Cong Nghe Thong Tin: Co Hoi Cho Nguoi khuyet Tat

http://www.hanoimoi.com.vn/vn/13/83611/

Công ngh? thông tin, co h?i cho ngu?i khuy?t t?t


S? phát tri?n c?a CNTT dã m? ra nhi?u co h?i cho ngu?i khuy?t t?t
Anh Ph?m Son Hà, thành viên H?i ngu?i mù qu?n D?ng Da b? khi?m th? t? nh? do di 
ch?ng ch?t d?c da cam t? ngu?i m?. Vu?t qua m?i khó khan, anh t?t nghi?p
h? Cao d?ng Oóc-gan t?i Nh?c vi?n Hà N?i. Ra tru?ng, c?m t?m b?ng trong tay anh 
l?n mò, gõ c?a các trung tâm tìm ki?m vi?c làm. Nhung di d?n dâu, anh cung
ch? nh?n du?c cái l?c d?u c?a các nhà tuy?n d?ng v?i lý do "công ty không nh?n 
ngu?i khi?m th?".

Gi?a lúc chán n?n và th?t v?ng nh?t thì anh du?c ti?p c?n v?i tin h?c. M?t 
ngu?i b?n dã d?y anh cách s? d?ng máy tính d? so?n nh?c và qu?n lý s?n xu?t,
truy c?p Internet, g?i thu di?n t?. V?a h?c, v?a mày mò, d?n d?n anh vi?t du?c 
m?t s? tài li?u hu?ng d?n s? d?ng vi tính cho ngu?i khi?m th?. Cùng v?i
Khúc H?i Vân - m?t ngu?i cùng c?nh, anh dã thành l?p CLB tin h?c Tia sáng dành 
cho ngu?i mù. Anh cho bi?t: "CNTT dã làm thay d?i cu?c d?i tôi. Nó giúp
tôi không nh?ng t? nuôi s?ng b?n thân mà còn giúp d? du?c cho nhi?u ngu?i cùng 
c?nh ng?".

Anh Ph?m Vi?t Hoài, ? s? nhà 21, t? 31, phu?ng Trung Hòa, qu?n C?u Gi?y b? tai 
n?n t? nam 7 tu?i, li?t 2 chân ph?i ng?i xe lan. Say mê tin h?c, anh dã t?
mày mò nghiên c?u. Gi? dây, anh dã d?ng ra kinh doanh ch? b?n di?n t? v?i m?t 
co ngoi riêng khang trang, r?ng rãi. Anh cho bi?t: "CNTT dã m? ra m?t th?
gi?i m?i cho nh?ng ngu?i khuy?t t?t". Mang l?i cho h? nh?ng kh? nang mà tru?c 
dây h? không bao gi? dám mo d?n. Nh? có CNTT mà ngu?i khi?m th? ng?i m?t
ch? trong nhà có th? ti?p c?n v?i th? gi?i bên ngoài, chuy?n trò, giao ti?p v?i 
m?i ngu?i qua m?ng Internet, d?ng th?i t? trang b? cho mình v?n d? t? muu
sinh...".

 Ph?m Son Hà và Ph?m Vi?t Hoài ch? là hai trong s? r?t nhi?u tru?ng h?p là 
ngu?i khuy?t t?t du?c hu?ng l?i t? s? phát tri?n c?a ngành CNTT.

TS. Dàm H?u D?c, Th? tru?ng B? LD - TB - XH cho hay: "CNTT giúp ngu?i khuy?t 
t?t ti?p c?n, n?m b?t du?c nhi?u thông tin, van b?n chính sách c?a Nhà nu?c,
h? tr? h? trong d?i s?ng hàng ngày nhu giao d?ch ngân hàng, d?t mua hàng hóa, 
th?c ph?m, tìm ki?m vi?c làm... Ngu?i khuy?t t?t tham gia dóng góp s?c lao
d?ng và trí tu? c?a mình trong linh v?c CNTT r?t phù h?p do không ph?i v?n 
d?ng, di chuy?n nhi?u và ít dùng d?n s?c l?c. Ngu?i khuy?t t?t nh? dó có thêm
nhi?u co h?i có vi?c làm, ?n d?nh cu?c s?ng, vuon lên hòa nh?p v?i c?ng d?ng.

D? h? tr? ngu?i khuy?t t?t giao ti?p, làm vi?c và hòa nh?p v?i cu?c s?ng xã h?i 
thông qua thành t?u c?a CNTT, các co quan h?u quan nên có chính sách khuy?n
khích các t? ch?c, cá nhân xây d?ng nh?ng s?n ph?m, ph?n m?m h? tr? ngu?i 
khuy?t t?t, d?ng th?i ti?n hành kh?o sát nhu c?u c?a ngu?i khuy?t t?t d?i v?i
CNTT, tang cu?ng công tác dào t?o v? CNTT cho ngu?i khuy?t t?t và có chính sách 
ch?p nh?n ngu?i khuy?t t?t dã du?c dào t?o v? CNTT vào làm vi?c trong các
co quan nhà nu?c.

Qu?nh Anh

Other related posts:

  • » Cong Nghe Thong Tin: Co Hoi Cho Nguoi khuyet Tat