Da Co Ban Nero Dung Thu Tren Mang

Dã có b?n dùng th? c?a Nero 7 trên m?ng

TTO - Cu?i cùng thì b?n Nero 7 Premium cung dã du?c công ty Nero AG tung lên 
m?ng, di nhiên dây ch? là b?n dùng th? b? gi?i h?n th?i gian. Nhung Nero AG
t? ra "choi d?p" v?i m?i ngu?i dùng khi cho bi?t r?ng b?n dùng th? này cung có 
d?y d? m?i tính nang nhu b?n chính th?c.

Ngu?i dùng có th?
vào dây
d? t?i b?n Nero 7 Premium b?n dùng th? có hi?u l?c trong vòng 30 ngày, có dung 
lu?ng kho?ng 100 MB v? dùng.

Ngoài vi?c tung ra b?n dùng th? c?a Nero 7 Premium, Nero AG cung phát hành luôn 
b?n nâng c?p cho Nero 7 Premium b?n chính th?c. Ngu?i dùng dã có b?n quy?n
c?a Nero 7 Premium có th?
vào dây
d? nâng c?p cho b?n Nero 7 Premium c?a mình.

Ngu?i dùng yêu thích công c? Nero có th? d?t mua tr?c tuy?n
t?i dây
b?n Nero 7 Premium v?i giá là 59,99 USD, còn b?n bán l? ? c?a hàng có giá là 
69,99 USD.

HOÀNG H?I (Theo Cdrinfo)

Other related posts:

  • » Da Co Ban Nero Dung Thu Tren Mang