Dan Truong vao vai chinh phim vo lam truyen ki

Dan Tru?ng vào vai chính phim 'Võ lâm truy?n k?'

Trong khi Thiên Ngân còn dang do d? vi?c m?i Lam Tru?ng vào phim c?a mình thì 
trong s?n ph?m cùng tên, hãng Phu?c Sang quy?t d?nh ký h?p d?ng cùng Dan Tru?ng.
Vai c?a "anh Bo" trong phim này s? là m?t hi?p khách chính hi?u.

D?o di?n Lê B?o Trung cho bi?t, nhân v?t c?a Dan Tru?ng là m?t hình ?nh hoàn 
toàn khác, k? c? so v?i nh?ng vai c? trang mà anh t?ng hóa thân trong các clip
ca nh?c tru?c dây. Th?ng "Anh hùng" là m?t hi?p khách thu?n ch?t Vi?t Nam.

Ca si Dan Tru?ng. ?nh: nhacso.net

Theo ông Hoàng Tu?n, manager c?a Dan Tru?ng, tru?c khi nh?n l?i dóng phim này, 
nam ca si dã t? ch?i co h?i dóng D? mu?n và Khi dàn ông có b?u v?i lý do
không s?p x?p du?c th?i gian và trong phim có nh?ng c?nh nóng không h?p v?i 
hình ?nh c?a mình.

Hi?n, c? d?o di?n và di?n viên dang khá ch?t v?t v? th?i gian tru?c khi chính 
th?c b?m máy quay. Dan Tru?ng k?t c?ng l?ch t?p tru?c liveshow s? di?n ra
vào 28/7.

Tham gia cùng Dan Tru?ng trong phim Võ lâm truy?n k? còn có Hoài Linh, Phuong 
Thanh, Phi Nhung, Chi B?o, T?n Beo. Còn vi?c hai di?n viên n?i ti?ng Trung
Qu?c Tri?u Vy ho?c Lâm Tâm Nhu có nh?n l?i dóng phim hay không thì Phu?c Sang 
v?n chua ti?t l? gì thêm.

D.D.

Theo dòng s? ki?n:
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » Dan Truong vao vai chinh phim vo lam truyen ki