Dang ky Yahoo SMS Messenger mien phi

Dang ký Yahoo SMS Messenger mi?n phí

Sau d?ch v? g?i tin nh?n t? Yahoo Messenger du?c chính th?c h? tr? cho các m?ng 
di d?ng t?i Vi?t Nam, ti?p dó là d?ch v? Yahoo SMS Messenger cho phép ngu?i
dùng di d?ng có th? Online Yahoo Messenger b?ng di?n tho?i di d?ng.

D? dang ký d?ch v? này, b?n ph?i dùng di?n tho?i di d?ng g?i tin nh?n dang ký 
và ch?u cu?c phí 2000. Tuy nhiên, b?n có th? t?n d?ng máy tính n?i m?ng internet
d? dang ký mi?n phí. Yêu c?u máy tính cài d?t phiên b?n Yahoo Messenger 8.0.

Tu` Menu Messenger trên chuong tri`nh Yahoo Messenger, ba?n cho?n Sign On 
Mobile Device. Sau do?, mu?c Country ba?n cho?n Viê?t Nam. Mu?c Number ba?n 
nhâ?p
sô? diê?n thoa?i cu?a ba?n. Luu y?, sô? diê?n thoa?i pha?i theo ma~ quô?c tê? 
bao gô`m ma~ quô?c gia + sô? diê?n thoa?i. Vi? du?, sô? ba?n la` 0906333911
thi` ba?n nhâ?p la` +84906333911. Nhâ?n Continue dê? dang ky?.

Khi do?, ba?n se~ nhâ?n duo?c mô?t tin nha?n tu` sô? +048269 thông ba?o sô? PIN 
gô`m 4 chu~ sô?. Ba?n nhâ?p 4 sô? na`y va`o hô?p thoa?i kê? tiê?p dê? hoa`n
tâ?t dang ky?.

Dê? online Yahoo SMS Messenger khi ba?n Log out Yahoo Messenger trên ma?y 
ti?nh, ba?n nên da?nh dâ?u cho?n Automatically Sign me into My mobile device 
when
I log out.

Bây gio` ba?n quay la?i menu Messenger se~ thâ?y thêm menu mo?i Sign In to "sô? 
diê?n thoa?i da~ dang ky?".

Ba?n click cho?n vào menu trên dê? du`ng diê?n thoa?i di dô?ng online trên 
Yahoo Messenger khi câ`n. Ba?n trên Friend list se~ thâ?y ba?n online vo?i 
status
I'm On SMS. Chúc b?n thành công.

Ph?m Lê Minh D?nh

Other related posts:

  • » Dang ky Yahoo SMS Messenger mien phi