[SMCC] Dan ngheo oan minh trong con bao gia

Dân nghèo "o?n mình" trong con bão giá

 
Sau th?i di?m xang d?u tang giá và t?i dây là giá di?n, hàng lo?t các m?t hàng 
thi?t y?u cung b?t d?u "dua nhau" tang giá, khi?n giá c? th? tru?ng bi?n d?ng 
m?nh. Ngu?i dân nghèo dang "g?ng mình" h?ng ch?u con "bão giá". 

D?t tang giá hàng hóa d?p tru?c T?t Nguyên dán qua chua lâu, d?t tang giá xang 
d?u nh?ng ngày qua l?i ti?p t?c kéo hàng lo?t các m?t hàng tiêu dùng, d?ch v? 
vui choi gi?i trí. "ào ào" lên giá. Theo kh?o sát c?a PV vào sáng ngày 28/2, 
t?i thành ph? Thanh Hóa và m?t s? huy?n th? c?a t?nh Thanh Hóa, hàng lo?t các 
m?t hàng tiêu dùng, v?t li?u xây d?ng dã tang giá t? 10 d?n 30%; trong dó các 
m?t hàng th?c ph?m thi?t y?u tang nhanh nh?t.

Các m?t hàng nhu y?u ph?m tang nhanh nh?t
Các m?t hàng th?c ph?m nhu d?u an, b?t ng?t, du?ng, nu?c m?m. tang giá r?t 
nhanh. M?t chai d?u an hãng Medan lo?i 2 lít tang t? 75.000d lên 80.000d/chai, 
có noi bán 82.000d/chai. Các lo?i m? tôm, du?ng cung lên t?ng ngày. Tru?c th?i 
di?m giá xang tang, m?t thùng m? tôm H?o H?o có giá 85.000d/thùng lo?i 30 gói, 
nay lên 95.000d/thùng. M? ph?m cung tang t? 2 - 5.000d/1s?n ph?m, v?i tang 15% 
m?i s?n ph?m. Các m?t hàng nhu g?o, bánh k?o cung tang không kém. Tru?c t?t, 
th?ch rau câu có giá 85.000d/thùng, nay lên 100.000d/thùng, có lo?i tang lên 
125.000d/thùng.

Ch? Hoa, ngu?i bán hàng t?p hóa t?i thành ph? Thanh Hóa phàn nàn: "Giá c? m?y 
ngày qua tang d?n chóng m?t, d?c bi?t là các m?t hàng th?c ph?m, khi?n chúng 
tôi g?p r?t nhi?u khó khan trong vi?c bán ra. Trung bình m?i m?t hàng dã tang 
t? 10 - 15%, bán cao m?t chút thì không ai mua, nhung bán r? l?i không có lãi. 
C? m?i d?t thay d?i giá th? này, ngu?i dân chúng tôi kh?n d?n l?m".
Không ch? d?ng l?i ? các m?t hàng luong th?c, th?c ph?m, các m?t hàng v? nguyên 
nhiên v?t li?u cung "ch?y dua" theo giá xang d?u. Ga, than d?t là m?t hàng 
nhiên li?u du?c ngu?i dân s? d?ng hàng ngày cung tang nhanh. M?t bình ga tr?ng 
lu?ng 12 kg có giá xê d?ch t? 305 - 315 .000d/bình, hi?n lên 330 - 
350.000d/bình, tang trên 10%. Nhi?u ngu?i dân dã chuy?n t? b?p gas sang b?p 
than t? ong ho?c nhà nông chuy?n dùng b?p c?i.

"Tôi di làm c?u v?n trên ph?, còn v? tôi ? nhà bán bánh m?, ba d?a con thì dang 
tu?i di h?c. Hai v? ch?ng làm v?t v? c? nam cung ch? d? cho 5 mi?ng an s?ng qua 
ngày. Nay giá c? d?t d?, cu?c s?ng gia dình t?i dây s? r?t ch?t v?t. Hôm qua, 
tôi m?i b?o v? chuy?n sang dùng b?p c?i cho r?, b?i gas, than d?t lên nhanh 
quá, gia dình không mua du?c", anh Lê Van Dung, ngu?i dân xã Qu?ng Tân, huy?n 
Qu?ng Xuong tâm s?.

Ngu?i tiêu dùng "e dè" trong th?i "bão giá"
Không ch? các m?t hàng tang giá, giá di?n s?p tang cung dã khi?n các d?ch v? 
vui choi, gi?i trí nhu karaoke, Internet.cung nh?y v?t v? giá c? t? 10 - 20%, 
d?ch v? r?a xe tang t? 10 - 15.000d/1 xe. 

Ch? Ng?c Mai, ch? quán karaoke t?i xã Qu?ng Thành phân tr?n: "Giá c? nu?c d?u 
tang, d?c bi?t là giá xang d?u. Nên các d?ch v? vui choi, gi?i trí nhu chúng 
tôi cung ph?i tang giá, n?u không s? b? l?. Quán tôi tang t? 50.000 d?ng - 
75.000d/1 gi? hát, bia cung tang thêm 2.000d/chai, nhi?u quán còn tang lên 80 - 
90.000 d?ng ?y ch?".
Duy ch? có m?t hàng xe máy l?i gi?m xu?ng sau T?t Tân Mão. Trung bình m?i lo?i 
xe gi?m t? 500.000 - 700.000d, có lo?i xe gi?m xu?ng hon 1 tri?u d?ng nhu xe 
Airblade t? 43,5 tri?u xu?ng còn 42 tri?u d?ng/chi?c, xe Wave c?a Honda tru?c 
T?t có giá 16,5 tri?u, nay còn 16 tri?u d?ng.

