[SMCC] Cong dung chua benh cua qua du du

Công d?ng ch?a b?nh c?a qu? du d?

 
Ngay t? khi phát hi?n ra châu M?, nhà thám hi?m l?ng danh Christophe Columbus 
dã tôn vinh du d? là "chúa t?" c?a các loài qu? (fruit of the angels) b?i nó có 
huong v? thom ngon, d? an và có tác d?ng ch?a b?nh r?t t?t. M?t trong nh?ng h?p 
ch?t hàng d?u c?a du d? là papain, dây là lo?i enzyme có l?i cho h? th?ng tiêu 
hóa c?a con ngu?i, h?n ch? virus, vi khu?n gây b?nh. 
Tác d?ng b?o v? tim m?ch


Theo r?t nhi?u nghiên c?u du d? có tác d?ng t?t trong vi?c phòng ng?a b?nh tim 
m?ch ? nh?ng ngu?i m?c b?nh dái tháo du?ng, b?nh xo v?a d?ng m?ch, vì du d? có 
ch?a nhi?u ch?t ch?ng oxy hóa nhu vitamin C, E và A. Các du?ng ch?t này có tác 
d?ng ngan ng?a quá trình oxy hóa cholesterol, h?n ch? các m?ng ti?u c?u do quá 
trình oxy hóa cholesterol t?o ra bám vào thành m?ch máu, gây t?c ngh?n m?ch và 
làm máu không luu thông du?c. Vitamin E và C c?a du d? k?t h?p t?o ra h?p ch?t 
có tên là paraoxonase, hay còn g?i là enzyme, có th? ?c ch? quá trình oxy hóa 
t?o ra các cholesterol x?u (LDL). Ngoài ra, du d? còn là lo?i qu? giàu ch?t xo 
nên có tác d?ng làm gi?m m? máu (cholessterol), riêng acid folic có trong du d? 
có tác d?ng làm chuy?n hóa homocysteine thành acid amino c?n thi?t nhu cysteine 
ho?c methionine. N?u không du?c chuy?n hóa thì homocysteine có th? gây phá h?y 
tr?c ti?p các m?ch máu, th?m chí n?u cao, có th? gây b?nh dau tim ho?c d?t qu?.

 


Tang cu?ng s?c kh?e cho h? tiêu hóa


T? lâu, khoa h?c dã nghiên c?u và phát hi?n th?y an du d? có tác d?ng t?t trong 
vi?c ngan ng?a b?nh ung thu k?t tràng. Ch?t xo có trong du d? có th? "thu gom" 
các d?c t? gây b?nh trong k?t tràng và b?o v? t? bào kh?e m?nh tru?c nguy co b? 
nhi?m b?nh. Ngoài ra, trong du d? còn có ch?a các du?ng ch?t nhu: folate, 
vitamin C, beta-carotene, vitamin E có tác d?ng gi?m thi?u b?nh ung thu k?t 
tràng, d?c bi?t là ngan ng?a s? t?n công c?a các g?c t? do gây t?n thuong ADN. 
Vì v?y, tang cu?ng an du d? cung là bi?n pháp phòng ng?a ung thu k?t tràng r?t 
t?t cho m?i ngu?i.


Thu?c ch?ng viêm nhi?m


Trong du d? có ch?a 2 h?p ch?t quan tr?ng có tên là papain và chymopapain, dây 
là 2 lo?i enzyme tiêu hóa protein hi?u qu?, có tác d?ng làm gi?m quá trình viêm 
nhi?m và làm lành các ch?n thuong. Ngoài ra, du d? còn có ch?a nhi?u vitamin C, 
E và betacarotene nên có tác d?ng phòng ng?a viêm nhi?m ? m?c cao nh?t, b?i v?y 
nh?ng ngu?i b? b?nh hen suy?n, th?p kh?p thu?ng du?c bác si kê don cho dùng các 
du?ng ch?t nói trên.


Tang cu?ng s?c d? kháng


Vitamin C và A do du d? cung c?p cho co th? s? giúp h? mi?n d?ch làm vi?c t?t 
hon, nh?t là nguy co phòng ch?ng các lo?i b?nh thu?ng xu?t hi?n khi giao mùa 
nhu: c?m, cúm, viêm tai.


Ngan ng?a nguy co thoái hóa di?m vàng


 

Trên t?p chí Nhãn khoa (AOO) c?a Hoa K? s? ra d?u nam 2009, dã khuy?n cáo ngu?i 
ta nên an 3 su?t rau xanh hoa qu? m?i ngày (m?i su?t tuong duong 1 bát nh?), s? 
gi?m du?c nhi?u nguy co m?c b?nh thoái hóa di?m vàng có liên quan d?n tu?i tác 
(AMRD). C? th? làm gi?m du?c t?i 36% nguy co so v?i nh?ng ngu?i ch? an 1 - 1,5 
su?t. Lo?i hoa qu? t?t nh?t có th? ngan ng?a b?nh ARMD bao g?m: cà r?t, du d? 
vì dây là lo?i qu? có ch?a nhi?u vitamin C, A, E, carotenoid, ch?t ch?ng oxy 
hóa. Có th? ch? bi?n du d? du?i d?ng xa lát, nu?c ép ho?c an tr?c ti?p.


Gi?m thi?u nguy co m?c b?nh viêm kh?p d?ng th?p


M?c dù s? d?ng li?u cao vitamin C có th? làm tang nguy co b?nh loãng xuong 
nhung vitamin C có trong th?c ph?m, d?c bi?t là trong du d? l?i có tác d?ng b?o 
v? co th? tru?c nguy co m?c b?nh polyarthiritis, m?t d?ng b?nh viêm kh?p d?ng 
th?p. K?t lu?n trên du?c d?a theo nghiên c?u v?i hon 20.000 ngu?i s? d?ng 
vitamin C có trong du d? và phát hi?n th?y có tác d?ng r?t cao trong vi?c ngan 
ng?a viêm nhi?m gây dau nh?c ? ngu?i b?nh.


Tang cu?ng ch?c nang ph?i


Nh?ng ngu?i nghi?n hút thu?c lá ho?c ph?i s?ng trong môi tru?ng có khói thu?c 
(hút thu?c th? d?ng) thì nên b? sung th?c ph?m giàu vitamin A, trong dó có du 
d?. Nghiên c?u c?a các chuyên gia ? D?i h?c Kansas (Hoa K?) cho th?y, dây là 
du?ng ch?t có tác d?ng ngan ng?a b?nh viêm nhi?m ph?i và b?nh khí ph? thung 
(enphysema) do h?p ch?t carcinogen trong khói thu?c lá và benzopyrene trong 
khói thu?c lá gây ra, nó làm tang nguy co thi?u h?t vitamin A ? con ngu?i, nh?t 
là ? nhóm ngu?i cao tu?i.

Kh?c Nam - Theo Net/ WHF
(Theo suckhoedoisong)

Other related posts:

  • » [SMCC] Cong dung chua benh cua qua du du - Nguyen Hong Van