Di Mo Ngoc Trai

Di mò ng?c trai

Nh?ng con sò di?p quanh nh?ng gh?nh dá ng?m, sâu th?m du?i lòng d?i duong b?ng 
tr? thành h?p l?c v? s? d?i d?i: ng?c trai. Nhung d?i d?i dâu không
th?y, ngu?i ta ch? th?y m?t nghia d?a hoang l?nh ngày m?t dài thêm nh?ng n?m m? 
không bia.

Ra d?o Hòn G?i (xã Hòn Thom, huy?n d?o Phú Qu?c, Kiên Giang) tôi dã nghe nh?ng 
di?u nhu v?y...

Di không v?

Theo nh?ng ngu?i c? c?u c?a xóm th? l?n, t? nh?ng nam 1980, Hòn G?i du?c bi?t 
d?n là hòn d?o có nhi?u gh?nh dá ng?m, có nhi?u sò di?p sinh s?ng nên nh?ng
ngu?i làm ngh? th? l?n kéo nhau v? dây qu?n t?, sinh s?ng. C? xóm ch? muu sinh 
b?ng ngh? l?n b?t sò di?p d? bán v? sò cho nh?ng ngu?i làm ngh? kh?m tranh.
Cu?c s?ng bình l?ng trôi theo th?i gian.

"Cho d?n kho?ng nh?ng nam 1990, con s?t ng?c trai b?t d?u lan t?i xóm nghèo 
này" - anh Tr?n Van Tu?n, m?t d?u n?u mua bán v? sò di?p, nh? l?i. Anh k?: 
"Kho?ng
nam 1992-1993 gì dó, ? xóm ch? An Th?i có ghe c?a ông T? Van Thân trong m?t l?n 
l?n dã b?t du?c con sò di?p bên trong có viên ng?c trai c? d?u ngón tay
cái. M?t d?i gia ? Sài Gòn d?n tìm mua nghe dâu c? tram tri?u d?ng".

Th? là ngu?i ta d?n th?i r?i c? xóm th? l?n b?t d?u lên "con s?t ng?c trai" v?i 
hi v?ng s? du?c may m?n d?i d?i, thoát kh?i ki?p nghèo. Và t? dó nhi?u th?
l?n dã mãi mãi ra di không tr? v?, nhi?u ngu?i lâm vào c?nh s?ng d?i th?c v?t 
hay mang di ch?ng b?i li?t su?t d?i.

Cu?i tháng 2-2006 v?a r?i, c? xóm th? l?n dã l?ng l? chôn c?t m?t th? l?n x?u 
s? tên Bình (quê t?n ngoài mi?n Trung). Các th? l?n cùng ghe cho bi?t do dang
? d? sâu hon 20m, Bình tr?i lên quá nhanh l?i quên gi?m áp nên b? s?c ép làm v? 
c? l?c ph? ngu t?ng, t? vong ngay khi v?a c? tr?i lên kh?i m?t nu?c.

C? xóm th? l?n này vài tháng là l?i có dám tang. Th? l?n Hu?nh Van Sáu (quê C?n 
Tho) cho bi?t t?i nh?t là nh?ng thanh niên tu?i d?i m?i dôi muoi. Danh sách
nh?ng th? l?n x?u s? ngày m?t nhi?u thêm theo nh?ng chuy?n ra khoi, nào là 
Nguy?n Van Thái n?m l?i dáy d?i duong d? l?i con nh?, th? l?n Tr?n Van Có, r?i
Nguy?n Thái Ti?n...

Ngoài nh?ng th? l?n x?u s? dã n?m noi nghia trang hoang l?nh thì còn nhi?u th? 
l?n ph?i s?ng d?i s?ng th?c v?t hay mang di ch?ng b?i li?t su?t quãng d?i
còn l?i cung vì... ng?c trai. Th? l?n Lê Quang Hùng d?n gi? v?n chua nguôi n?i 
ám ?nh v? tru?ng h?p anh T? Qu?c Sinh.

