Da Co Vang Trong Mong phu Du

Xem phim gi? vàng c?a HTV: Dã có "vàng" trong M?ng phù du (*)


Poster phim M?ng phù du
"Châu nè, Châu có nhìn th?y nh?ng con thiêu thân không? Con nào cung tu?ng cây 
dèn này là c?a mình h?t. Suy nghi cho k? tru?c khi quy?t d?nh m?t chuy?n
gì nha!". Bên ng?n dèn d?u, anh chàng Khôi bán k?o kéo dã nói v?i cô gái mình 
th?m yêu nhu th? khi trái tim m?n c?m c?a anh nh?n ra ?o m?ng phù du c?a
cô. Dã có cái d? xem, dã có cái d? d?ng l?i trong lòng khán gi? khi M?ng phù du 
dang du?c chi?u trên kênh 7 Dài truy?n hình TP.HCM (HTV).

L?i tho?i ti?n b? vu?t b?c

V?n trên n?n m?t c?t truy?n c?a Thái Lan du?c Vi?t hóa nhung có th? th?y l?n 
này, y?u t? l?i tho?i dã th?t và g?n gui v?i ngu?i Vi?t. Không gian phim cung
dã hu?ng d?n d?i s?ng Vi?t: Con h?m v?i nh?ng em nh? choi dùa, c?nh gi?t d?, 
c?nh bán xôi, c?nh van ngh? nghi?p du c?p phu?ng... Không gian c?a gi?i ca
si, b?u show cung g?n hon v?i n?i th?t d? bình thu?ng d? khán gi? tin là th?t. 
M?t lo?t b?i c?nh du?c s? d?ng hi?u qu? và h?p lý làm khán gi? d? ch?u.

L?i tho?i c?a M?ng phù du có th? nói là có ti?n b? vu?t b?c. Khán gi? b?t cu?i 
thú v? vì nhi?u l?i tho?i hóm h?nh và sâu s?c. Nh?ng do?n d?i tho?i gi?a
hai m? con Bang Châu (do Minh H?ng dóng) g?i du?c nh?ng c?m xúc noi ngu?i xem. 
M?t d?i du?c - ít - m?t - nhi?u do dam mê ngh? thu?t c?a bà Nam tái hi?n
noi d?a con gái. Nó c? nhu con thiêu thân lao vào ?o m?ng mà không bi?t r?ng 
nh?ng c?m b?y luôn ch?c ch? giang s?n.

M?t di?m m?nh, có th? g?i là uu di?m l?n nh?t c?a phim thu?c v? hình ?nh. Nh?ng 
góc máy l? và d?p, nh?ng c?nh quay t?o ?n tu?ng c?m xúc sâu l?ng, d?t hi?u
qu? th?m m? cao. Ví nhu c?nh Khanh bu?c xu?ng xe, góc máy d?t ch?ch, chi?c giày 
nh?n ho?t, thách th?c, giày bóng loáng nhung có vi?n v?t bùn. C?nh quay
d?p và c?m d?ng khi bà Nam ng?i l?ng trong bóng chi?u, l?y trang ph?c di?n c?i 
luong ngày xua, tr?i ra và nhìn nó v?i bao yêu thuong, h?n t?i, góc máy
t? trên xu?ng và lia ngang, ánh sáng ch? t?p trung vào chi?c áo còn bà Nam thì 
chìm trong bóng t?i. Chính nh?ng c?nh quay th? này làm cho phim tr? nên
sâu l?ng hon.

D?u ?n di?n xu?t và tính cách nhân v?t

Tr? l?i chúng tôi trong m?t cu?c tham dò b? túi, có d?n 8/10 khán gi? thích anh 
chàng bán k?o kéo tên Khôi (do Th? Phuong dóng). Khôi không ph?i là m?t
b?ch mã hoàng t?, mà là m?t Dông Kis?t lúc nào cung theo bên Châu d? d?ng viên, 
nâng d? khi cô bu?n bã, d? nh?c nh?, ngan c?n cô không tr? thành con thiêu
thân và sa vào b?y c?a Tr?n Khanh. Khôi nhu m?t di?m t?a vinh vi?n cho Bang 
Châu, d?u không yêu thì cô v?n có Khôi bên d?i. M?t nhân v?t nhu th? có th?
là ni?m mong u?c sâu th?m trong tâm h?n b?t k? ai. Chính th?, khán gi? l?i càng 
ti?c cho Châu dã không nhìn th?y tình yêu c?a chàng Truong Chi t?i nghi?p.

Nhân v?t bà Nam Thu?n c?a NSUT Kim Xuân d? l?i nhi?u ?n tu?ng d?p. Bà bán xôi 
c?a ch? th?t g?n gui t? c? ch?, di?u b?. Di?n xu?t c?a Kim Xuân dã làm di?m
t?a cho các di?n viên tr?.

Vài v?t g?n dáng ti?c

Di?m y?u quen thu?c c?a phim gi? vàng v?n xu?t hi?n: k?ch b?n. K?ch b?n v?n b?c 
l? s? thi?u thuy?t ph?c trong tình hu?ng và nhân v?t. M?t doàn hát ki?u
"cà gi?t" nhu th? li?u có d? s?c kéo Bang Châu lao vào nhu thiêu thân không? 
Nhân v?t b?u show Khanh du?c xây d?ng v?i nhi?u chi ti?t khiên cu?ng. Có l?
vì mu?n kh?c h?a m?t b?u show x?u xa nên tác gi? k?ch b?n hoi... m?nh tay? M?t 
di?u dáng ti?c n?a là âm nh?c trong phim chua th?c s? thuy?t ph?c. Nh?ng
ca khúc do các nhân v?t ca si trong phim hát khá d? v? c? ch?t gi?ng l?n n?i 
dung. Bài hát ch? d? chua l?ng d?ng, có c?m giác nhu ph?n l?i c?a bài hát
do c? gò theo ch? d? phim nên khá thô và v?ng. Gi?ng hát bài hát ch? d? chua 
thuy?t ph?c du?c khán gi? và t?o di?m nh?n cho n?i dung phim.

M?c dù v?n còn nh?ng h?t s?n nho nh? song v?i nh?ng gì th? hi?n trong 5 t?p 
d?u, dã có th? m?nh d?n k?t lu?n r?ng M?ng phù du là m?t phim truy?n hình dáng
xem. Khán gi? dã có th? bu?c d?u hài lòng v? ch?t lu?ng phim gi? vàng.

(*) Phim dang chi?u trên HTV7 vào các ngày th? nam, sáu, b?y và ch? nh?t. D?o 
di?n: Lê H?u Luong; các di?n viên: NSUT Kim Xuân, Minh H?ng, Th? Phuong, Hoàng
Phúc, Phúc An, H?u Ti?n...

H? Anh

Other related posts:

  • » Da Co Vang Trong Mong phu Du