Di Tim dong Ho Ly O Han Quoc - 2

Di tìm dòng h? Lý ? Hàn Qu?c (K?: 2)

800 nam hoài c? huongTích xua k? r?ng nhà vua Cao Ly Kojong n?m m?ng th?y m?t con chim l?n bay t? 
phuong Nam d?u l?i bên b? Tây H?i, nhu báo di?m g?p du?c dung tu?ng phuong
xa.

Sau dêm m?ng báo di?m, nhà vua Kojong sai ngu?i d?n Tây H?i tìm ki?m và g?p 
du?c h?m d?i c?a Ki?n Bình vuong Lý Long Tu?ng v?a trôi d?t vào b?. V? hoàng
thân nu?c Nam du?c di?n ki?n nhà vua và các d?i th?n tri?u Goryeo.Theo các tài li?u phóng viên Tu?i Tr? thu th?p du?c qua chuy?n di Hàn Qu?c, nhà 
vua Kojong d?i dãi r?t t?t v?i hoàng thân Lý Long Tu?ng, d?ng ý cho trú
ng? t?i m?t khu d?t r?ng ? Hae-ju, t?nh Hwang-hae (Hoàng H?i). T? dó, hoàng 
thân Lý Long Tu?ng cùng tu?ng si, thân b?ng quy?n thu?c b?t tay xây d?ng cu?c
s?ng luu vong trên d?t khách b?ng các ngh? tr?ng tr?t, chan nuôi, dánh cá và c? 
m? tru?ng d?y thi phú, l? nh?c, võ thu?t...

Nh?ng h?u du? Lý Long Tu?ng dang sinh s?ng t?i Seoul khi k? l?i dòng dõi c?a 
mình dã không gi?u ni?m hãnh di?n v? s? ki?n v?n còn luu trong nhi?u sách s?
c? hay truy?n dã s? Hàn Qu?c v? "Hoa Son tu?ng quân": "Nam Quí S?u 1253, quân 
Mông C? c?y binh hùng tu?ng m?nh xâm lang Cao Ly. Lý Long Tu?ng nam ?y dã
vào tu?i th?t th?p c? lai hi, nhung v?n cu?i ng?a tr?ng dôn d?c binh si, dân 
chúng trong vùng xây thành An Nam ch?ng tr? quân Mông C? su?t nam tháng ròng.

Ông còn mang binh pháp D?i Vi?t ra d? tham muu cho các tu?ng linh Cao Ly và k?t 
qu? cùng l?p chi?n công l?n khi dánh b?i gi?c Nguyên Mông". Vua Kojong dã
phong Lý Long Tu?ng làm tu?ng quân, cho l?p bia ghi on công tr?ng Lý Long Tu?ng 
t?i noi quân Nguyên Mông d?u hàng (g?i là "Th? hàng môn"), d?i tên noi
h? Lý trú ng? là Hoa Son. Nên t? dó dân chúng trong vùng suy tôn Lý Long Tu?ng 
là Hoa Son tu?ng quân hay B?ch mã tu?ng quân (dung tu?ng cu?i ng?a tr?ng).

M?t di?u khi?n h?u du? h? Lý ngày nay không kh?i xúc d?ng là chi ti?t gia ph? 
k? l?i nam xua, dù du?c vua s? t?i tr?ng th?, l?p chi?n công hi?n hách nhung
Hoa Son tu?ng quân v?n không nguôi n?i nh? v? quê cha d?t t?. Ông cho xây d?ng 
m?t ngôi dình ki?u D?i Vi?t d? th? các v? vua Lý và mu?n m?i ngu?i có m?t
noi ch?n c? th? d? hoài ni?m c? huong. Vào cu?i d?i, ông hay lên d?nh núi Qu?ng 
D?i, ng?i nhìn v? phuong Nam xa xam mà l? tuôn trào vì n?i nh? quê. Vì
th? ngày nay noi này du?c g?i là V?ng qu?c dàn.

Theo van bia noi "Th? hàng môn" ? Ongjin, con cháu Hoa Son tu?ng quân có r?t 
nhi?u ngu?i d? d?t làm quan, gi? h?c v? cao ho?c có ch?c tu?c tr?ng th? trong
tri?u dình Cao Ly. M?t chi ti?t phóng viên Tu?i Tr? ghi nh?n du?c t?i Hàn Qu?c 
là d?n h?u du? d?i th? 6 c?a Lý Long Tu?ng, danh si Lee Maeng Woo trung
thành v?i tri?u dình Goryeo d?n n?i khi tri?u d?i vua Chosun b?t d?u thì ông 
quy?t t? quan tr? v? quê ? ?n d? th? hi?n lòng trung nghia "m?t tôi trung
không th? th? hai vua". Các h?u du? h? Lý cho r?ng cha ông h? "dã th? hi?n 
truy?n th?ng v? s? trung thành và chính tr?c r?t dáng t? hào trên d?t khách!".

