Cung La So Mang

Cung là s? m?ng

Doàn Th?y Hoàn ? d?t Thi?m Tây, n?i danh là m?t phú ông d?y lòng nhân h?u, nên 
thu?ng giúp d? ngu?i kh?n khó. G?p c?nh không may, khi?n tha nhân dem lòng
ngu?ng m?. M?t hôm. Có Tang H? là b?ng h?u d?n choi, v?i vàng nêu th?c m?c:
- D? nghe ngu?i xua hay nói: Tri vi tri, b?t tri nhi b?t tri, th? tri dao, di?n 
nôm ra là: Bi?t thì nói là bi?t, không bi?t thì nói là không bi?t, th? m?i
là hi?u bi?t v?y. Câu này có dúng không?
Th?y Hoàn d?c m?t ra mà suy nghi. Mãi m?t lúc sau m?i ch?m rãi dáp r?ng:
- Bi?t mà nói bi?t, không bi?t mà nói không bi?t, thì có gì là l?. Không bi?t 
mà dám nghi mình bi?t, r?i dem cái bi?t dó truy?n bá kh?p noi noi - d? ai
ai cung tin mình bi?t th?t - thì m?i dáng m?t tru?ng phu. X?ng danh là quân t?!
R?i ng?ng m?t chút d? l?y hoi, l?i ào ào phang ti?p:
- Nói thi?t v?i d?. Bi?t hay không bi?t ch?ng an thua gì h?t ráo. Mi?n h? s?ng 
d?ng thì thôi. Ch? b?n tâm chi d?n l?i xua ý cu.
Ngày n?, nhân ti?t tr?i trong xanh gió mát, Hoàn m?i g?i v? ra hòn non b?, mà 
nói r?ng:
- Nu?c t? dáy h? ch?y lên núi cao, r?i. nam phút sau l?i quay v? ch?n cu, m?i 
mang l?i s? vui tuoi cho cá vàng khoái trá, mà boi lu?n tung tang. Loài h?ng
ph?i ngu?i mà còn nhu dz?y. Hu?ng chi mình. L? nào l?i nín l?ng hay sao?
V? c?a Th?y Hoàn là Li?u th?, nghe qua b?ng gi?t b?n c? ngu?i. Ngo ngác nói:
- Dã là v? ch?ng! Mu?n gì thì nói. m? nó ra. Ch? c? l?p ló m?n rang mà doán 
du?c?
Do?n dõi m?t ra xa mà th?. Th?y Hoàn th?y v?y, m?i trong lòng triu n?ng l?ng 
lo, r?i h?t hãi h?t ha mà nh? th?m trong d?:
- Dàn bà th?t là khó hi?u! Khi nói nh? nhàng thì h?i l? cho mau. Khi nói nhanh 
nhanh l?i cho thi?u di ph?n. tho m?ng, r?i m?t u ám nhu mây mù che kín, thì
d?o v? ch?ng ta bi?t li?u làm sao? Khi n?i khúc ni thì d?t li?n khúc n?!
R?i ngh?ch m?t ra nhu c? dè nén n?i khó ch?u trong lòng. Tha thi?t nói:
- Ta v?i nàng dã ba nam tròn huong l?a, nhung t? thân nàng nay b?nh mai dau, 
thành th? l?a huong kia ch?ng ?m ung gì h?t c?!
Li?u th? b?ng trong lòng d?y n?i phong ba. U?t ?c nói:
- Ngu?i ta l?y ch?ng lúc tr? là nuong c?y lúc già. Lúc kh?e m?nh d? d? d?n lúc 
dau y?u, thì m?i không b? ph? công lao ng?i k?. guong v?i lu?c. Ch? dâu nhu
chàng. Th?y v? ch?m qua th?i con gái, dã v?i tháo nài b? ?ng d?ng choi riêng, 
thì so v?i d?a th?t phu ch?ng hon gì dó v?y!
Do?n, m? bóp ra mà trang di?m. Th?y Hoàn th?y v?y, b?ng d?ng ? b? môi, li?n 
xoay chuy?n trong tâm mà nghi này nghi n?:
- V? mà chua. tính du?c, thì nói chuy?n co d? mà nghe d?ng hay sao?
