Dich Vu Am Nhac Moi Cho Dien Thoai Di Dong

D?ch v? âm nh?c m?i cho DTDD

TTO - Hãng di?n tho?i di d?ng Nh?t B?n AU gi?i thi?u m?t d?ch v? m?i t?i Nh?t 
B?n v?i tên g?i "AU Listen Mobile Service" cho phép DTDD có th? du?c k?t n?i
d?n PC d? truy?n t?i nh?c vào DTDD thông qua m?t ph?n m?m gi?ng v?i iTunes là 
AU Music Port.

Ngu?i dùng th?m chí có th? t?i nh?c tr?c ti?p t? DTDD thông qua công ngh? 
CDMA-EVDO và trao d?i list nh?c v?i các DTDD tuong t? khác. Song song dó, AU 
cung
gi?i thi?u 7 lo?i di?n tho?i di d?ng s? d?ng công ngh? EVDO mà có th? tuong 
thích v?i d?ch v? âm nh?c m?i này.

D?ng d?u danh sách là W41T m?i c?a Toshiba v?i 4GB b? nh?, ch?c nang ch?p ?nh 
h? tr? d?n 3.23Megapixel cùng v?i màn hình 2.4-inch QVGA s? d?ng công ngh?
Bluetooth và GPS kèm theo tai nghe stereo, Hello Messenger (tuong t? trình tin 
nh?nAIM), FM Radio. DTDD này ch? n?ng 157g v?i kích thu?c 50x105x28 mm.

Các dòng s?n ph?m khác tuong thích v?i d?ch v? âm nh?c "Listen Mobile Service" 
c?a AU là W41H (Hitachi), W41CA (Casio), Sony Ericsson W41S, W41K, Sanyo
W41SA và cu?i cùng là Neon.

Di?n tho?i di d?ng dang là thi?t b? không th? thi?u d?i v?i m?i ngu?i và các 
tính nang cung nhu d?ch v? h? tr? ngày càng du?c các nhà s?n xu?t dua tranh
quy?t li?t. Bùng n? vào nam 2005 v?a qua và nam 2006 này s? th?t s? là nam c?a 
các máy di?n tho?i di d?ng da nang thông minh.

TUY?T PH?N

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Dich Vu Am Nhac Moi Cho Dien Thoai Di Dong