[SMCC] Cong dung chua benh cua qua dua

Công d?ng ch?a b?nh c?a qu? d?a

TPO - Trong nh?ng ngày hè, d?a là m?t lo?i nu?c u?ng không th? thi?u. Ngoài 
công d?ng làm th?c ph?m ngon và mát, nó còn là lo?i du?c ph?m ch?a b?nh r?t 
hi?u qu?.


 
?nh minh h?a. 
Du?ng tóc: D?u d?a là m?t nh?ng du?ng ch?t t? nhiên r?t tuy?t v?i, không ch? 
giúp tóc phát tri?n mà còn làm cho tóc óng mu?t. N?u massage d?u thu?ng xuyên 
b?ng d?u d?a s? làm cho da d?u s?ch, tang ?m và tr? gàu. 

V?i l?i ích này mà t? lâu d?u d?a dã du?c dùng d? tr? các ch?ng b?nh liên quan 
d?n tóc nhu tóc khô cháy, gãy, d?c bi?t là dùng tinh d?u d?a d? s?n xu?t các 
lo?i m? ph?m cham sóc tóc và du?ng da.

Gi?m stress: Sau khi massage dùng d?u d?a d? g?i tóc s? t?o ra c?m giác khoan 
khoái, d? ch?u và gi?m m?t m?i, cang th?ng v? th?n kinh. 

Du?ng da: Dùng d?u d?a d? massage s? làm tang d? ?m cho da. L?i ích c?a d?u d?a 
không khác gì các lo?i d?u khoáng. S? d?ng các s?n ph?m du?ng da có ngu?n g?c 
t? d?u d?a nhu CoconutsFurther s? không d? l?i các ph?n ?ng ph? nhu dùng các 
s?n ph?m có g?c hoá ch?t, phù h?p v?i m?i l?a tu?i. 

Ngoài ra, s? d?ng các s?n ph?m cham sóc s?c d?p nhu kem, d?u g?i, xà phòng, 
kem.còn có tác d?ng h?n ch? các lo?i b?nh liên quan d?n da nhu b?nh v?y n?n, 
viêm da, eczema.. 

Ngan ng?a lão hoá da: D?u d?a giúp ngan ng?a hi?n tu?ng lão hoá da, các lo?i 
b?nh gây xu?ng c?p da nh? thành ph?n ch?ng ôxy hoá có trong qu? d?a.

H?n ch? b?nh tim m?ch: Có nh?ng ng? nh?n cho r?ng d?u d?a không t?t cho b?nh 
tim do có hàm lu?ng m? bão hoà cao. 

Th?c t?, d?u d?a l?i có l?i cho tim vì có ch?a t?i 50% axít lauric, còn m? bão 
hoà có trong d?a không h? làm tang cholesterol x?u (LDL) so v?i các lo?i d?u 
th?c v?t khác, trong khi dó nó l?i có nh?ng thành ph?n b?o v? h? th?ng m?ch và 
ngan ng?a ch?ng xo v?a d?ng m?ch. 

Gi?m cân: D?u d?a r?t h?u ích trong vi?c gi?m cân vì nó có ch?a axít béo chu?i 
ng?n và trung bình có tác d?ng gi?m tr?ng lu?ng du th?a c?a co th?. 

Ngoài ra d?u d?a còn giúp tuy?n giáp và các enzym làm vi?c t?t hon, làm tang 
quá trình chuy?n hoá c?a co th?, gi?m áp l?c cho tuy?n tu?, giúp tiêu hoá calo 
và m? nhanh hon. B?ng ch?ng nh?ng ngu?i dùng nhi?u d?u d?a trong kh?u ph?n an 
u?ng hàng ngày nên ít b? béo phì hay th?a cân. 

Qua nghiên c?u các nhà khoa h?c phát hi?n th?y d?u d?a còn có tác d?ng h?u ích 
trong vi?c ngan ng?a nguy co m?c b?nh viêm tu?. 

Tang cu?ng tiêu hoá: Cùi d?a và các s?n ph?m t? d?a có tác d?ng tang cu?ng s?c 
kho? h? tiêu hoá, gi?m r?i ro m?c b?nh kích thích ru?t. Các ch?t béo bão hoà có 
trong d?u d?a có tác d?ng kháng khu?n, n?m và ký sinh trùng, chua h?t d?u d?a 
còn có tác d?ng giúp co th? h?p th? các du?ng ch?t khác nhu vitamin, khoáng 
ch?t và axit amino. 

Tang cu?ng s?c kho? h? mi?n d?ch: M?t trong nh?ng th? m?nh c?a d?u d?a tang 
cu?ng s?c kho? h? mi?n d?ch là do có ch?a các lipit kháng khu?n, axít lauric. 
Khi tiêu th?, co th? con ngu?i s? chuy?n hoá axít lauric thành monolaurin d? 
tiêu di?t n?m và khu?n, h?n ch? nguy co m?c các lo?i b?nh do virút, vi khu?n 
gây ra, th?m chí còn kháng c? virút HIV. 

Giúp v?t thuong nhanh lành và ch?ng nhi?m trùng: D?u d?a có tác d?ng làm nhanh 
lành v?t thuong do ch?n thuong, va d?p, b?m tím thông qua co ch? d?y nhanh t?c 
d? s?a ch?a các mô b? ch?n thuong. 

Theo nghiên c?u do Trung tâm Nghiên c?u D?a c?a M? th?c hi?n công b? g?n dây 
thì d?u d?a có tác d?ng r?t tích c?c trong vi?c gi?m viêm nhi?m, d?c bi?t là 
tiêu di?t các lo?i virút gây b?nh c?m cúm, viêm gan, herpes, SARS, vi khu?n gây 
loét, nhi?m trùng, viêm ph?i, b?nh viêm du?ng nu?c ti?u, b?nh n?m , phát ban vv 

T?t cho gan: S? có m?t c?a các ch?t béo, triglycerides chu?i trung bình có 
trong d?u d?a có tác d?ng ngan ng?a các lo?i b?nh gan, giúp gan l?c d?c t? 
nhanh hon và h?n ch? tích m? trong co th?.

T?t cho th?n: D?u d?a giúp ngan ng?a b?nh th?n, d?c bi?t là kh? nang hoà tan 
s?i th?n . 

Ti?u du?ng: D?u d?a giúp co th? ?n d?nh du?ng huy?t, c?i thi?n quá trình bài 
ti?t insulin và s? d?ng du?ng trong máu t?t hon. 

T?t cho xuong: Nhu dã d? c?p ? trên, d?u d?a có tác d?ng giúp co th? h?p th? 
khoáng ch?t hi?u qu? hon, trong dó có các khoáng ch?t quan tr?ng nhu canxi, 
magiê nên r?t t?t cho xuong và cho rang, d?c bi?t là cho ph? n?.

Kh?c Nam
Theo NFB-6/2010 

  
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Cong dung chua benh cua qua dua - Nguyen Hong Van