Gia ph? Lý Hoa son cho bi?t trên d?t Cao Ly, dòng dõi h? Lý l?i chia làm hai 
nhánh r?. M?t s? h?u du? c?a Lý Long Tu?ng t? Hoa Son dã di cu xu?ng mi?n Nam
(t?c Hàn Qu?c ngày nay), l?p nghi?p t?i vùng An-dong và Bong-hwa (g?n thành ph? 
l?n Daegu). Qua nhi?u d?i, d?n khi x?y ra cu?c chi?n Tri?u Tiên th?p niên
1950, cung nhu nhi?u ngu?i Tri?u Tiên, con cháu dòng h? Lý l?i thêm m?t l?n 
chia ly s?ng ? hai mi?n Tri?u Tiên. Hi?n nay dòng h? Lý Long Tu?ng ? Hoa Son
ngày xua còn kho?ng 1.500 h? ? CHDCND Tri?u Tiên, còn ? Hàn Qu?c thì trên 600 
ngu?i. H?ng nam vào d?p T?t Nguyên dán, các h?u du? h? Lý l?i v? Hoa Son
d? l? t? t?, gióng lên chín ti?ng tr?ng tu?ng trung cho chín d?i vua tri?u Lý 
d? m?i ngu?i tu?ng nh? quê huong.


"Tuy s?ng xa v?n d?m."

Tr?i qua m?y tram nam, các h?u du? h? Lý ly huong dã có nhi?u ngu?i tìm du?ng 
quay tr? v? c? huong. Báo chí Sài Gòn tru?c nam 1975 dã dua tin t?ng th?ng
D?i Hàn dân qu?c lúc b?y gi? là Lý Th?a Vãn (Syngman Rhee) khi sang Nam VN 
(ngày 6-11-1958) dã tuyên b? r?ng t? tiên ông là ngu?i Vi?t.

Dòng h? Lý g?c Vi?t t?i Hàn Qu?c th?a nh?n c?u t?ng th?ng Lý Th?a Vãn là h?u 
du? d?i th? 25 c?a hoàng thân Lý Long Tu?ng. Nhi?u ngu?i thu?c dòng h? Lý t?i
Hàn Qu?c còn cho bi?t tru?c nam 1975, ông Lý Khánh Huân - h?u du? d?i th? 30 
c?a Lý Long Tu?ng - dã c?t công sang Sài Gòn tìm ki?m c?i ngu?n nhung ông
chua th? to?i nguy?n trong lúc d?t nu?c VN còn chi?n tranh.

T?i Seoul, qua s? giúp d? c?a các d?ng nghi?p Hàn Qu?c, phóng viên Tu?i Tr? dã 
có du?c m?t b? phim tu li?u quí giá do Dài truy?n hình qu?c gia KBS th?c
hi?n v? dòng h? Lý g?c Vi?t t?i Hàn Qu?c (phát sóng cu?i nam 1995).

B? phim ch?a thông tin v? m?t c?t m?c quan tr?ng: Ngày 18-5-1994, ngu?i con c?a 
ông Lý Khánh Huân là ông Lý Xuong Can - h?u du? d?i th? 31 - dã sang VN,
l?n d?u tiên v? d?n t?n t? du?ng h? Lý ? làng Dình B?ng, huy?n T? Son, t?nh B?c 
Ninh d? làm l? cúng bái t? tiên ? d?n Lý Bát D? (th? tám v? vua Lý).

Ông Lý Xuong Can (t?ng làm ch? t?ch ?y ban t? ch?c nh?ng ngu?i h? Lý g?c Vi?t ? 
Hàn Qu?c) dã ghi vào s? luu ni?m t?i d?n Lý Bát D? r?ng: "Cháu ch?t xin
th? nguy?n không làm di?u gì t?n thuong d?n vong linh t? tiên b?ng c? tinh th?n 
và s? m?nh d?c bi?t". Các h?u du? h? Lý cho r?ng có th? hi?u "s? m?nh d?c
bi?t" ? dây chính là vi?c tìm l?i du?c quê cha d?t t? nhu n?i mong d?i hàng 
tram nam qua c?a dòng dõi.