R?i n?m ch?t hai bàn tay l?i. M?nh d?n nói:
- V? ch?ng! Có nghia là tuy hai mà m?t. Tuy m?t mà hai, tuy. b?n hay nam cung 
d?u chung h?t c?. Nay ta th?y nàng s?m hôm bu?n lên m?t bi?c, nên tính ki?m
ngu?i d? d?n khó nh?c s?m khuya, d?ng có chút an tâm mà yên lòng ch?a b?nh. Ch? 
ch? phu thê ch? mình ta vun x?i - thì d?u h?t d?i - cung ch?ng th? nào
tuoi t?t du?c dâu!
Li?u th? b?ng tím c? m?t mày. T?c t?i hét:
- Ch?ng m?t thì l?y. Ch?ng chung thì d?ng. D?a nào vô dây dành ch?ng c?a bà, 
thì bà. lu?c. Bà dã lu?c thì t? chín t?i r?c. Tan tác th?t xuong. Quy?t tram
nam s? m?n y nhu th?!
B?y gi?, có Ti?u Oanh là n? t? trong nhà. Hi?u du?c cái u?c mu?n có v? bé c?a 
Th?y Hoàn, nên d?ng m?i thuong tâm, tìm cách giúp d?. Th?i may g?p Bi?u th?
là ngu?i cùng quê, l?i có ba d?i ch?ng, nên m?ng ron trong d?. G?p gáp nói:
- Ch? dã ba l?n m?c áo cu?i, ?t. vác nhi?u kinh nghi?m. Có th? vì tình mà chia 
s?t du?c chang?
Bi?u th? cu?i cu?i dáp:
- Dã sinh ra là ph?n gái, thì ch? có hai du?ng. M?t là làm v?. Hai là làm m?, 
ho?c. v?, m? m?t l?n cho ph? chí h?ng nhan. C?n chi ph?i s?t?
Ti?u Oanh li?n v?o mình mà suy nghi, r?i c?n tr?ng nói:
- Dành là v?y, nhung v? l?n v? bé. Cái nào t?t hon?
Bi?u th? li?n d?o m?t m?t vòng. Khi ch?c ch?n là ch?ng có ai, bèn hí h?ng nói:
- Thà m?t phút huy hoàng r?i ch?t t?t, còn hon le lói su?t dêm thâu. Tao thà 
làm bé ông l?n hon là. làm l?n ông bé. Mày dã hi?u chua?
Ti?u Oanh nghe qua b?ng ph?n ph? m?t mày. Sung su?ng dáp:
- H?c th?y không b?ng h?c. ch?! Thi?t là h?t ý!
M?t hôm, Li?u th? di sang làng bên khui h?i. Th?y Hoàn ? nhà dang cho cá an. 
Ch?t th?y Ti?u Oanh t? xa bang t?i. Khoan khoái nói r?ng:
- Cá không có nu?c thì cá ch?t. Ngu?i không có tình. Còn s?ng du?c hay sao?
R?i d?ng k? bên c?nh, t? ti?n b? th?c an, nhu là cá c?a mình v?y, khi?n Hoàn 
quá d?i ng?c nhiên. Ngo ngác nói:
- T? h?i bây vào nhà này, chua h? nhu v?y. Nay l?i v?y, là c? làm sao?
Ti?u Oanh làm duyên, dáp:
- Giàu, mà không bi?t hu?ng cái giàu c?a mình, thì cung nhu ngu?i không có. 
Cung gi?ng nhu có tình mà không bi?t nh?n, d? d?i du?c thang hoa, thì so v?i
k? don côi cung còn thua l?m v?y!
Do?n, d?ng sát r?t bên Hoàn, tha thi?t nói:
- Chàng xua nay n?i ti?ng là ngu?i giàu, dó là m?t di?u hay. V? thu?ng hay dau 
y?u, là hai di?u hay. Chua ch?n du?c ngu?i t?i khuya an ?i, là ba di?u hay.
Cha m? m?t s?m, là b?n di?u hay. Thi?p l?i s?n trong nhà, là nam di?u hay. V?i 
nam di?u hay dó. Mu?n kh? cung khó lòng kh? d?ng. Chàng không th?y v?y hay
sao?
Th?y Hoàn nhu trên tr?i r?t xu?ng. Chua k?p nói nang, l?i nghe Ti?u Oanh r?n 
ràng phang ti?p:
- Cái gì có th? d? qua ngày mai du?c. Còn tình. Không th? nào tr? nãi du?c dâu!
Th?y Hoàn nghe tr?ng ng?c d?ng thình th?ch. R?n rã tim gan nên bàng hoàng b?o 
d?:
- Tháng tru?c ta di coi bói. Th?y có phán r?ng: M?y tháng li?n ti?n b?c tiêu 
hao, nhung Dào hoa chi?u m?ng, nên t?m quên di chuy?n tài l?c chua t?i, mà
dón d?i n? duyên. Cho voi ph?n lo nghi. Dã v?y th?y còn nhi?u l?n can d?n: 
Huong khói là ? ch? này. Ch? không ph?i ch? kia, nên l? thi?t hon dã bày ra
tru?c m?t! Ta bu?n lòng tr?m nghi: V? bé thì không cho l?y. H?u thi?p thì ch?ng 
ch?u mua. Th?m chí quen lai rai cung khó lòng có du?c, thì ch? n? duyên
m?n rang tính t?i? Khi c?n mui dêm ngày làm sao tính chuy?n bay? Khi n?m h?t 
kim ngân làm sao mà thoát d?ng?
R?i nhìn th?ng vào m?t c?a Ti?u Oanh, thì th?y lòng ?m l?i. C?t ru?t kêu vang, 
bèn thì thào t? nh?:
- Mu?n dánh d?ch, thì ph?i n?m th?t lung c?a d?ch mà dánh. Mu?n tr?n d?ch, thì 
ph?i núp trong sân nhà c?a d?ch. L? t? nhiên thu?ng ra v?n th?. Nay ta mu?n
v? bé mà v? l?n d?ng hay, thì ch? có cách dz?t em này dó v?y!
Do?n, n?m l?y tay c?a Ti?u Oanh, c?n th?n nói r?ng:
- Khi không có ai, thì em là ch?. Khi có ngu?i, ta làm ch? c?a em, thì m?i 
luong duyên m?i gi? gìn lâu d?ng.
Nay nói v? Li?u th?. C? tháng qua th?y ch?ng mình d?i khác, hay hát di?u dân 
ca, l?i chí thú ? nhà. Ch? không nh?u tràn lan nhu tru?c, li?n d?t nén huong
thom mà thua Bà thua C?u:
- Dã thuong thì thuong cho trót. Dã vót thì vót cho tròn. Nay ch?ng con không 
còn nh?u nh?t bê tha, thì xin. v? bé cung chung xu?ng ra bi?n.
T? d?y, yên tâm mà choi h?i. Ch? ch?ng b?n tâm canh ki?c gì n?a c?. M?t hôm, 
Li?u th? ng? trua. Mo th?y m?t dám l?a càng ngày càng l?n, l?i thích thú nh?y
vào, li?n gi?t mình t?nh gi?c, thì th?y m? hôi u?t d?m ra c? áo, bèn gi?t mình 
b?o d?:
- Ta m?ng th?y, mà mo th?y h?a. E ch?. thi?n tai khó b? tr?n tránh!
R?i v?i vàng g?i phôn h?n th?y gi?i m?ng. Khi d?n noi, th?y cham chú nhìn gi?a 
hai chân mày. Ch?m rãi nói:
- Khí den t? ? gi?a hai chân mày, tu?ng trung cho cái u?t ?c trong ngu?i mà 
thành b?nh, c?n nát ru?t gan, d?n n?i héo úa tim khô mà di vào c?a t?.
Do?n l?t hai bàn tay ra. L?y kính mà soi cho k?, r?i nói r?ng:
- Du?ng may m?n ng?n hon du?ng tình duyên, ?t ch? phu thê s? t?t d?n trong s?m 
t?i.
