[SMCC] Re: Cuoi chut choi

bó tay ch?m com
 ----- Original Message ----- 
 From: Tran Ba Thien 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Monday, June 22, 2009 7:08 AM
 Subject: [SMCC] Cuoi chut choi Tran Ba Thien
 tranbathien@xxxxxxxxx

 ----- Original Message ----- 
 From: Peter Pham 
 To: kimnguu69@xxxxxxxxx ; trunghoclongthanh@xxxxxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Monday, June 22, 2009 2:12 AM
 Subject: [THLT] RE: HAPPY FATHER DAY !! Cuoi chut choi


 Happy Father Day


------------------------------------------------------------------------------
 Date: Sun, 21 Jun 2009 10:47:00 -0700
 From: kimnguu69@xxxxxxxxx
 Subject: HAPPY FATHER DAY !! Cuoi chut choi
 To: peterdaupham@xxxxxxxxxxx; luckydanny_7@xxxxxxxxx; mykhuong1@xxxxxxxxxxx; 
pauljhoang@xxxxxxxxx; phuoctieu52@xxxxxxxxx; pcle@xxxxxxx     Chao oi! Cai dau cua tieng Viet, sao ma quan-trong.!         
                                        
                     >> 
     > DOC THO CUOI TUAN
     > 
     > Vi?t Ki?u Mai C? Lúa có cha B?c m? Nam , sinh
     > trư?ng ? Đ?ng B?ng Sông C?u Long , m?t hôm
     > nh?n đư?c email không d?u c?a má vi?t t? VN
     > qua . Lúa vnh?n đi?n thư , t? thêm ch?m ph?t
     > và d?u ti?ng Vi?t r?i đ?c , Lúa khóc ,
     > thương cho hoàn c?nh gia đ?nh , 


     email do Lúa d?ch có d?u như sau : 
     > Con thương . 
     > Lúc này b? má b?n làm d? l?m , ngày nào b? c?ng c?i áo , c?n má th? 
c?i qu?n , làm cho
     > đ?n n?i b? mày b? b?nh li?t dương . T?i nào má c?ng m? th?y con c.. 
teo . Th?ng em út c?a con th? m?i đi tù , nó r?t thích dao c?o d... , c?n đ?a 
em gái c?a con thích m?i dâm , cho nên nó lên thành ph? đi làm gái , ? nhà quê 
m?i dâm th? không ki?m ti?n đư?c . Má nghe con ? M? b? khùng , b? má th?t lơ 
l?ng , d... d?ng thăm con . 
     > Má , hôn con nhi?u . 
     > Sau khi khóc xong , Lúa g?i đi?n v? VN h?i th? má vi?t g? trong 
email , má Lúa m?i đ?c nguyên văn như sau : 
     > Con thương . 
     > Lúc này b? má b?n làm d? l?m , ngày nào b? c?ng coi ao , c?n má th? 
coi quán , làm cho đ?n n?i b? mày b? b?nh li?t dư?ng . T?i nào má c?ng mơ th?y 
con . Cu Tèo th?ng em út c?a con th? m?i đi tu , nó r?t thích đ?o Cao Đài . C?n 
đ?a em gái c?a con thích mai * đ?m , cho nên nó lên thành ph? đi làm , gái ? 
nhà quê mai* đ?m th? không ki?m ti?n đư?c . Má nghe con ? M? b? kh?ng b? , má 
th?t lo l?ng , dài ** d?ng thăm con . 
     > Má , hôn con nhi?u
     > 
     > 
     > Chú thích:
     > 
     > * má c?a Mai C? Lúa là ngư?i Nam nên vi?t sai
     > l?i chính t? . Ch? vi?t đúng là "may
     > đ?m" 
     > 
     >     ------------------------------------------------------------------------------
 Microsoft brings you a new way to search the web. Try Bing™ now
 --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
 B?n đ? nh?n đư?c bài vi?t này v? b?n đư?c đăng k? vào nhóm "Trung H?c Long 
 Thành" c?a Google Groups. 
 - Đ? đăng bài lên nhóm này h?y g?i email đ?n 
trunghoclongthanh@xxxxxxxxxxxxxxxx 
 - Đ? b? đăng k? kh?i nhóm này, g?i email t?i 
trunghoclongthanh+unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxxx 
 - Đ? có thêm tùy ch?n h?y truy c?p vào nhóm này t?i 
 http://groups.google.com.vn/group/trunghoclongthanh?hl=vi
 -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Other related posts: