Dien Thoai di Dong Toan Cau

Di?n tho?i di d?ng toàn c?u

Công ty di?n t? Samsung và Công ty di?n tín SK c?a Hàn Qu?c s? dua ra th? 
tru?ng lo?i di?n tho?i di d?ng m?i mà ngu?i s? d?ng có th? s? d?ng nó v?i
cùng m?t s? di?n tho?i ? hon 90 qu?c gia trên th? gi?i. Công ty này cho bi?t 
t?t c? các k? thu?t thông tin CDMA c?a M?, Hàn Qu?c, châu Âu (GSM) và k? thu?t
thông tin di d?ng c?a Nh?t B?n d?u du?c d?t trong m?t thi?t b? d?u cu?i.

Chi?c di?n tho?i này có hình dáng và kích thu?c gi?ng nhu nh?ng chi?c di?n 
tho?i di d?ng khác, có máy nghe nh?c MP3, máy ch?p hình và ph?n chuy?n ng? 
chuyên
bi?t c?a Samsung v?i ba ngôn ng? Anh, Hoa và Nh?t. Cách tính cu?c c?a nh?ng 
cu?c g?i du?c can c? theo phí di?n tho?i du?ng dài c?a t?ng qu?c gia, ví d?
khi g?i m?t tin nh?n t? châu Âu s? t?n kho?ng 460 won. M?i chi?c di?n tho?i này 
có giá hon 500.000 won.

UYÊN KIM (Theo Chosun.com)

Other related posts:

  • » Dien Thoai di Dong Toan Cau