R?i nhìn th?ng vào m?t c?a Li?u th?, ào ào phang tiêáp:
- Mo th?y dám l?a mà nh?y d?i vào, thì chuy?n vô lý s? thành ra. có lý. Không 
làm sao ch?a du?c!
Li?u th? dang t? h?n h? chuy?n sang h?t hãi. L?p b?p thua:
- Con b?nh ho?n dã lâu, khác nào nhu con cá ? trên c?n. Ch? mong trúng s? m?t 
l?n, d? hi?u du?c tâm tình nó. dã làm sao. Ch? ch?ng dua dòi chi h?t c?. Nay
ch? vì m?ng m?, mà tan nát ru?t gan, thì mo u?c kia ch?ng bao gi? v?i d?ng.
Do?n, nu?c m?t ch?y dài trên dôi má. Nghèn ngh?n nói r?ng:
- N?u chuy?n vô lý thành ra có lý, thì ph?i làm sao?
Th?y th?ng th?ng dáp:
- Thì ch?u ch? làm sao n?a!
Li?u th? v? nhà, mang theo m?i uu tu, nên nhìn dâu cung th?y màu ?m d?m. Dã v?y 
th?y ch?ng c? kéo bài. N? t?m xuân ra mà hát, khi?n trong lòng tram s? ng?n
ngang. B?c d?c nói r?ng:
- Dã coi nhau là v? ch?ng, thì phúc cùng hu?ng h?a cùng chia. Có dâu l?i vô 
tình d?n th??
Th?y Hoàn dáp:
- Bà di coi bói, r?i nghe th?y phán d?y, d?n d? s?ng không còn vui n?a. Coi có 
du?c không?
Li?u th? l?c d?u, dáp:
- Có kiêng có lành. Ông d?ng nói b?y, r?i d?ng d?n cõi. âm, thì m?ng s?ng ông 
khó lòng yên gi? d?ng!
Th?y Hoàn ch?ng nói gì. C? vi?c an no r?i di ng?. T?i ?y, Li?u th? không làm 
sao nh?m m?t, bèn nhìn lên d?nh mùng, ch?t th?y hai con th?ch sùng dang bò
ngang trên dó, bèn thì thào t? nh?:
- Loài v?t còn có dôi. Sao ta l?i mình ên chi?c bóng?
R?i d?nh th?c ch?ng d?y, nói chuy?n v?i nhau. Cho voi di ph?n don l?. Ch?t th?y 
m?t ch?ng r?ng r?. Mi?ng tuoi cu?i. Âu y?m g?i: Em oi! Bèn bàng hoàng b?o
d?:
- T? ngày làm v? d?n gi?. Chua bao gi? nghe du?c ti?ng em yêu. Hay ? tim gan dã 
in sâu hình bóng khác?
Bèn t?c t?c d?ng c? ch?ng d?y. Day nghi?n nói:
- Tôi di choi h?i là lo cho ông lúc tu?i già. Kh?i b?n tâm v? sinh k?, mà. dính 
ch?t v?i nhau. Ông dành lòng không hi?u, l?i nh?n tâm g?i ngu?i ngoài trong
m?ng - mà b? quên v? hi?n chua k?p làm. dâu th?o - là c? làm sao?
Th?y Hoàn v?a d?i m?t, v?a dáp:
- Chuy?n m?ng mo ai mà bi?t du?c! Sao bà l?i tào lao nhu th??
Li?u th? u?t ?c, dáp:
- Ngày to tu?ng. T?i n?m mo. Chân lý dó không bao gi? sai tr?t. Ông còn ch?i 
n?a hay sao?
Th?y Hoàn ào ào d?ng d?y. Vác m?n g?i ra sa lông. V?a di v?a nói:
- Bà mu?n nhà h?nh phúc, mà c? mãi mi?t ghen v?i ngu?i trong không bi?t m?t. 
Th? nghi có nên chang?

Mõ Saigòn

Other related posts:

  • » Cung La So Mang