Nam 1995, ngu?i con h?u du? d?i th? 31 ?y l?i tr? v? VN nhi?u l?n. Ông d? l? k? 
ni?m Qu?c khánh 2-9 t?i qu?ng tru?ng Ba Dình, du?c g?p T?ng bí thu D? Mu?i
và dã t?ng nhà lãnh d?o VN t?m li?n có dòng ch? d?y ý nghia: "Tuy s?ng noi xa 
v?n d?m. Nhung lòng v?n luôn hu?ng v? Vi?t Nam". Nam 2001, ông Lý Xuong Can
thành l?p Công ty c? ph?n Vi?t Lý ho?t d?ng trong ngành x? lý nh?a ? Hà N?i. 
Nam 2005, ông b?t d?u xúc ti?n vi?c xây nhà th? t? t?i huy?n T? Son.

Sau b? phim tu li?u c?a Dài KBS, d?n lu?t Dài truy?n hình tu nhân SBS cung sang 
VN th?c hi?n phóng s? tài li?u v? chuy?n di tìm v? c?i ngu?n c?a nh?ng h?u
du? Lý Long Tu?ng mang tên "Tr? v? quê huong sau 800 nam". Phóng s? này phát 
sóng t?i Hàn Qu?c nam 2002 ti?p t?c t?o nên s? xúc d?ng d?i v?i nhi?u ngu?i
mang dòng h? Lý s?ng trên d?t khách.

Có hai h? Lý!

Tru?c khi Lý Long Tu?ng sang Cao Ly nam 1226, dã có m?t ngu?i thu?c vuong tri?u 
Lý là Ki?n H?i vuong Lý Duong Côn, ch?c tu?c dô d?c th?y quân, cung mang
gia quy?n lên thuy?n luu vong d?n Cao Ly vào nam 1150 (t?c tru?c Lý Long Tu?ng 
76 nam). Lý Duong Côn là hoàng t? con nuôi c?a vua Lý Nhân Tông, khi vua
Lý Th?n Tông bang hà, tri?u th?n mu?n dua Lý Duong Côn lên làm vua nhung không 
du?c, r?t cu?c ông ph?i ra di d? tránh b? di?t tr? h?u h?a trong cu?c tranh
giành ngôi báu lúc b?y gi?.

T?i Hàn Qu?c, giáo su s? h?c Pyun Hong Kee dã công b? công trình nghiên c?u c?a 
mình v? dòng h? Lý g?c Vi?t th? hai t?i Hàn Qu?c, du?c g?i là dòng h? Lý
Tinh thi?n - h?u du? c?a Lý Duong Côn. Theo gia ph? "Tinh thi?n Lý th? t?c ph?" 
luu t?i Thu vi?n qu?c gia Hàn Qu?c, h?u du? d?i th? 6 c?a Lý Duong Côn
là m?t nhân v?t ki?t xu?t trong l?ch s? Cao Ly: tu?ng quân Lý Nghia M?n n?i lên 
du?i tri?u vua Uijiong, k? dó theo phò tu?ng Jeong Jung-bu, sau này gi?
ch?c t? tu?ng su?t 14 nam.

Ti?c là m?t cu?c binh bi?n trong tri?u dã h? sát Lý Nghia M?n cùng các con 
trai, ch? còn m?t ngu?i anh bà con tr?n thoát. T? dó dòng h? Lý Tinh thi?n phát
tri?n không m?nh m? dù h?u du? v?n còn d?n hôm nay (nhu giáo su Lý Gia Trung ? 
D?i h?c Seoul). Công lao c?a t? tu?ng Lý Nghia M?n t?ng du?c ph?n ánh trong
m?t b? phim truy?n hình nhi?u t?p th? lo?i dã s? do Dài truy?n hình KBS phát 
sóng cu?i nam 2002, trong dó d? c?p c? th? Lý Nghia M?n có dòng dõi t? vua
nhà Lý ? An Nam.

TRUNG NGHIA

Có m?t ch? t?ch t?p doàn tài chính ? Seoul tìm l?i g?c gác qua gia ph?, nhi?u 
l?n sang VN th?p huong cúng bái t? tiên và quy?t d?nh góp tay d?u tu phát
tri?n kinh t? ? VN. T? dó, dòng máu Vi?t trong ông không ng?ng thôi thúc...

Other related posts:

  • » Di Tim dong Ho Ly O Han Quoc - 2