Xang d?u, di?n tang giá, kéo theo ti?n nu?c, ti?n sinh ho?t, v? sinh, th?c ph?m 
cung tang, khi?n cho d?i s?ng hàng nghìn ngu?i dân nghèo, sinh viên, nh?ng 
ngu?i có thu nh?p th?p ph?i lao dao, ch?t v?t v?i n?i lo "com áo, g?o ti?n", 
h?c hành.

"Gia dình tôi m?t tu?n ch? di ch? ba l?n. C? hai v? ch?ng d?u làm nông, cu?c 
s?ng gia dình dang còn túng b?n l?m. Nay, d?u an, m?m, mu?i, du?ng. d?u tang 
cao, tôi r?t lo l?ng cho cu?c s?ng c?a gia dình t?i dây", ch? H?ng tâm s?.

Cùng tâm tr?ng dó, anh Chi?n làm c?a v?n t?i ch? Vu?n Hoa bu?n r?u: "V? tôi dau 
?m quanh nam, hai cháu l?i dang còn nh? nên không giúp du?c gì. Mình tôi làm 
c?t l?c c? ngày cung ch? du?c 1,2 - 1,5 tri?u d?ng/tháng, trong khi dó ph?i chi 
phí cho ti?n di?n, ti?n nu?c, ti?n thu?c thang cho v? n?a là h?t. Cu?c s?ng gia 
dình luôn ch?t v?t v?i b?a com hàng ngày. Gi? l?i tang giá liên t?c th? này 
chúng tôi bi?t s?ng làm sao dây".

N?i uu tu v? giá c? hi?n rõ trên khuôn m?t c?a nh?ng ngu?i dân nghèo
Con bão tang giá cung dã tràn v? nông thôn, các ch?, d?i lý nh? ? nông thôn 
cung dua nhau tang giá. T?i huy?n Tinh Gia, các m?t hàng tang cao nh?t ph?i k? 
d?n s?t, thép, s?a tuoi. sau T?t giá c? v?a h? nhi?t chua du?c bao lâu, thì giá 
xang d?u tang, các m?t hàng ? dây cung "té nu?c theo mua". C? th? giá th?t l?n 
n?c, tang t? 85.000d lên 95.000d, th?t ba ch? giao d?ng t? 60.000d - 70.000d, 
th?t bò tang t? 130.000d lên 150.000d/1kg, giá rau qu? có l? là m?t hàng tang 
ít nh?t.

Ch? Hoàng Th? H?ng, m?t ngu?i mua hàng t?i ch? Kho, xã H?i Ninh cho bi?t: "Sau 
t?t giá c? có xu hu?ng gi?m, nhung m?y ngày hôm nay giá c? c? tang liên t?c, 
m?i ngày m?i giá, m?y hôm tru?c tôi mua th?t l?n n?c có 80.000d 1kg, bây gi? 
lên d?n 94.000d 1kg".

Anh Luong Dình Phuong ch? m?t c?a hàng v?t li?u xây d?ng ? xã Thanh Th?y cho 
bi?t: "Giá s?t thép tru?c t?t dã tang chóng m?t r?i, t? 13.500d/1kg lên d?n 
16.000d/1kg, m?y hôm nay giá l?i ti?p t?c tang lên 16.500d/1kg". cung theo anh 
Phuong cho bi?t vài ngày t?i giá thép s? ti?p t?c tang. 

Không ch? ngu?i dân mà t?ng l?p sinh viên và nh?ng ngu?i lao d?ng thu nh?p th?p 
ch?u ?nh hu?ng nhi?u nh?t b?i giá c? sinh ho?t hàng ngày tang nhanh. Di?n tang 
kéo theo nu?c tang, ti?n phòng tr? và giá c? các d? dùng hàng ngày cung tang 
khi?n d?i s?ng sinh viên vô cùng ch?t v?t. 

Giá c? tang luôn là n?i lo và gánh n?ng dè lên vai ngu?i dên nghèo
B?n Dào Th? Duyên, sinh viên tru?ng DH H?ng D?c chia s?: "Gia dình em thu?c 
di?n h? nghèo nên b? m? nuôi du?c em an h?c là di?u r?t khó khan. Nay ti?n 
phòng, ti?n nu?c, tiên di?n. d?u tang nên em không thuê tr? du?c. Hàng ngày, 
h?c xong là em d?p xe hon 20 km v? nhà r?i sáng mai l?i d?p xe lên di h?c".

Chua có thu nh?p, giá c? tang, nhi?u sinh viên dã nghi ra d? cách d? gi?m b?t 
các kho?n chi phí trong tháng. Nhi?u b?n dem d? ? quê lên, an u?ng ti?t ki?m, 
nhi?u sinh viên nh?n an sáng d? ti?t ki?m.

"Bây gi? cái gì cung d?t, giá phòng tang nên b?n em không dám tiêu nhi?u, ch? 
thuong b? m? còng lung c? ngày ngoài d?ng. Em ch? mong sao giá c? gi?m xu?ng 
m?t chút, ch? không cu?c s?ng b?n em khó khan l?m".
(theo dantri)

Other related posts:

  • » [SMCC] Dan ngheo oan minh trong con bao gia - Nguyen Hong Van