[SMCC] Dai gia dung nha 'sieu khung' tang con gai

D?i gia d?ng nhà 'siêu kh?ng' t?ng con gái 

 - Du lu?n t?nh Ngh? An t?ng xôn xao v? ngôi nhà b?ng g? du?c m?t d?i gia xây 
làm c?a h?i môn cho con gái v?i s? ti?n lên d?n hàng ch?c t? d?ng. Ch? nhân là 
ông Tr?n Cu?ng, bi?t hi?u là Cu?ng "Th?".


'Dinh th? thu?c phi?n' d?c dáo nh?t Vi?t Nam
Nh?ng dinh th? xa hoa c?a c?u hoàng B?o D?i
Khám phá ngôi nhà "quái d?" nh?t Vi?t Nam
Nhà g? nào "kh?ng" nh?t mi?n B?c

 


"Vô ti?n khoáng h?u", dó là l?i nh?n xét d?y thèm thu?ng và không tránh kh?i 
chút 'ganh t?' c?a không ít ngu?i khi d?n t?n noi ch?ng ki?n công trình xây 
d?ng ngôi nhà b?ng g?, t?a l?c t?i xã Nghi Phú, TP Vinh, t?nh Ngh? An.

Ngôi nhà n?m trên khuôn viên g?n 4.000 m2, bao quanh là dãy tu?ng rào kiên c? 
cao g?n 3 m, xây d?ng r?t công phu, ?p t?i 5 lo?i dá. D?nh tu?ng rào l?p b?ng 
ngói v?y tráng men lu?n sóng nhu con r?ng kh?ng l? vây l?y khuôn viên.
 
 
B?c tu?ng bao quanh cao kho?ng g?n 4 mét, du?c dát toàn dá tr?ng du?c nghi?n 
tròn. Giá c?a b?c tu?ng là 2 t? d?ng? (?nh: nld.vn) 


"M?i viên ngói v?y l?p trên tu?ng rào có giá 2.500 d?ng, t?ng s? ti?n d? xây 
tu?ng rào ngót nghét 2 t? d?ng", m?t ngu?i th? tham gia xây d?ng nói.

K? l?c ti?p theo là nh?ng cây xanh c? th? dang du?c tr?ng bên trong tu?ng rào. 
Nh?m d?m có c? th?y vài ch?c cây c? th? to hai ngu?i ôm không xu?, giá m?i cây 
50-100 tri?u d?ng.
 
 
 

 
?nh ch?p m?t thanh niên d?ng c?nh cây c?t d? ti?n so sánh. C?t con cung ph?i 
cao 5 mét, du?ng kính 47cm, c?t cái cao d?n 9m3 du?ng kính 51cm. ?nh: 
blog.yume.vn Giai tho?i v? ch? nhân ngôi nhà còn du?c truy?n mi?ng, t?m nh?ng nam 1990, 
ngu?i ta d?n ông Cu?ng b? "s?p c?u" m?t hon 2 t? d?ng, g?n b?ng m?t nam thu 
ngân sách c?a thành ph? Vinh lúc dó, v?y mà ông Cu?ng v?n bình th?n nhu không. 
Riêng vi?c này, h?i ?y ngu?i ta dã g?i ông là "siêu nhân".
 

 
Nh?ng b?c diêu kh?c trong ngôi nhà du?c ch?m tr? tinh vi. ?nh: blog.yume.vn 


T?ng hai l?n du?c tôn là "siêu nhân x? Ngh?", thêm l?n làm ngôi nhà g? to l?n 
này, ngu?i ta l?i ti?p t?c g?i ông là "siêu nhân". Dây là ngôi nhà ông d? ki?n 
thi công ngàn ngày, v?t li?u ph?i d?c dáo, d?t ti?n và ngôi nhà ? c?a ông ph?i 
không gi?ng b?t k? ngôi nhà nào.

Ngoài k? l?c v? di?n tích m?t ngôi nhà ? t?i 4.000m2, ngôi nhà còn có k? l?c 
l?n nh?t là ph?n g?. 2.000m3 g? dinh huong, giáng huong và c?m lai d? d?ng nhà, 
dó là con s? mà do m?t th? chính làm ngôi nhà dua ra.

V? ki?n trúc ngôi nhà, có ngu?i nói r?ng nó mô ph?ng nguyên b?n dinh vua B?o 
D?i trong Hu?, ngu?i cho r?ng nó là ki?n trúc c?a T? C?m Thành bên Trung Qu?c. 
Nhung thông tin du?c nhi?u ngu?i "g?t gù" hon c?, là ngôi nhà mô ph?ng toàn b? 
ki?n trúc c?a ph? "Hòa d?i nhân", Hòa Thân - Hòa Trung Du?ng, m?t nhân v?t du?c 
l?ch s? Trung Hoa mô t? là còn giàu hon c? Hoàng d? và Ph? Hòa d?p hon c? cung 
di?n c?a nhà vua.
 
 
M?t góc ngôi nhà g?. ?nh: blog.yume.vn
 


"Chúng tôi xây nhà ch? c?t d? ?, sau này làm c?a h?i môn cho con gái, có sao 
làm v?y, không kinh doanh nên không tính toán hon thi?t, ch? don gi?n xây lúc 
nào xong và v?a ý thì thôi", ông Cu?ng, ch? nhân c?a ngôi nhà nói. 

Ngu?i thêm b?t, k? dèm pha, nhung nhi?u ngu?i hi?u bi?t trong ngành Xây d?ng 
d?u kh?ng d?nh r?ng d? có th? d?ng du?c can nhà g? dó, gia ch? ph?i b? ra không 
du?i 50 t? d?ng Vi?t Nam. 

Và khi ngôi nhà hoàn thành, nó không ch? là công trình dân d?ng don thu?n mà 
k?t tinh nhi?u y?u t? trí tu?, van hóa có m?t không hai ? d?t thành Vinh này. 
B?i v?y, "can nhà g? hàng tram t?" là d? tài nóng nh?t trong các câu chuy?n v?a 
hè c?a ngu?i dân thành Vinh.
 
 
Ngôi nhà g? có m?t không hai ? Vi?t Nam. ?nh: tienphong 

 
Nhi?u toán th? g? n?i ti?ng du?c thuê làm mi?t mài trong nhi?u nam. ?nh: 
blog.yume.vn 

 
 

 
Ch?m tr? trên các vì kèo, xà ngang trong ngôi nhà. ?nh: blog.yume.vn 

 
Can nhà g? nhìn t? nhi?u hu?ng - ?nh: nld. 


 
 
Khu lán tr?i và t?p k?t v?t li?u c?a th? - ?nh: blog.yume.vn 


 
 
Theo l?i d?n, ch? nhân dã mua v? 500-600 mét kh?i g? d? d?ng ngôi nhà này - 
?nh: blog.yume.vn 

 
 

 
Nh?ng hình ?nh tuy?t d?p c?a ngôi nhà g? du?c dánh giá là l?n và d?t nh?t Vi?t 
Nam c?a "siêu nhân" ? Ngh? An - ?nh: blog.yume.vn
 


D.T (t?ng h?p)

Nh?ng ngôi nhà 'k? l?' khác ? Vi?t Nam:

'Dinh th? thu?c phi?n' d?c dáo nh?t Vi?t Nam
Nh?ng dinh th? xa hoa c?a c?u hoàng B?o D?i
Khám phá ngôi nhà "quái d?" nh?t Vi?t Nam
Nhà g? nào "kh?ng" nh?t mi?n B?c


Other related posts:

 • » [SMCC] Dai gia dung nha 'sieu khung' tang con gai - Nguyen Hong Van