?n giang t?u, các ngh? si hài dã bi?t kèm theo m?t ti?u
ph?m ng?n. Chính vì cách làm tùy ti?n mà n?i dung các do?n t?u hài trong bài 
hát thu?ng r?t tào lao, khó ch?p nh?n. Di?n hình nhóm L. có l?n hát bài Sao
em n? v?i l?y ch?ng, li?n d?ng lên m?t dám cu?i d? hai sui gia ch?i l?n nhau 
toi b?i ho?c nhóm hài K. hát bài Trai tài gái s?c, "d?" ra m?t câu chuy?n:
Hai cô giúp vi?c nhà quê gi? d?ng con nhà giàu sang, tranh lu?n nhau xem ai 
giàu hon ai, cu?i cùng b? ông bà ch? l?t h?t d?, phoi bày cái nghèo b?ng nh?ng
hình ?nh r?t ph?n c?m.

T?i m?t s? sân kh?u có t? ch?c t?u hài, th?nh tho?ng ngu?i t? ch?c cho chêm vào 
chuong trình vài ti?t m?c Ti?ng hát danh hài b?ng cách d? di?n viên hài
hát nhép. Di?n hình nh?t là chuong trình live show c?a ngh? si P.Q, anh hát 
nhép các bài ca nh?c, sau dó d?n vào t?u hài b?ng gi?ng th?t, âm thanh ch?i
nhau, khán gi? phát hi?n, ph?n ?ng h?t s?c gay g?t.

Di?n viên hài ca nh?c r?t du?c khán gi? mi?n Tây ua thích. Do v?y, các danh hài 
khi ch?y sô xu?ng các t?nh mi?n Tây d?u th? theo MD có thu s?n nh?c và l?i.
C? th? khi lên sân kh?u h? hát nhép vô tu. Vì là di?n viên hài nên các danh hài 
tha h? pha trò, v?a nhép, v?a tung mi?ng ch?c cu?i. M?t l?n nhóm T.H di?n
? Sóc Trang, trong lúc hát bài Lá diêu bông, m?t di?n viên trong nhóm dã hóa 
trang thành cô gái, d?n vào ng?c hai bong bóng nu?c. D?n do?n cao trào, di?n
viên này t? d?p cho bong bóng b?, nu?c ch?y u?t d?m áo. Trò gây cu?i ph?n c?m 
này làm th?p di giá tr? nh?ng ca khúc dã du?c công chúng yêu m?n. Ho?c nhóm
M. hát bài Hình bóng quê nhà, c? tình d? dia nh?c b? nh?y nh?m nh?n m?nh nh?ng 
câu ch? nh?y c?m d? dung t?c hóa n?i dung bài hát. Chua k? d?n n?n pha ch?
l?i hai, l?i ba h?t s?c tùy ti?n và vô van hóa. Ví d?: "V? t?i c?u Hàn, con 
chim nó g?i t?n nam ch?c ngàn", "Ngu?i di ngoài ph? qu?n b?ng d?t dây thun",
"U?c gì em d?p anh m?t gi?, u?c gì ta d?p nhau m?t ngày...", "Ngày xua em nhu 
chim sáo, s?ng lâu nam em thành con d?i bàng"... và vô s? nh?ng câu hát b?
thay d?i b?ng ngôn t? ch? búa nghe r?n tóc gáy.

Nhi?u VCD danh hài hát: D? dãi, thi?u van hóa

S? sáng t?o c?a di?n viên hài trong nh?ng ti?t m?c d?c dáo nh?m mang l?i ti?ng 
cu?i ph?c v? khán gi? là dáng trân tr?ng. Tuy nhiên, v?i xu hu?ng lo?n di?n
viên hài hát nh?c tr? tình, nh?c tr? có ch? bi?n, t? sân kh?u cho d?n bang dia, 
dã ph?n nào làm v?n d?c môi tru?ng thu?ng th?c van hóa c?a công chúng.

Trong s? các VCD ca nh?c c?a di?n viên hài, các ch? d? c?a di?n viên: Thúy Nga, 
Vi?t Huong, Anh Vu, T?n Beo... du?c cham chút k? lu?ng. M?t s? khác pha
t?p nh?ng bài hát n?a tây, n?a ta. L?i d?ng con du?ng phát hành bang dia l?u, 
các VCD ca nh?c c?a m?t s? di?n viên hài dua ra th? tru?ng có c? nh?ng do?n
hát cuong, dung t?c và cài d?t hình ?nh thi?u van hóa. VCD hài c?a H.M c? tình 
gi? gái d? dùa c?t, l?i còn bóp méo nh?ng câu chuy?n trong ca khúc nh?m
ch?c cu?i khán gi? m?t cách r?t ph?n c?m.

Vi ph?m tác quy?n nghiêm tr?ng

Hi?n nay, di?n viên hài Anh Vu và H?ng To dang d?u tu dàn d?ng VCD ca nh?c hài, 
có c? m?t ban b? biên t?p ch?n l?a nh?ng bài hát cho hai danh hài này tung
h?ng. Tuy v?y, v?n cho th?y có s? tùy ti?n khi ch?n bài hát, làm phá h?ng giai 
di?u và ca t? c?a ca khúc, nh?t là khi s? xâm h?i ?y chua du?c tác gi? cho
phép. Lu?t gia - nh?c si Lê Qu?c Th?ng cho bi?t: "B?t c? ca si, ngh? si nào 
mu?n s? d?ng bài hát nào nh?m m?c dích thu l?i d?u ph?i du?c tác gi? d?ng ý.
Nh?ng hành vi bóp méo n?i dung, minh h?a b?ng nh?ng hình ?nh, câu chuy?n ph?n 
c?m là d?u vi ph?m tác quy?n".

V?i xu hu?ng ngày càng có nhi?u danh hài hát, các sô di?n ? h?i ngo?i hi?n nay 
còn là m?t c?a ngõ khó ki?m soát d?i v?i co quan qu?n lý. B?i, các di?n viên
hài bay sô sang M?, ngoài vi?c di?n ti?u ph?m còn hát nhép các ca khúc dã thu 
s?n, kèm theo dó là hát cuong, di?n dung t?c d? câu khách. D?o di?n Võ Tr?ng
Nam, Tru?ng Phòng Qu?n lý ngh? thu?t S? VHTT TP.HCM, cho bi?t: "S?p t?i S? s? 
yêu c?u các nhóm hài s? d?ng nh?ng bài hát dua vào k?ch m?c bi?u di?n t?u
hài d?u ph?i xin phép phúc kh?o và xin phép tác gi?, nh?c si. N?u ai vi ph?m 
thì s? b? x? lý theo pháp lu?t".

Theo Thanh Hi?p/báo Ngu?i Lao D?ng

Other related posts:

  • » Dien vien hai hat nhac che: Choc cuoi phan cam!