[SMCC] Cong chua Anh bi cuop o Cam pu chia

Công chúa Anh b? cu?p ? Campuchia

TP - Báo Anh The Sun hôm 4/5 nói r?ng Công chúa Eugenie, 19 tu?i, cháu gái c?a 
N? hoàng Anh Elizabeth II khi dang cùng m?y ngu?i b?n d?o ph? dêm ? Phnom
Penh b? b?n cu?p gi?t t?n công.

ImageView

Công chúa Anh Eugenie. ?nh: Dailymail.co-uk

The Sun cho bi?t, trong v? t?n công này m?t b?n gái cùng di v?i Công chúa 
Eugenie b? gi?t l?y ví ti?n. S? vi?c x?y ra khi b?n gái cùng di v?i Công chúa
Eugenie v?a rút ví ti?n ra, m?t trong s? nh?ng tên cu?p gi?t ? Phnom Penh li?n 
ch?p l?y.

Có th? b?n cu?p nghi r?ng Công chúa Eugenie và m?y ngu?i cùng di là nh?ng khách 
du l?ch tây ba lô nên hành d?ng r?t thô b?o.

B?n cu?p không ng? hành d?ng c?a chúng không qua du?c m?t hai v? si hoàng gia 
di kèm Công chúa Eugenie ch? cách ngu?i b?n b? gi?t ví ti?n vài bu?c.

Nhanh nhu c?t, hai v? si hoàng gia Anh túm du?c tên cu?p c?m ví. M?t tên trong 
bang cu?p l?y dá n?n vào tay các v? si hoàng gia hòng gi?i thoát cho d?ng
b?n. Cu?i cùng, v? si hoàng gia thu h?i du?c chi?c ví ti?n c?a b?n gái Eugenie 
tru?c khi buông tha tên cu?p.

Hai v? si hoàng gia sau này gi?i thích hành d?ng c?a h? buông tên cu?p gi?t là 
vì s? r?ng n?u ti?p t?c gi?ng co v?i b?n cu?p trên du?ng ph? Phnom Penh vào
ban dêm có th? d?n d?n tình hình vu?t quá ki?m soát, gây nguy hi?m cho tính 
m?ng c?a Công chúa Eugenie.

Ngay sau khi s? vi?c x?y ra, Công chúa Eugenie m?c dù du?c các v? si che ch?n 
an toàn thân th? nhung cô t? ra vô cùng s? hãi.

T? London, Hoàng gia Anh dã bày t? khen ng?i s? ?ng x? khéo léo c?a hai v? si. 
Hoàng gia Anh ti?t l? h? thu?c don v? c?n v? tinh nhu? mang bí s? SO14 c?a
hoàng gia.

Dây là l?n d?u tiên trong 10 nam qua các v? si hoàng gia Anh d?i m?t v?i m?i de 
d?a tr?c ti?p d?n an ninh thân th? c?a y?u nhân hoàng gia và b?o v? thành
công.

Có tin nói r?ng Công chúa Eugenie t?ng b? phát hi?n khiêu vu kh?a thân v?i b?n 
bè c?a cô trong khu h?c xá Tru?ng Cao d?ng Malborough d? m?ng vi?c v?a thi
xong t?t c? các môn h?c.
Tuy nhiên, s? vi?c l?n này gây ra nhi?u phàn nàn và tranh cãi trong du lu?n 
nu?c Anh v? chuy?n di du l?ch vòng quanh th? gi?i c?a Công chúa Eugenie. Tru?c
khi d?n Phnom Penh, Campuchia, Công chúa Eugenie d?n tham các nu?c nhu ?n D?, 
m?t s? nu?c ? Nam M?, Úc, Nam Phi, Thái Lan. Chuy?n di choi kéo dài nhi?u
ngày c?a Công chúa Eugenie b? coi là chuy?n di d?t ti?n chùa.

M?c dù các chi phí v? di l?i, an ?, tiêu xài, v.v c?a Công chúa Eugenie d?u t? 
ti?n túi c?a cô nhung công lu?n ? Anh không hài lòng v?i kho?n ti?n chi phí
cho công tác an ninh c?a doàn. Theo u?c tính c?a báo The Sun, s? ti?n chi cho 
công tác an ninh này lên d?n kho?ng 205.000 USD l?y t? ngân sách nhà nu?c,
t?c là t? ti?n dóng thu? c?a ngu?i lao d?ng Anh.

Thông tin t? trang di?n t? Wikipedia cho bi?t, Công chúa Eugenie sinh ngày 
23/3/1990, là con gái út trong s? hai con gái c?a Hoàng t? Andrew, Công tu?c
X? York, v?i ngu?i v? Sarah Ferguson tru?c dây c?a ông. Cha m? Công chúa 
Eugenie ly hôn khi cô m?i lên sáu tu?i.

Theo yêu c?u c?a cha và m? cô, Công chúa Eugenie không b? tòa án trao quy?n 
nuôi du?ng cho m?t bên cha ho?c m? mà c? hai ngu?i này cùng chung nhau nuôi
d?y hai ch? em Công chúa. Eugenie thu?ng khoe v?i m?i ngu?i r?ng cha và m? cô 
là c?p ly hôn t?t nh?t mà cô t?ng th?y.

 D.P

Other related posts:

  • » [SMCC] Cong chua Anh bi cuop o Cam pu chia - Nguyen Hong van