Dau nam, van nghe si "xong mang"

D?u nam, van ngh? si "xông m?ng"

H? là nh?ng guong m?t tr?, có m?t di?m chung: liên quan tr?c ti?p d?n các ho?t 
d?ng van hóa van ngh?. Dó là nhà suu t?p Nguy?n Vinh H?o (Bình D?nh), là
nh?c si Nguy?n D?c (Dà N?ng), là nhà van Nguy?n M?t (D?ng Nai) và nhà tho Hoàng 
Ph? (M?).

Nguy?n Vinh H?o: Nam m?i hy v?ng m?i ngu?i quan tâm d?n nh?ng dòng van hóa c?

Trong không khí ngày d?u nam m?i, nhà suu t?p g?m Gò Sành Nguy?n Vinh H?o (Bình 
D?nh) di?n tho?i cho tôi: "L?i h?a cách nay 3 nam nay dã tr? thành s? th?t.
Ngôi nhà th?a t? c?a tôi dã là nhà trung bày g?m c? d?u tiên ? Bình D?nh và ? 
Vi?t Nam. Noi dây t?ng in d?u chân nhi?u y?u nhân trong và ngoài nu?c. G?m
Gò Sành là m?t dòng van hóa d?c dáo còn nhi?u ?n s? c?n gi?i mã. Di?u l? là 
su?t 100 tram nam dô h?, ngu?i Pháp không có m?t dòng nào v? g?m! L? hon, m?t
n? ti?n si ngu?i M? l?i là ngu?i qu?ng bá ra toàn th? gi?i v? g?m Gò Sành, g?m 
Vi?t Nam. Theo bà, Bình D?nh có tên trên b?n d? g?m s? th? gi?i, tuong t?
con du?ng to l?a, con du?ng gia v?...". Tôi bi?t anh và gia dình dã - nói không 
ngoa - hy sinh khá nhi?u trong vi?c b?o t?n luu gi? hàng ngàn hi?n v?t
qua m?y cu?c chi?n tranh, nay tru?c th?m nam m?i anh mong u?c gì - tôi h?i, 
Nguy?n Vinh H?o dáp l?i: "D?t nu?c ngày càng phát tri?n. D?i s?ng v?t ch?t
ngày càng nâng cao. Tôi hy v?ng d?i s?ng tinh th?n c?a ngu?i Vi?t Nam mình cung 
t? l? thu?n theo d?y. D? làm gì? D? h? quan tâm sâu hon d?i v?i nh?ng n?n
van minh, nh?ng dòng van hóa, trong dó có dòng g?m Gò Sành d?c dáo c?a Bình 
D?nh - Vi?t Nam. Theo tôi, nó là k?t tinh c?a hai dòng g?m Cham - Vi?t mà cha
tôi dã tình c? phát hi?n, t?ng t? ch?c h?p báo công b? t?i Sài Gòn 1974 và nay 
tôi là ngu?i th?a t?. Th?t ti?c, th?t ti?c n?u chúng d?n mai m?t, m?t di.
T?t nhiên, m?i th? trên d?i d?u có giá. Raxun Gamzatov - thi hào Cazaktan - 
t?ng vi?t: "N?u anh b?n vào quá kh? b?ng súng l?c, tuong lai s? b?n l?i anh
b?ng d?i bác".

Do?n, Nguy?n Vinh H?o d?c tôi nghe câu tho mà h?a si Lê Ân vi?t t?ng anh, nhà 
suu t?p g?m và d? c?: C?m hòn b?t sóng/ Ném v? hu không/ Th?y ta choi gi?a
hung vong/ Tay c?m ti?n ki?p mà không c?m gì!"

Nhà van Nguy?n M?t
Nguy?n M?t:  Vào H?i Nhà van là s? m? d?u...

Nguy?n M?t, phóng viên thu?ng trú c?a báo Ti?n Phong t?i D?ng Nai báo tin v?a 
du?c k?t n?p vào H?i Nhà van Vi?t Nam. Anh dã có 5 d?u sách vi?t cho thi?u
nhi (bút danh D? Th?o Linh) và 4 d?u sách ngu?i l?n (bút danh Nguy?n M?t) - 
trong dó có 5 tác ph?m do?t gi?i chính th?c. Tân nhà van t? b?ch: "Tu?i tho
tôi khá nh?c nh?n và kh? ?i ? mi?n Trung, cha m? m?t s?m, bu?c vào cu?c s?ng 
v?t v? hon nh?ng d?a tr? khác. Nhung tu?i tho dó có dòng sông, cánh d?ng,
nh?ng l?i ru. Mãi d?n nam 30 tu?i sau 10 nam làm ph? trách d?i tôi m?i nghi, 
sao mình không vi?t l?i chuy?n c?a tu?i tho mình cho các em? V?y là tôi vi?t.
Nh?ng truy?n ng?n d?u tay c?a tôi là truy?n thi?u nhi. Nh?ng truy?n này du?c 
t?p h?p l?i thành t?p truy?n có tên loài hoa quê tôi: "Hoa d? d?" và du?c
NXB Kim D?ng ?n hành v?i bút danh D? Th?o Linh. Nam 1994 tôi vi?t truy?n ng?n 
ngu?i l?n d?u tiên có tên "Huy?n tho?i bi?n" dang trên van ngh? H?i nhà van
Vi?t Nam. Ngày dó chuy?n này là m?t s? ki?n noi tôi d?y h?c. Sau dó tôi xu?t 
hi?n hai truy?n "Mùa g?nh" và "Tha huong" trên báo Thanh Niên. T? nh?ng truy?n
?y tôi du?c hai nhà van dàn anh Nguy?n D?c Th? và Khôi Vu tìm d?n và d?ng viên 
c?m bút. Nhà van Khôi Vu t?ng có nh?n xét v? tôi: "Nhi?u chàng trai mi?n
Trung vào D?ng Nai l?p nghi?p, nh? c?n cù h? l?p nên nh?ng trang tr?i, Nguy?n 
M?t là m?t ngu?i nhu th?, nh? chút nang khi?u tr?i cho anh dã l?ng l? cày
cu?c trên m?nh d?t van chuong và dã l?p cho mình m?t ti?u trang tr?i". Tôi cho 
là nh?n d?nh ?y phù h?p v?i quan di?m c?a tôi, vì theo tôi van chuong không
có con du?ng t?t, nên nh?ng chuy?n "?n ào" xung quanh van chuong s? ch?ng di 
d?n dâu. Suy cho cùng thì van chuong cung ch? là s?n ph?m ph? c?a cu?c s?ng.
Nh?ng ngu?i làm ra s?n ph?m chính c?a cu?c s?ng này là nông dân, h? ph?i m?t 
n?ng hai suong m?i có du?c cái an, còn d? du?c mùa l?n hay nh? còn tùy theo
thiên th?i, d?a l?i, nhân hòa".

* Nguy?n M?t nghi gì v? nh?ng cái g?i là "cách tân" g?n dây trong hình th?c tho 
"h?u hi?n d?i" ? Vi?t Nam?

- Theo tôi nh?ng phát ngôn ?m i , nh?ng cái g?i là cách tân c?a các b?n tr? ch? 
là trò choi th? thôi. M?i tru?ng phái gì gì dó ch? là phuong ti?n, ngôn
ng? và ch?t li?u cu?c s?ng là g?o, còn cách th? hi?n nhu nh?ng cái n?i, ngu?i 
ta có th? n?u com b?ng n?i d?t, n?i d?ng, n?i com di?n... nhung di?u quan
tr?ng là ph?i ra du?c com ngon thì m?i an du?c. Ngày xua ông bà n?u com trong 
n?i d?t v?n ngon d?y thôi. V?y có nên m?t th?i gian vào các chuy?n v? v?n
?y không? Tôi thích s? bình yên hon, ch?m rãi di t?ng bu?c m?t, ch?c ch?n nó s? 
d?n cái dích nào dó dù có th? ch?m hon ngu?i khác. V?i tôi, vi?c vào H?i
Nhà van không ph?i là s? k?t thúc, ngu?c l?i nó kh?i d?u, giúp cho tôi l?ng 
l?i, t? tin hon d? t?p trung cho nh?ng sáng tác t?t hon.

Nguy?n D?c: K? ni?m d?p trong nam thu?c v? ca khúc D?ng Thùy Trâm

Nguy?n D?c là nh?c si d? m?n trong gi?i sáng tác t?i TP Dà N?ng. Nhi?t thành, 
choi h?t mình song ch?ng m?c. Dó là nh?ng gì tôi nh?n ra t? anh. Nam qua,
trong khi vi?t lo?t bài

Nh?c si Nguy?n D?c
v?
bác si D?ng Thùy Trâm,
tôi du?c bi?t anh ph? nh?c bài tho c?a bác si Cao H?u Chuyên - doàn phó doàn 
bác si vào Nam thu? nào, trong dó có bác si D?ng Thùy Trâm. Anh say sua hát
tôi nghe ca khúc này ngày d?u nam tru?c s? xúc d?ng c?a nhà tho - bác si. "Em 
v?n hoa tuoi gi?a núi r?ng/ Ba lô mang n?ng u?t c? lung/ Gi?a dèo t?m ngh?
nghe em hát/ Nh? nhõm lòng ai n?i nh? mong.../ M?t hôm tin v? nhu sét dánh/ 
Chi?n tru?ng m?t phút cánh hoa roi/ Lòng anh dau d?n nhu dao c?t/ Dâu bu?i
g?p nhau m?t góc tr?i...". Nguy?n D?c hy v?ng ca khúc này s? du?c ph? bi?n r?ng 
rãi trong gi?i tr?. Anh tin t?m guong lao d?ng, chi?n d?u và khát khao
cu?c s?ng c?a D?ng Thùy Trâm mãi r?ng ng?i tru?c mùa xuân m?i. Cung d?p d?u 
nam, D?c ti?t l?: "Dang g?p rút hoàn t?t CD 10 bài cho anh chàng Vi?t ki?u
Lê Dình Phuong. Dó là tâm tình nh? thuong d?t nu?c không ch? c?a Phuong mà còn 
c?a dông d?o ki?u bào...". Anh hy v?ng nam m?i, d?t nu?c nhi?u d?i m?i,
d?c bi?t trong linh v?c âm nh?c s? xu?t hi?n nhi?u guong m?t m?i, nhi?u ca khúc 
m?i s? du?c ph? bi?n sâu và r?ng, trong dó có tác ph?m c?a các nh?c si
ngoài TP.HCM nhu anh.

Hoàng Ph?: Nam m?i, tôi t?p trung vi?t sách b?ng ti?ng Vi?t

Th?t b?t ng?, khi dang xông d?t ? Vi?t Nam, tôi nh?n du?c e-mail "xông m?ng" 
c?a m?t ngu?i b?n cu: nhà tho Hoàng Ph?, dang d?nh cu t?i M?. Anh t?ng du?c
h?a si Kinh Duong Vuong gi?i thi?u th?nh gi?ng t?i TP.HCM và dã phát hành t?i 
h?i ngo?i t?p tho "Hình nhu là gi?t l?". Thu Hoàng Ph? vi?t (xin trích nguyên
van): "Khoa oi! Lâu l?m không vi?t thu cho ông tôi th?y... nhu có ki?n bò trên 
trán. Kh? n?i công vi?c quá nhi?u, tôi quá b?n r?n. X? M? mà, dâu r?nh nhu
h?i ? Vi?t Nam dâu! Hôm nay nhân ngày tr?ng d?i c?a d?t nu?c, g?i v? m?y dòng 
chúc Khoa và gia quy?n vui v?, h?nh phúc và nhu ý. Mình v?n theo dõi d?u
d?n tình hình van ngh? trong nu?c và bài vi?t c?a ông trên Thanh Nien Online, 
nh?t là m?y bài vi?t v? tranh Hàng Tr?ng m?i dây. Mình dang vi?t cu?n sách
v? h?i h?a th? gi?i (b?ng ti?ng Vi?t), nên khi d?c các bài vi?t dó mình r?t 
thích, tuy chúng có ph?n v?t t?t... Sau T?t có th? mình s? v? Vi?t Nam, s?
ra Dà N?ng. Dang có vài d? d?nh liên quan d?n ngh? nghi?p c?a mình, trong dó 
t?p trung m?i n? l?c cho cu?n sách".

D?ng Ng?c Khoa

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Dau nam, van nghe si "xong mang"