[SMCC] Di ung

D? ?ng

Chào các b?n,

Co th? chúng ta có th? có nh?ng d? ?ng sinh h?c t? nhiên v?i cái gì dó-ph?n 
hoa, lông mèo, th?t bò, cá bi?n, d?a, xoài. Danh sách r?t dài, và thu?ng thì 
ch?ng ai bi?t t?i sao mình d? ?ng. Dôi khi m?t lo?i d? ?ng nào dó d?n tham ta 
m?t th?i gian, r?i l?ng l? rút lui, ch?ng bi?t vì ta có làm gì dó cho h?n ta 
bu?n lòng hay không.

Và v? phuong di?n tâm lý ta cung có nh?ng d? ?ng nhu v?y. Có nh?ng con du?ng ta 
không mu?n di qua, có nh?ng khu ph? ta không mu?n d?n, có nh?ng ngh? nghi?p ta 
không mu?n r? tay vào, có nh?ng ngu?i ta không mu?n ti?p xúc. và ta cung ch?ng 
bi?t t?i sao ta d? ?ng. Và có l? là ta cung ch?ng bao gi? h?i t?i sao. Ch? bi?t 
là mình không thích.

Nhung, các b?n.

D? ?ng tâm lý, khác v?i d? ?ng sinh h?c. D? ?ng tâm lý thu?ng là có lý do, và 
ta có th? th?y lý do n?u ta có th? tinh l?ng d? xét lòng ta r?t k?. Và khi dã 
th?y du?c lý do, thì vi?c t? ch?a d? ?ng tâm lý là vi?c d? dàng.

D? ?ng tâm lý thu?ng t?o ra do thành ki?n trong tâm ta. Và r?t thu?ng khi, các 
thành ki?n dó n?m yên l?ng sâu th?m quá d?n n?i ta không bao gi? nh?n ra. 

Khu ph? ta d? ?ng có ph?i là vì nhà c?a ? dó quá l?p x?p t?i tàn không? Có th? 
là ta có thành ki?n sau th?m v?i ngu?i nghèo mà ta không nh?n ra? 

Nh?ng ngh? ta d? ?ng-n?u an, s?a máy xe, bán hàng, v.v.-có ph?i vì chúng "th?p" 
hon t?m ki?n th?c và tài nang c?a ta không?

Nh?ng ngu?i ta d? ?ng có ph?i là có thói quen nào dó ta không ua, nhu nói 
nhi?u, kiêu cang, thi?u thành th?t-hay g?c gác ta không ua, nhu con nhà giàu, 
Trung k?, hay theo d?o gì dó?-hay có khuynh hu?ng gì dó, nhu là r?t b?o th?, 
quá c?p ti?n?

D?i lo?i là nhu th?. N?u ta r?t tinh l?ng và h?i lòng mình "T?i sao mình d? ?ng 
v?i. v?y kìa?", thì hy v?ng là m?t lúc nào dó câu tr? l?i dúng s? hi?n ra trong 
d?u. Dôi khi ta không có câu tr? l?i, vì nh?ng thành ki?n sâu th?m quá thu?ng 
n?m trong vô th?c, không tr?i lên ý th?c bao gi?. Nhung tâm ta càng tinh l?ng, 
thì ta càng d? nh?n ra các thành ki?n sâu th?m.

Di nhiên dôi khi ta d? ?ng là vì các lý do r?t th?c ti?n-du?ng có nhi?u cu?p 
gi?t, du?ng nhi?u ? gà, v.v.. ? dây chúng ta không nói d?n các d? ?ng th?c ti?n 
d? th?y này, mà ch? nói d?n các d? ?ng sâu th?m vì thành ki?n k? th?.

Và d? ?ng là ghét b?, thì khác v?i ua thích. Ví d?, ta thích h?c lu?t vì ta có 
cái d?u gi?i lý lu?n, và dã thích lu?t nh?t thì duong nhiên là thích các ngh? 
khác ít hon. Thích nhi?u thích ít thu?ng không vì thành ki?n, nhung ghét b? thì 
thu?ng là do thành ki?n. 

N?u chúng ta bi?t du?c ngu?n g?c thành ki?n trong các d? ?ng c?a ta và c?i b? 
du?c các thành ki?n dó, thì chân tr?i c?a ta du?c m? r?ng r?t nhi?u d? ta có 
nhi?u co h?i l?a ch?n ngh? nghi?p và cách s?ng hon, và do dó d? thành công 
trong d?i hon.

Chúc các b?n m?t ngày không d? ?ng.

M?n,

Hoành

Tr?n Dình Hoành

Other related posts:

  • » [SMCC] Di ung - Nguyen Hong Van