[SMCC] Cong dung chua benh cua qua nho

Công d?ng ch?a b?nh c?a qu? nho

TPO - Nho là lo?i th?c ph?m không nh?ng r?t ngon mà còn t?t cho s?c kh?e vì 
trong thành ph?n c?a nó có ch?a hàm lu?ng cao Vitamin A, C, B6 canxi, kali, 
mangan. Du?i dây là nh?ng công d?ng tuy?t v?i t? qu? nho. 


   
?nh minh h?a. 
T?t cho tim m?ch

Nho d? d?c bi?t t?t cho tim m?ch. Nu?c ép nho d? có ch?a các ch?t ch?ng ôxy hóa 
còn g?i là polyphenol, có kh? nang ch?ng hi?n tu?ng tích t? cholesterol b? ôxy 
hóa. 

Tác d?ng này c?a nho giúp gi?m nguy co m?c b?nh tim m?ch. Nho cung có công d?ng 
làm tang n?ng d? oxit nitric trong máu giúp ch?ng dông máu do dó làm gi?m nguy 
co dau tim.

Ngan ng?a b?nh ung thu

Nho là lo?i trái cây ch?ng ung thu r?t hi?u qu?. Nho có ch?a lu?ng acid caffeic 
cao, là ch?t ch?ng ung thu r?t công hi?u. 

Ngoài ra nho còn có Bioflavonoid, m?t du?ng ch?t khác, giúp co th? d? dàng h?p 
th? vitamin C và giúp cho vitamin C duy trì mô liên k?t ch?t ch?. Bioflavonoid 
còn có ch?c nang nhu các ch?t ch?ng ôxy hóa, ngan không cho vitamin C b? ôxy 
hóa và ch?ng hi?n tu?ng d?t mao m?ch. 

Bioflavonoid còn giúp các t? bào kh?e m?nh d? s?c ch?ng l?i các t? bào ung thu, 
d?ng th?i có th? tiêu di?t t? bào ung thu. Du?ng ch?t resveratrol có trong nho 
cung có tác d?ng giúp co th? ngan ch?n ung thu, nh?t là ung thu gan, ph?i, ung 
thu vú và ung thu tuy?n ti?n li?t.

B?nh hen suy?n

Nho không nh?ng t?t cho du?ng tiêu hóa mà còn có tác d?ng làm tang d? ?m trong 
ph?i làm gi?m nguy co m?c b?nh hen suy?n. 

Ngoài ra, theo m?t s? nghiên c?u m?i dây, nho còn có công d?ng d?c bi?t trong 
vi?c ch?a tr? cho nh?ng b?nh nhân m?c hen suy?n.

Ch?ng lão hóa

Trong thành ph?n c?a nho có ch?a ch?t resveratrol là ch?t ch?ng ôxy hóa t? 
nhiên, nên nó là du?c ph?m ch?ng lão hóa r?t h?u hi?u. Du?ng ch?t resveratrol 
có tác d?ng h?n ch? h?p th? lu?ng calo. Nó làm cho các enzyme ch?m di?n ra quá 
trình lão hóa, do dó làm tang d? ?n d?nh DNA và kéo dài tu?i th? kho?ng 70%.

T?t cho m?t

Ngoài công d?ng t?t cho s?c kh?e, nho còn r?t t?t cho m?t. Du?ng ch?t flavonoit 
có trong nho có công d?ng làm gi?m co h?i phát tri?n c?a b?nh d?c th?y tinh th? 
? m?t. Các chuyên gia cho bi?t, an nho thu?ng xuyên có th? h?n ch? hi?n tu?ng 
m? m?t kho?ng 30-40%. 

Nu?c ép nho tinh khi?t còn có tác d?ng t?t cho nh?ng b?nh nhân m?c ch?ng b?nh 
dau n?a d?u. N?u có hi?n tu?ng dau n?a d?u b?n nên u?ng m?t ly nu?c nho ép vào 
m?i bu?i sáng s?m.

Tr?n Nguy?t
Theo Health  
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Cong dung chua benh cua qua nho - Nguyen Hong Van