Hùng k? hôm ?y b?n anh em ra l?n t?i vùng nu?c sâu trên 20m, noi có nhi?u sò 
di?p l?n có th? có ng?c trai. Ngay l?n l?n d?u tiên, v?a xu?ng t?i dáy thì
Sinh dã ra hi?u c?u c?u. Các anh t?c t?c dua Sinh lên ghe, nhung v?a t?i m?t 
nu?c thì Sinh t?t th? (sau này nghe bác si b?o là ch?t lâm sàng).

Theo kinh nghi?m nhi?u nam, d? c?u s?ng Sinh các anh dã dút ?ng th? vào mi?ng 
r?i mang Sinh tr? l?i du?i dáy. Sau dó gi?m áp l?c vòi th? và t? t? dua lên.
Khi lên t?i ghe tim c?a Sinh d?p tr? l?i và th? du?c. Sinh du?c dua vào b?nh 
vi?n ? th? tr?n Duong Dông, sau dó chuy?n lên TP.HCM b?ng máy bay.

"Nhung c? tháng ch?y ch?a cung ch? c?u du?c nó kh?i lu?i hái t? th?n. Nó s?ng 
nhung t? ph?n b?ng tr? xu?ng dã b? li?t hoàn toàn" - v?a k? chuy?n Hùng v?a
bóp bóp vào chân trái c?a mình.

Th?y v?y, tôi h?i, Hùng bu?n bu?n nói: "Trong l?n c?u th?ng Sinh, vì m?t bình 
tinh gi?m áp không dúng k? thu?t suýt n?a tôi cung lâm vào ki?p s?ng th?c
v?t nhu nó. Nay chân trái tôi dang mang di ch?ng c?a tê li?t mà theo bác si b?o 
n?u không thu?c thang d?u d?n có l? r?i cung li?t".

ImageView

Th? l?n T? Qu?c Sinh b? li?t n?a ngu?i - ?nh: H? Van
Tuong lai m?t m?

Anh Ngô Minh Son, tru?ng Công an ?p Hòn G?i, cho bi?t: "Tru?c dây khi con s?t 
ng?c trai chua t?i thì xóm này v?n ch? loanh quanh ? g?n b? l?n sò bán v?
cho các d?u n?u, thu nh?p cung d? an. T? ngày có m?t vài ngu?i trong xóm g?p 
may trúng ng?c nên c? xóm c? h? ra khoi là nghi d?n ng?c trai, dù v? sò bây
gi? bán cung du?c 170.000 d?ng/kg".

Và càng hi v?ng vào ng?c trai thì h? càng ti?n ra xa hon, vì th? ch?t chóc, b?i 
li?t cung nhi?u hon. Bây gi? c? xóm h?u nhu th? l?n nào cung mang ch?ng
tê li?t và chân c?ng c? teo d?n.

Ông Võ Minh Quan, m?t th? l?n k? c?u nh?t c?a xóm, cho bi?t ch?t và mang di 
ch?ng b?i li?t cung vì phuong ti?n hành ngh? quá thô so. L?n sâu hàng ch?c mét
mà ch? v?i bình bom oxy (ki?u bình bom hoi xe d?p, xe máy) và nh?ng ?ng nh?a 
ng?m d? th?. C? xóm ch?ng ai bi?t chút v? gì k? thu?t gi?m áp l?c.

Hi v?ng du?c chuy?n d?i ngành ngh?, thoát ki?p th? l?n c?a xóm qu? là m? m?t vì 
nhu ông Tr?n Qu?c Khanh, giám d?c Trung tâm Xúc ti?n - thuong m?i - du l?ch
huy?n Phú Qu?c, cho hay: "Chuy?n d?i ngành ngh? không ch? riêng cho xóm th? l?n 
mà còn cho nhi?u xóm nghèo khác cung dang là bài toán khó. Mu?n làm thì
ph?i vay v?n ngân hàng, mà vay v?n thì ph?i có th? ch?p nhung toàn là h? nghèo 
l?y gì th? ch?p. Ngay c? chuy?n di?u tra, th?ng kê c? th? v? các h? dân
c?a xóm th? l?n v?n chua t?ng th?y ai làm".

H? VAN

Nguyen Khanh Quoc
Home:
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel:
84-8-8625-846
Mobile:
84-907-999-012
e-mail:
khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name:
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID:
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Di Mo Ngoc Trai