Re: Dien Thoai Di Dong Cho Nguoi Mu

Hi cac ban,

xin vao trang nay cua e-bay de xem gia ca cua cac loai Nokia 

http://search.ebay.com/search/search.dll?sofocus=bs&sbrftog=1&from=R10&catref=C6&satitle=nokia+6680&sacat=-1%26catref%3DC6&bs=Search&fsop=3%26fsoo%3D2&coaction=compare&copagenum=1&coentrypage=search&fgtp=&sargn=-1%26saslc%3D2&sadis=200&fpos=ZIP%2FPostal&ftrt=1&ftrv=1&saprclo=&saprchi=

Theo do thi gia ca nhu sau:

nokia 3230: $300 USD
Nokia 6670: $300 USD
Nokia 6680: $400 USD

cac ban cung co the xem them thong tin ve cac san pham vua noi tai dia chi nay:

http://www.vodacom.co.za/specificneeds/speaking_phones_3230.jsp

Men
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Khanh Quoc 
 To: SMCC 
 Sent: Wednesday, December 21, 2005 4:03 PM
 Subject: Dien Thoai Di Dong Cho Nguoi Mu


 Äián thoái di Äáng dÃnh cho ngÆái mÃ

 TTO - Vodacom váa giái thiáu dÃng sán phám mái cáa Nokia là 3 
chiác Äián thoái di Äáng ânÃiâ ÄÆác thiát ká Äác 
biát dÃnh cho ngÆái mà vái cÃc chác nÄng
 há trá riÃng biát.

 Nháng khÃch hÃng bá khiám thá hay mà bÃy giá Äà cà thá 
sá dáng Äián thoái di Äáng Äá liÃn lác bao gám tin nhán 
vái Vodacom Speaking Phone Nokia 3230, Nokia
 6670 và Nokia 6680.

 CÃc ÄTDÄ nÃy sá há trá cho khÃch hÃng khiám thá cáa mÃnh 
khá nÄng truy cáp Äán cÃc dách vá dá liáu nhÆ tin nhán 
dáng vÄn bán, dáng Äa phÆÆng tián, loái
 cà thá Äác vái giáng nÃi. CÃc ÄTDÄ ânÃiâ sá Äác và 
ÄÃnh ván tin nhán vái chát lÆáng Ãm thanh, giáng Äác rà 
rÃng, kÃm theo viác thÃng bÃo ngÃy giá thái
 gian hián tái cÅng nhÆ nguán pin và tÃnh tráng sÃng cáa máng 
di Äáng. NgÆái dÃng cÅng sá ÄÆác tÃy chán mác Äá và 
tác Äá cáa giáng Äác.

 KÃm theo trong bá ÄTDÄ ânÃiâ cáa Vodacom là nháng hÆáng 
dán Äá ânÃiâ và bá tai nghe trÃn Äánh dáng cÃt xÃt audio. 
SÃng kián mang tÃnh cÃch máng trong lÄnh
 vác truyán thÃng nÃy sá giÃp Ãch rát nhiáu cho nháng ngÆái 
khiám thá trong viác sá dáng ÄTDÄ liÃn lác.

 ThÃng tin thÃm vá 3 loái ÄTDÄ "nÃi" Nokia 3230, 6670 và 6680 nÃy 
cà thá xem
 tái ÄÃy.

 THANH TRáC

Other related posts: