[SMCC] Dau lung, lam sao day?

Dau lung, làm sao dây?

Phuong pháp siêu âm ch?a tr? ch?ng dau lung

Có nhi?u b?nh lý, nguyên nhân gây ra tình tr?ng dau, m?i vùng lung, dau c?t 
s?ng th?t lung. ? bài này chúng tôi d? c?p v? dau, m?i vùng eo lung theo quan
di?m c?a dông y và nh?ng cách ch?a tr? không can thi?p b?ng ngo?i khoa...

Nguyên nhân gây dau, m?i vùng eo lung
Theo luong y Hu?nh Van Quang (TP.HCM): "Có nhi?u b?nh lý khi?n cho chúng ta b? 
dau lung, m?i lung. Riêng d?i v?i y h?c c? truy?n r?t quan tâm d?n 3 th?
lo?i dau lung dó là: yêu th?ng, yêu toan và yêu khao th?ng. Yêu th?ng là dau 
vùng th?t lung m?t hay hai bên c?t s?ng lung, mà nguyên nhân thu?ng là do
th?n khí hu suy hay do lao d?ng quá s?c; ho?c huy?t hu, khí tr? tích t? trong 
kinh l?c; do nhi?m ph?i tà khí; do ch?n thuong b?i khuân vác n?ng sai tu
th?... Yêu toan thì có c?m giác khó ch?u, nh?c m?i vùng th?t lung, thu?ng là do 
th?n khí hu suy; phòng d?c (ho?t d?ng tình d?c) quá d?; lao l?c quá s?c
làm t?n thuong th?n khí. Còn yêu khao th?ng là tình tr?ng dau t? vùng eo lung 
xu?ng xuong cùng, nguyên nhân cung là do th?n khí hu suy. Ngoài 3 ch?ng dau
lung trên, còn có dau lung "yêu c?t t?n do?n" do gãy c?t s?ng vùng th?t lung, 
hay do ch?n thuong n?ng... ? tru?ng h?p này, ngu?i b?nh có tri?u ch?ng sung
dau t?i ch?, l?ch do?n c?t s?ng, tru?t d?t s?ng, n?ng hon thì t?y s?ng b? t?n 
thuong, hai chân b? tê d?i... C?n ph?i h?n ch? v?n d?ng".

V? thu?c duong quy

Xuyên khung

Còn theo luong y Phan Cao Bình (TP.HCM), dau, m?i lung do nhi?u nguyên nhân 
nhu: do th?n suy, do các t?n thuong ? c?t s?ng, do ng?i nhi?u, ít v?n d?ng vùng
lung (nhu tài x?, nha si, th? máy, nhân viên van phòng...), do sinh ho?t, làm 
vi?c, h?c t?p ng?i sai tu th?, do th? t?ng béo phì (làm cho c?t s?ng ph?i
gánh m?t tr?ng lu?ng n?ng)... Ngoài ra, dau th?t lung còn do suy nhu?c h? th?n 
kinh, và ngu?i ta dã th?y du?c có s? liên quan gi?a ch?ng dau d?u và dau
lung, khi dau d?u do suy nhu?c th?n kinh dã kéo theo ch?ng dau lung. M?t khi 
dau lung lâu ngày, tình tr?ng dau không ch? ?  vùng lung, eo lung, mà còn
lan xu?ng phía du?i hai chân, khi dó g?i là dau th?n kinh t?a...

M?t s? phuong pháp tr? li?u

D?i v?i 3 th? dau, m?i vùng eo lung (yêu th?ng, yêu toan và yêu khao th?ng), 
theo luong y Hu?nh Van Quang thì vi?c tr? li?u theo y h?c c? truy?n s? dem
l?i hi?u qu? kh? quan. Nhung d?i v?i dau lung lo?i "yêu c?t t?n do?n" thì ph?i 
can thi?p b?ng ngo?i khoa c?a Tây y. V? ch?a tr? dau, m?i lung b?ng v?n
d?ng v?t lý tr? li?u, y h?c c? truy?n có nh?ng phuong pháp nhu: s? d?ng sóng 
siêu âm cao t?n t? 0,8 - 3MH (dùng gel ph?i h?p v?i thu?c cao, r?i áp vào
di?n c?c lên các vùng huy?t có tác d?ng ch?a dau lung) v?i th?i gian t? 15 - 20 
phút; ho?c k?t h?p v?i chi?u sáng laser vào các huy?t nói trên, s? có tác
d?ng gi?m dau nh?c, m?i lung r?t hay; di?u tr? b?ng laser v?i bu?c sóng t? 600 
nm - w ph? h?ng ngo?i. Nghiên c?u c?a ti?n si ngu?i D?c - Jacques Elias,
cho chi?u laser v?i bu?c sóng 632 nm - w vào các huy?t thu?ng liên, th? liên, 
trung liên, bàng quang du, ?y trung và huy?t m?nh môn dã dem l?i k?t qu?
tr? dau, m?i lung r?t hay. Thu?ng m?t li?u trình tr? li?u là kho?ng 10 ngày 
(m?i ngày 1 l?n); ho?c châm c?u các huy?t: th?n du, chí th?t, ph?c luu, huy?t
?y trung... các huy?t này có du?ng kinh m?ch ch?y ngang qua vùng eo lung, nên 
có tác d?ng r?t hay trong ch?a tr? dau, m?i vùng eo lung".

Massage, b?m huy?t cung là
phuong pháp gi?m dau, m?i lung

C?t s?ng và các huy?t d?o c?a co th? ngu?i

Còn luong y Phan Cao Bình thì l?i có nh?ng phuong pháp khác trong ch?a dau, m?i 
lung nhu: ho ?m các huy?t (huy?t yêu nhãn, ?y trung, th?n du, chí th?t,
th?a son...) b?ng lo?i cây ng?i c?u (d?t ng?i c?u lên và ho ?m vào các huy?t); 
ho?c xoa, d?p thu?c ru?u (du?c ngâm t? các v? thu?c tam th?t, g?ng, t? tân...);
ho?c có th? ra bi?n, n?m s?p ngu?i r?i d?p cát nóng lên vùng lung, eo lung t? 
30 phút d?n 1 gi? (m?i d?t tr? li?u t? 3 - 7 ngày) cung có tác d?ng gi?m
dau lung r?t hay; ho?c n?m hai bàn tay l?i và chà hai mu bàn tay lên hai bên 
c?t s?ng th?t lung, hay dùng m?t s? d?ng c? (có bán s?n) d? lan m?i khi dau,
m?i lung. Ngoài ra còn có th? t?p m?t s? d?ng tác sau d? tr? ch?ng dau, m?i 
vùng lung, th?t lung nhu: d?ng tác g?p và ng?a ngu?i ? tu th? ng?i (khi cúi
thì th? ra, khi ng?a thì hít vào); ho?c xoay c?t s?ng; hay t?p bài t?p Hoa sen 
thu?ng - trung - h? c?a b? môn Thái c?c khí công. N?u dau lan xu?ng chân
(dau th?n kinh t?a), thì t?p 6 d?ng tác chân c?a Thái c?c khí công ph?i h?p v?i 
các phuong pháp ? trên. Bên c?nh dó, còn có m?t s? bài thu?c y h?c c? truy?n
ch?a ch?ng dau vùng th?t lung do th?n khí hu suy nhu: bài Kim h?y th?n khí; L?c 
v? hoàng; B? th?n ho?t huy?t thang. Còn n?u dau, m?i lung do khí hu huy?t
tr? thì có bài Huy?t ph? tr?c ? thang...

Bài, ?nh: T.T

Other related posts:

  • » [SMCC] Dau lung, lam sao day?