DVD Di dong Mem Gia Hon

DVD "di d?ng" m?m giá hon

D?u DVD có màn hình kèm theo, g?i t?t là DVD "di d?ng" dã d? s?m hon vì giá c?a 
chúng ngày càng d? ch?u

Giá dã r? hon!

Dòng s?n ph?m này dã có m?t trên th? tru?ng cách dây vài nam nhung ch?ng du?c 
m?y ngu?i ch?n vì giá quá cao. Lúc ?y, nh?ng ngu?i dám choi s?n ph?m này ph?i
có nhi?u ti?n. Tính vào th?i di?m dó ph?i có trên ngàn "dô" m?i s?m du?c. Còn 
r? hon ch? có hàng noname (không thuong hi?u) hàng nhái Trung Qu?c.

Bây gi?, DVD "di d?ng" dã gi?m giá khá m?nh. N?u mua hàng Trung Qu?c, giá cao 
nh?t kho?ng 2,95 tri?u d?ng (hàng xách tay) nhu model Super V608 (5 inch)
hay là model Rohson (7 inch) có giá 4,5 tri?u d?ng. Còn n?u nhi?u ti?n hon m?t 
chút, có th? ch?n các s?n ph?m có tên tu?i trong linh v?c hàng di?n t? nhu
Sony, LG, Panasonic, Samsung...

Hi?n nay t?i siêu th? Nguy?n Kim, ch? th?y bán nh?ng model c?a hãng Coby. Còn 
t?i Thiên Hoà l?i bày bán các model c?a hãng Panasonic, LG và m?t vài model
hàng xách tay c?a Trung Qu?c có thuong hi?u là Super. Cung c?n nói thêm, v?i 
thuong hi?u Super nhung tu? theo danh ti?ng và ch?t lu?ng s?n ph?m mà giá
c?a các model có khác nhau, nhi?u khi chênh l?ch giá gi?a hai model không khác 
gì nhau v? m?u mã g?p 2 l?n.

Riêng DVD di d?ng Sony, theo xác nh?n c?a Sony Vi?t Nam, s?n ph?m hi?u Sony 
lo?i này trên th? tru?ng là hàng xách tay, vì Sony Vi?t Nam không nh?p m?t hàng
này cung nhu không u? thác cho b?t k? công ty nào nh?p kh?u m?t hàng này d? 
phân ph?i t?i th? tru?ng Vi?t Nam.

Nh?ng uu th? v? công ngh?!

To hon, th?i gian pin s? d?ng ng?n hon các dòng máy MP4 là nh?ng "nhu?c di?m" 
c?a DVD "di d?ng" nhung xét toàn di?n thì dòng s?n ph?m này có nh?ng uu th?
hon so v?i các dòng s?n ph?m chuyên v? xem phim cá nhân khác. Khi s? d?ng s?n 
ph?m này, ngu?i s? d?ng s? không t?n th?i gian d? chuy?n d?i d?nh d?ng tuong
thích v?i thi?t b? vì h?u h?t các model c?a dòng s?n ph?m này hi?n dang có m?t 
trên th? tru?ng d?u hi?u du?c nhi?u d?nh d?ng dia: DVD, DVD +/- RW, VCD,
CD-R/RW, MP3 và c? xem hình tinh v?i d?nh d?ng Jpeg. M?t s? máy du?c thi?t k? 
d?c bi?t nhu ch?c nang ch?ng s?c, ch?ng rung... d? g?n và xem phim trên ô
tô. Ngoài ch?c nang t? xem trên màn hình kèm theo, nh?ng dòng thi?t b? này còn 
du?c thi?t k? m?t ngõ ra d? k?t n?i v?i tivi, lúc này chúng du?c xem nhu
là nh?ng thi?t b? d?c DVD thông thu?ng. So v?i các dòng máy d?i d?u, nh?ng dòng 
máy sau này d?u là màn hình r?ng, có hai c?ng phone.

Nên ch?n dòng nào?

Theo gi?i am hi?u v? dòng s?n ph?m này thì hi?n nay trên th? tru?ng có hai 
thuong hi?u du?c xem là d?i th? c?a nhau - dó là Panasonic và Coby.

Panasonic du?c nhi?u ngu?i bi?t d?n qua model: LX8 (9,9 tri?u d?ng). LX8 có màn 
hình 9 inch, giao di?n s? d?ng khá don gi?n. Dù giá hi?n nay thu?c vào hàng
cao nh?t trong các dòng s?n ph?m này nhung ch?t lu?ng hình ?nh c?a LX8 còn rõ 
nét hon c? khi xem trên tivi LCD. Uu di?m c?a model này là không quá kén
dia, c?ng vào dó thi?t k? m?ng nên Panasonic LX8 du?c nhi?u khách hàng l?a 
ch?n, m?t nhân viên c?a siêu th? Thiên Hoà cho bi?t.

Coby có 3 model v?i kích thu?c khác nhau: Coby 1020 có kích thu?c màn hình 10 
inch, Coby 8500-8 inch và Coby 7107-7 inch. Trong 3 model trên thì Coby 1020
dang bán ch?y hon c? vì có nhi?u uu di?m: màn hình r?ng, ch?t lu?ng hình ?nh 
khá rõ nét (công ngh? màn hình là công ngh? TFT). Nh?ng model c?a Coby du?c
thi?t k? nhi?u phím b?m nóng nhu ch? d? quay nhanh - ch?m, thi?t l?p ch? d? cho 
màn hình, xem t?a và quay tr? v? v?i do?n phim dang xem, cài d?t màu s?c
cho màn hình... Coby 1020 du?c kèm theo m?t bang t? có ch?c nang chuy?n d?i âm 
thanh c?a máy sang h? th?ng âm thanh c?a xe hoi mà không c?n k?t n?i tr?c
ti?p.

Gia Vinh

Other related posts:

  • » DVD Di dong Mem Gia Hon