[SMCC] Con tin ke chuyen duoc giai cuu ngoan muc

"Con tin" k? chuy?n du?c gi?i c?u ngo?n m?c 
(Dân trí) - Các trinh sát "hóa thân" thành tài x? taxi, trà tr?n vào dám dông, 
liên t?c kêu g?i d? gây s? chú ý c?a d?i tu?ng dang kh?ng ch? ch? Lan. Công an 
dã gi?i c?u du?c con tin trong cu?c d?u trí ngh?t th? v?i hàng tram ngu?i dõi 
theo.
V?n chua h?t bàng hoàng sau bu?i chi?u kh?ng khi?p b? gã dàn ông "phê" ma túy 
xông t?i uy hi?p, b? kh?ng ch? làm con tin c?a "ác nhân" v?i lu?i kéo tì sát 
bên c? nhung ch? Ng?u Ng?c Lan (29 tu?i, ng? phu?ng Tân Ki?ng, qu?n 7, TP 
HCM)dã tr? l?i công vi?c. C? ch? hi?n v?n ph?i bang gi? v?t thuong nh? do lu?i 
kéo hung th? gây ra. Gi?ng v?n còn run b?n, ch? thu?t l?i vi?c du?c gi?i c?u. 
 
Trong ngày d?u tiên di làm t?i nhà sách Phuong Nam (dóng t?i t?ng tri?t, siêu 
th? Maximark C?ng Hòa s? 15-17 C?ng Hòa, phu?ng 4, qu?n Tân Bình) ch? Lan du?c 
phân công d?ng bán t?i qu?y sách. 

Nét m?t bàng hoàng ch? Lan và hi?n tru?ng v? kh?ng ch? con tin 

Kho?ng 11h30 ngày 15/3, ch? Lan phát hi?n ngu?i thanh niên có b? d?ng b?t 
thu?ng, h?t ho?ng ch?y vào bên trong nhà sách, sau dó d?o nhi?u vòng r?i ti?n 
th?ng d?n qu?y tính ti?n c?m m?t cây kéo trên m?t bàn gi?u trong ngu?i. Lúc này 
b?o v? yêu c?u ngu?i thanh niên (sau dó du?c xác d?nh danh tính là Hùng Minh, 
27 tu?i, ng? xã Phú Bình, huy?n Tân Phú, D?ng Nai) tr? l?i kéo và ra kh?i nhà 
sách. 
 
Nghi s? vi?c d?ng t?i dó, ch? Lan d?ng lên di l?i t? d?ng d? c?a nh?n viên d? 
l?y com trua ra an. B?t ng? Minh rút kéo lao l?i kh?ng ch? ch? Lan làm con tin.
 
Ngay khi nh?n du?c tin báo, kho?ng 50 cán b? chi?n si c?a D?i c?nh sát hình s? 
qu?n, c?nh sát 113, công an và dân phòng phu?ng 4 dã có m?t d? gi?i c?u con 
tin. Du?i s? ch? huy c?a Trung tá T? Dung, d?i phó d?i CSHS qu?n Tân Bình, các 
trinh sát du?c chia thành 2 mui t?n công chính. D?i hình s? du?c quán tri?t 
quan di?m ph?i b?o v? an toàn tuy?t d?i cho con tin, nhanh chóng b?t k? kh?ng 
ch? k? c? bi?n pháp dùng súng tiêu di?t.
Khi tên Minh yêu c?u chu?n b? m?t xe ô tô d? h?n t?u thoát thì ngay l?p t?c, 
m?t trinh sát giàu kinh nghi?m li?n mu?n m?t xe taxi g?n dó r?i hóa trang thành 
tài x?, m?t trinh sát khác nép mình trong c?p xe. Tuy nhiên, tên Minh c?nh giác 
b?t lùi duôi xe v? phía h?n nên trinh sát núp trong c?p xe bu?c ph?i ra ngoài.

Dúng th?i di?m tên Minh kh?ng ch? ch? Lan dua lên taxi thì b? tài x? "b?t d?c 
di" dá bay kéo t?o di?u ki?n cho các d?ng d?i khác ?p vào b?t g?n d?i tu?ng, 
gi?i c?u con tin an toàn.Tên Minh và cây kéo mà d?i tu?ng này dùng làm hung khí kh?ng ch? con tin 

Ngay khi d?n hi?n tru?ng, các trinh sát dã nh?n ngay ra d?i tu?ng Vòong Hùng 
Minh cung chính là ngu?i thanh niên dã d?n co quan công an vào lúc 9h sáng cùng 
ngày d? xin di tù. Minh nói r?ng do ? D?ng Nai, b? thi?u n? r?t nhi?u và dang 
b? giang h? dí dòi n?. N?u Minh không tr? s? b? giang h? chém ch?t.

Nan n? xin di tù không du?c, Minh chuy?n qua xin m?t cán b? tr?c ban cho m?t 
chi?c taxi dua v? D?ng Nai. Do d?i tu?ng này an nói thi?u ki?m soát, có d?u 
hi?u b?t thu?ng nên tr?c ban yêu c?u Minh ra ngoài. Sau dó không lâu thì d?i 
tu?ng này gây ra v? kh?ng ch? con tin t?i nhà sách Phuong Nam.

Hi?n công an qu?n Tân Bình dã kh?i t? v? án, b?t t?m giam d?i tu?ng Minh vì 
hành vi "de d?a gi?t ngu?i".

Trung Kiên

 

 

 


 

Other related posts:

  • » [SMCC] Con tin ke chuyen duoc giai cuu ngoan muc - Nguyen Hong Van