[SMCC] Con duong vong

  Con du?ng vòng  
 

  02/05/2009 21:41  
   
Dúng là m?t "con du?ng vòng" khi t?n d?n chuy?n tham quan Angkor Watt, 
Campuchia, tôi m?i có d?p gi?ng gi?i cho con gái v? cây g?o, hoa g?o, loài cây 
v?n quen thu?c nhu cây da, b?n nu?c, sân dình ? nh?ng vùng quê Vi?t, mà dây là 
l?n d?u tiên con tôi du?c nhìn th?y và nó khen là th? cây "th?t hay, th?t l?, 
th?t d?p". 
M?t cái cây l?n, không có chi?c lá nào (vì mùa xuân hoa g?o n? tru?c khi cây ra 
lá non) trên nh?ng nhánh cành den th?m xòe ra t?ng chùm hoa nam cánh to dày, d? 
tuoi in lên n?n tr?i nhu m?t b?c tranh tuoi d?p. 

Nhìn cây hoa g?o x? ngu?i, tôi nh? nh?ng ngày tu?i tho còn ? mi?n B?c, trên con 
du?ng dê di h?c xanh mu?t c?, hình ?nh h?t s?c thân thu?c d?i v?i tôi là nh?ng 
cây g?o không bi?t du?c tr?ng t? bao d?i d?ng s?ng s?ng, c? m?i tháng ba, t?ng 
dàn chim sáo bay v? chíu chít làm t?, hoa g?o n? b?ng nhu báo hi?u cái "rét 
tháng ba bà già ch?t cóng" dã qua di. Bà n?i tôi v?a b?m b?m nhai tr?u v?a k? 
chuy?n v? s? tích nàng Bân v?ng v? dan áo cho ch?ng mãi chua xong. R?i bà ngâm 
nga d?c câu ca dao: "Tháng ba cày v? ru?ng ra/Hoa g?o r?ng xu?ng thì tra h?t 
v?ng"... 

Lu tr? thì vô cùng thích thú v?i th?m hoa r?ng du?i g?c cây. Chúng xâu k?t 
nh?ng bông hoa d? r?ng d?y du?i g?c cây thành m?t chu?i d?t lên d?u "cô dâu, 
chú r?", deo lên c? "tr?ng nguyên", d?c nh?ng bài d?ng dao vui vui và choi 
nh?ng trò choi quanh g?c g?o. Ngu?i ta còn g?i cây g?o là cây m?c miên hay h?ng 
miên, nhung tôi v?n thích g?i là cây hoa g?o gi?n d?, chân quê... K? cho con 
nghe câu chuy?n v? nh?ng cây hoa g?o Vi?t ? trên d?t Campuchia, tôi m?i c?m 
nh?n th?y kho?ng cách gi?a th? h? c?a mình và cu?c s?ng c?a th? h? sau mình, dã 
lâu không ý th?c chia s?, l?p d?y...

Cu?c s?ng c?a nh?ng ngu?i thu?c th? h? chúng tôi, th? h? 7X, l?n lên sau chi?n 
tranh, còn tr?, còn chút k?t n?i v?i cái g?i là "nhà quê" khi da ph?n chúng tôi 
ch? là dân ng? cu ? các thành ph? l?n. Có l? dây cung là th? h? r?i xa quê 
nhi?u nh?t, vì h? l?n lên v?i d?y d? ki?n th?c và di?u ki?n d? l?p nghi?p noi 
xa. Noi xa bao gi? cung to hon, d?p hon, giàu hon, và gu?ng quay c?a cu?c s?ng 
cu?n h? di. 

Không có gì l? khi nh?ng c?u bé chan trâu c?t c? và nh?ng cô bé mò cua b?t ?c 
khi xua nay tr? thành nh?ng ông ch?, bà ch? doanh nghi?p, nh?ng k? su, bác si. 
và con cái h? là nh?ng d?a tr? thông th?o ti?ng Anh, ti?ng Pháp, rành d? 
hi-tech, t? nh? dã du?c di du l?ch ? nh?ng vùng d?t d?p d? trong nu?c và c? 
nu?c ngoài. Chuy?n nh?ng d?a tr? thành ph? không bi?t con trâu th?t, con cò 
th?t th? nào cung không ph?i là chuy?n hi?m. 

Nh?ng câu chuy?n v? th?i "râu tôm n?u v?i ru?t b?u" hay "rau mu?ng ch?m tuong" 
dôi lúc du?c k? l?i nhu thí d? v? m?t th?i khó khan v?t v? dã qua, dã xa, ch?ng 
ai mu?n tr? l?i, có khi nó còn du?c nhìn du?i lang kính hài hu?c. Cung ph?i v?y 
thôi, cu?c s?ng là ph?i luôn vuon t?i, ph?i giàu hon, d?p hon. Không th? l?y 
thu?c do c?a th? h? mình áp d?t cho th? h? ti?p theo. M?i th? h? ch? cách nhau 
kho?ng hai muoi nam, nhung ký ?c s? khác nhau. Tuy nhiên, n?u bài h?c v? cu?c 
s?ng có th? d?y b?ng nhi?u cách, không ch? m?t cách "ôn nghèo k? kh?", thì cái 
c?n mà ngu?i ta thu?ng quên là c?u n?i v? tâm c?m gi?a các th? h?.

M?t ngày nào dó, nh?ng l?p ngu?i t? quê ra thành th?, t? mi?n B?c, mi?n Trung 
vào Nam nhu r?t nhi?u "làn sóng" dân ng? cu hon ch?c nam tr? l?i dây s? chia s? 
nhu th? nào v?i nh?ng d?a con không bi?t gì v? k? ni?m tu?i tho c?a h?? Nh?ng 
d?a tr? s? ki?m tìm, "phát hi?n" trên m?ng ho?c t?i nh?ng vùng d?t xa l? thông 
tin v? nh?ng gì dang ? g?n k? xung quanh chúng, dã t?ng là cu?c s?ng, máu th?t 
c?a cha m? chúng. Và có th? chúng cung ch? lu?t qua mà thôi. 

H? Minh

  
  

Other related posts:

  • » [SMCC] Con duong vong - Nguyen Hong Van