[SMCC] Dich vu mat me bua vay sinh vien

D?ch v? "mát m?" b?a vây sinh viên

Ngo ngác bu?c chân lên ch?n th? thành, nhi?u sinh viên choáng váng v?i nh?ng 
d?ch v? "nóng" nhan nh?n c?nh tru?ng d?i h?c, và t? dó, không ít ngu?i dã sa 
ngã.

D?ch v? "mát m?" t?n tình m?i sinh viên

M?c dù có nhi?u quy d?nh v? d?a di?m kinh doanh các d?ch v? nhu quán karaoke, 
massage t?m qu?t ph?i d?m b?o cách xa tru?ng h?c, b?nh vi?n 100 mét tr? lên 
nhung th?c t? quy d?nh này b? các ch? nhà hàng hám l?i ph?t l?. Không ít các 
tru?ng d?i h?c là d?i tu?ng mà nh?ng d?ch v? nhu t?m qu?t, massage và karaoke. 
hu?ng t?i.D?ch v? "nóng" b?a vây tru?ng h?c (Ngu?n: Bee.net)

B?t c? noi nào sinh viên h?c t?p, an ? là noi dó xu?t hi?n nh?ng d?ch v? ti?n 
l?i v?i giá r?. N?m du?c nhu c?u dó, nh?ng quán h?t tóc cung t?i d?ch v? t? A-Z 
cung b?t d?u xu?t hi?n.

Theo ngu?n tin c?a báo Quân d?i nhân dân, n?n m?i dâm bao vây khi?n môi tru?ng 
van hóa c?a sinh viên làng D?i h?c Th? D?c b? ?nh hu?ng nghiêm tr?ng. T? 7 gi? 
t?i, "ch? tình" ? ngã ba 621 g?n Nghia trang li?t si TP.HCM dã l?p ló nh?ng 
bóng h?ng lu?n l? tìm khách du?i ánh dèn du?ng hiu h?t.

Ngu?i dân d?a phuong cho bi?t, nhi?u nam nay, t? ngã ba 621 vào ký túc xá D?i 
h?c Qu?c gia tr? thành d?a bàn ho?t d?ng c?a hon ch?c gái bán dâm, là "ch? 
tình" dành cho sinh viên b?i giá c? h?p túi ti?n v?i nh?ng ngu?i còn ph? thu?c 
gia dình. M?t s? gái m?i dâm táo b?o còn dóng gi? n? sinh viên di sâu vào làng 
d?i h?c, d?n các phòng tr? ki?m khách. Không ít nam sinh viên ham choi hon ham 
h?c ph?i d? dang gi?a ch?ng.

T?i Hà N?i, nguy hi?m hon, các d?ch v? "nóng" còn m?c ngay tru?c c?ng tru?ng 
Trung h?c co s? và Ti?u h?c phu?ng D?nh Công (Hoàng Mai, Hà N?i). Dó là m?t 
chu?i nh?ng quán t?m qu?t thu giãn, g?i d?u nhi?u nhu n?m sau mua tru?c s? lo 
l?ng c?a nhi?u b?c ph? huynh.

Van Sinh (C?u Gi?y, Hà N?i), hi?n dang là m?t sinh viên d?i h?c t?i d?a bàn C?u 
Gi?y cho bi?t, m?i khi có sinh nh?t hay h?i hè thì dám b?n cùng l?p c?u l?i r? 
nhau di "d?i gió". Sinh chia s?: "Lúc d?u cung s? nhung do tò mò l?i s? quê 
tru?c b?n bè nên nhi?u b?n mình dã th?. Không quá khó khan d? tìm "hàng" khi 
nhi?u nhà tr? v?a cho sinh viên thuê v?a cho "gái g?i" thuê phòng cu trú ngay 
bên c?nh, r?t ph?c t?p".

Cho vay n?ng lãi

Theo kh?o sát c?a báo Nông thôn ngày nay, s? sinh viên các tru?ng DH, CD. dóng 
trên d?a bàn Dà N?ng dính vào vay n?ng lãi có d?n hàng tram. Hình th?c  vay 
ti?n c?a các sinh viên không khác gì ki?u vay "nóng" ngoài xã h?i, nghia là 
ph?i tr? lãi 20 - 30%/tháng.

Hàng tram lý do d? các c? nhân tuong lai tr? thành "con m?i" béo b? c?a ch? n?. 
Nhung h?u h?t d?u là thi?u ti?n dóng h?c phí, ham mê bài b?c, game online, tình 
phí.Gái massage Tân Hoàng Phát ch? vi?t tu?ng trình t?i PC14 công TP.HCM. Tân Hoàng 
Phát là thiên du?ng m?t th?i c?a sinh viên thác lo?n (Ngu?n: VietNamNet)

D?c du?ng Láng (Hà N?i) cung nhan nh?n các hi?u c?m d? mà khách hàng c?a h? có 
không ít là sinh viên. H?nh, sinh viên tru?ng DH Lao d?ng - Xã h?i nhu ng?i 
trên d?ng l?a vì chi?c xe máy c?a cô du?c b? m? s?m cho d? ti?n di h?c nay dã 
"yên v?" trong ti?m c?m d? mà chua có ti?n chu?c v?. Ngu?i gây ra v? "d?ng 
tr?i" trên là ngu?i yêu H?nh, cung là m?t sinh viên t?nh l?. Trót dính vào lô 
d?, khi bí ti?n, anh chàng này dã m?t ng?t "mu?n t?m" chi?c xe c?a H?nh "d? di 
sang nhà b?n xoay ti?n". Khi nghe chàng khai th?t là chi?c xe dã ? trong ti?m 
c?m d? thì cô nàng choáng váng, n?c n? g?i di?n c?u c?u gia dình.

Ven các tru?ng d?i h?c, không ít các quán game online ch?m ch?, c?nh dó là 
nh?ng ti?m c?m d?, cho vay n?ng lãi. Sinh viên nào trót "nhúng chàm" s? b? cu?n 
vào vòng xoáy vay - tr? r?t khó d? thoát ra.

Hoàng Hung, sinh viên DH GTVT Hà N?i dã roi vào vòng xoáy c?a nh?ng trò game 
d?y mê ho?c. D? có ti?n choi game, Hung th? v?n may trong lô d?, sau dó khi h?t 
ti?n l?i c?u c?nh b?n bè, ngu?i thân. Sinh nam 1985 hi?n t?i anh chàng v?n chua 
th? t?t nghi?p trong khi ngo?nh l?i không còn m?t bóng dáng b?n bè bên c?nh. 
C?u dã bao l?n l?a b?n d?i bè d? ki?m ti?n nu?ng vào nh?ng d?ch v? gi?t ch?t 
tuong lai này. M?t ni?m tin, m?t b?n, vi?c h?c hành dang d?, Hung dã ph?i nói 
d?i là dang h?c cao h?c d? che m?t các b?c ph? huynh dang t?ng ngày còng lung, 
b?c tóc vì vi?c h?c c?a con.

Linh Ng?c (T?ng h?p)

Other related posts:

  • » [SMCC] Dich vu mat me bua vay sinh vien - Nguyen Hong Van