Dich vu cung cap mien phi phan mem cua Google

D?ch v? cung c?p mi?n phí ph?n m?m c?a Google

M?t th?i gian sau khi chính th?c "khai truong" d?ch v? cung c?p tr?c tuy?n 
nh?ng do?n video mi?n phí, gã kh?ng l? Google ti?p t?c bành tru?ng th? l?c v?i
vi?c cho ra m?t m?t d?ch v? cung c?p mi?n phí ph?n m?m có tên Google Pack Beta 
(GPB).

Dây là d?ch v? mà nh?ng "v?c si" ph?n m?m ch?c ch?n s? r?t ua thích, vì bên 
c?nh 6 ph?n m?m chính hãng, Google còn tích h?p trong GPB m?t s? ph?n m?m r?t
n?i ti?ng c?a hãng khác. B?n du?c quy?n l?a ch?n nh?ng ph?n m?m mình c?n ho?c 
có th? download toàn b? gói ph?n m?m c?a GPB. D? khai thác GPB, máy b?n ph?i
s? d?ng Windows XP, trình duy?t Mozilla Firefox phiên b?n 1.0 tr? lên ho?c 
Internet Explorer phiên b?n 6.0 tr? lên. D?u tiên, b?n truy c?p vào d?a ch?
http://pack.google.com.
Trong giao di?n c?a GPB xu?t hi?n, b?n b?m vào siêu liên k?t Add or remove 
software d? xem qua nh?ng ph?n m?m nào du?c tích h?p trong phiên b?n GPB l?n
này.

6 s?n ph?m c?a Google

- Google Earth (10 MB): trình duy?t ?nh 3D cho phép b?n du l?ch vòng quanh th? 
gi?i t? v? tinh, xem c?n c?nh chi ti?t t?ng con ph?, tìm b?n d?, ch? d?n
du?ng di, tìm ki?m d?a ch? nhà hàng, khách s?n trong khu v?c...

- Google Desktop (726 KB): công c? tìm ki?m d? li?u siêu t?c trong máy tính 
giúp b?n tìm th?y trong ch?p m?t nh?ng t?p tin, d?a ch? e-mail mình c?n ho?c
nh?ng thông tin liên quan d?n l?ch s? lu?t web.

- Google Toolbar for Internet Explorer (550 KB): thanh công c? tìm ki?m thông 
tin trên web du?c tích h?p vào trình duy?t Internet Explorer g?m nh?ng tính
nang dáng chú ý nhu: t? d?ng di?n bi?u m?u, t? d?ng ngan ch?n qu?ng cáo 
pop-up...

- Google Talk (819 KB): ph?n m?m g?i di?n, g?i tin nh?n mi?n phí dành cho ngu?i 
dùng Gmail có giao di?n tr?c quan, d? s? d?ng.

- Google Pack Screensaver (670 KB): ti?n ích t?o trình b?o v? màn hình t? nh?ng 
file hình ?nh có s?n.

- Picasa (3.3 MB): ph?n m?m t? ch?c, qu?n lý hình ?nh chuyên nghi?p v?i nh?ng 
tính nang m?nh m? trong tìm ki?m, chia s?, x? lý hình ?nh, trong dó có c?
công c? lo?i b? hi?u ?ng m?t d?.

Nh?ng ph?n m?m n?i ti?ng c?a hãng khác

- Mozilla Firefox with Google Toolbar (4.8 MB): trình duy?t web nhanh và an 
toàn nh?t hi?n nay du?c tang cu?ng thêm thanh công c? tìm ki?m c?a Google.

- Ad-Aware SE Personal (2.9 MB): ph?n m?m di?t spyware mi?n phí siêu m?nh c?a 
hãng Lavasoft.

- Norton AntiVirus 2005 Special Edition (21.9 MB): chuong trình phòng ch?ng 
virus hàng d?u c?a hãng Symantec, cho phép b?n dùng th? trong 6 tháng.

- Adobe Reader 7 (20 MB): phiên b?n m?i nh?t c?a b? ph?n m?m xem, in và qu?n lý 
t?p tin PDF thông d?ng nh?t, có t?c d? kh?i d?ng nhanh g?p 2 l?n phiên b?n
tru?c.

- RealPlayer (10.8 MB): ph?n m?m chuyên d?ng d? xem phim, nghe nh?c tr?c tuy?n 
du?c r?t nhi?u ngu?i tin dùng. Ngoài ra RealPlayer còn h? tr? qu?n lý nh?c,
video s? trong dia c?ng, chuy?n t?i nh?c vào iPod và m?t s? thi?t b? gi?i trí 
c?m tay khác.

- GalleryPlayer HD Images (10 MB): d?ch v? trung bày nh?ng hình ?nh s? d?c dáo 
du?c suu t?p b?i các nhi?p ?nh gia n?i ti?ng.

- Trillian (9.2 MB): ph?n m?m chat da nang có th? liên l?c v?i nh?ng ph?n m?m 
chat thông d?ng khác nhu: AIM, ICQ, MSN Messenger, Yahoo! Messenger.

Sau khi duy?t qua, b?n dánh d?u ? ô vuông n?m bên trái tên m?i ph?n m?m d? ch?n 
ra nh?ng ph?n m?m mình c?n (ho?c b?m vào th? All t?i m?c Select d? ch?n
t?t c?) r?i b?m vào th? Download Google Pack.

Trong c?a s? xu?t hi?n k? ti?p, b?n hãy d?c qua n?i dung ph?n th?a thu?n b?n 
quy?n r?i dánh d?u ? m?c Help us improve the Google Pack by allowing us to
collect anonymous usage statistics và b?m vào th? Agree and Download.

Trong c?a s? xu?t hi?n ngay sau dó, s? có h?p tho?i yêu c?u b?n download file 
Google Pack Installer.exe. Khi quá trình download hoàn t?t, b?n ch? c?n kích
ho?t file này là GPB l?p t?c s? t? d?ng download ph?n m?m giúp b?n. Th?i gian 
download nhanh hay ch?m tùy thu?c vào s? lu?ng, cung nhu dung lu?ng c?a nh?ng
ph?n m?m mà b?n dã ch?n ? trên.

Ph?m H?ng Quân

Other related posts:

  • » Dich vu cung cap mien phi phan mem cua Google