[SMCC] Cong thien dang

Chuy?n ng? ngôn: C?ng Thiên dàng

 
M?t nông dân dang v?i vàng trên du?ng cùng con ng?a và con chó c?a mình. Thình 
lình sét dánh trúng và c? ba cùng ch?t. Nhu nhi?u linh h?n m?i ch?t khác, h? 
ch?ng bi?t mình dã ch?t và c? ti?p t?c di.

H? ti?p t?c di du?i m?t tr?i thiêu d?t. H? u?t d?m m? hôi và khát không ch?u 
n?i. R?i h? nhìn th?y m?t cánh c?ng d?p d? d?n d?n m?t qu?ng tru?ng chi?u sáng 
r?c r?. Có m?t dòng su?i trong v?t ? gi?a qu?ng tru?ng dó. Ngu?i nông dân v?i 
vã ch?y d?n và chào ngu?i gi? c?a: "Noi d?p d? này là noi nào v?y?"."Thiên dàng". Ngu?i gác c?ng nói m?t cách thân thi?n. "Th?t là t?t quá. Chúng 
tôi d?u dang r?t khát nu?c. Chúng tôi có th? di vào trong và u?ng m?t chút nu?c 
không?".

"Ông có th? vào, nhung con ng?a và con chó c?a ông thì không du?c. Chúng tôi 
không cho phép d?ng v?t vào trong".

"?, th? thì quên chuy?n dó di v?y".

Ngu?i nông dân không dành b? l?i con ng?a và con chó. Và th? là h? ti?p t?c di 
tìm nu?c u?ng. Sau khi di khá lâu, ông tìm th?y m?t noi có ngu?n nu?c. Cung l?i 
có m?t ngu?i dang canh gi? cánh c?ng.

"Xin chào, tôi và con ng?a, con chó c?a tôi có th? u?ng nu?c ? dây du?c không?".

"C? vi?c", ngu?i gác c?ng nói.

Sau khi h? u?ng th?a thích, ngu?i nông dân nói c?m on ngu?i gác c?ng và h?i anh 
ta: "Noi này là noi nào th??".

"Thiên dàng". Ngu?i nông dân b?i r?i: "L? nào l?i th?! Chúng tôi v?a di ngang 
qua m?t cánh c?ng d?p d? và ngu?i gác c?ng ? dó b?o r?ng noi ?y là thiên du?ng 
mà".

"Dó là d?a ng?c", ngu?i gác c?ng tr? l?i.

"Chúa oi, anh nên ngan c?m h? làm ngu?i khác l?m l?n nhu th?. Ngu?i ta s? b? 
l?a".

"Không ch?c n?a," ngu?i gác c?ng nói. "Chúng tôi nên c?m on s? giúp d? c?a h?, 
b?i h? s? gi? nh?ng k? b? roi b?n bè ? l?i dó".

(theo chanhkien.org)

Other related posts:

  • » [SMCC] Cong thien dang - Nguyen Hong Van