"Con dao hai luoi" cua viec lam moi ca khuc

"Con dao hai lu?i" c?a vi?c làm m?i ca khúc

Remix ca khúc, hay nói cách khác là làm m?i bài hát dang ngày càng ph? bi?n 
r?ng rãi trong gi?i ca si. Song, có m?t di?u dáng nói là không ph?i b?t k? ca
si nào cung thành công khi làm m?i ca khúc.

Cho d?n nay, có nên làm m?i nh?c Tr?nh v?n là d? tài tranh lu?n khá sôi n?i 
trên các trang web âm nh?c, trong nh?ng bu?i h?c thanh nh?c, quán cà phê...
L?p tr? thì ?ng h? làm m?i "m?t chút" d? t?o c?m xúc l? hon, bay b?ng hon. Ph?n 
l?n khán gi? trung niên l?i ph?n d?i. H? cho r?ng b?t k? giá nào cung nên
gi? nguyên b?n g?c c?a nh?c Tr?nh. Gi?i ca si l?i ?ng h? cách ph?i m?i nh?c 
Tr?nh nhung ph?i trong m?t ch?ng m?c nào dó. Làm m?i còn ph?i tùy vào ca si,
ca khúc và c? hoàn c?nh th? hi?n.

Trong nu?c hi?n nay, nh?c Tr?nh không ch? g?n li?n cùng tên tu?i c?a ca si C?m 
Vân, H?ng Nhung, Quang Dung mà dã có r?t nhi?u ca si khác ch?n th? hi?n.
Nh?ng ca si ngôi sao nhu Thanh Lam, Phuong Thanh, Dàm Vinh Hung, M? Linh không 
ch? th?c hi?n m?t mà d?n hai, ba album. M?c dích c?a ca si hàng "sao" khi
ch?n nh?c Tr?nh và làm m?i nh?c Tr?nh là mu?n kh?ng d?nh thêm "d?ng c?p". Khi 
Thanh Lam phát hành album nh?c Tr?nh d?u tiên, c? nh?c si Tr?nh Công Son
l?n không ít khán gi? ?ng h? ch? b?i cách hát khá nh? nhàng, truy?n c?m d? lay 
d?ng lòng ngu?i. B?ng di m?t th?i gian, Thanh Lam xu?t hi?n tr? l?i cung
v?i 2 album nh?c Tr?nh (Này em có nh?, Ru mãi ngàn nam) v?i cách th? hi?n quá 
khác khi?n nhi?u ngu?i th?ng th?t. Dây cung là ngu?n g?c c?a hai lu?ng du
lu?n trái ngu?c: ?ng h? và ph?n d?i Thanh Lam hát nh?c Tr?nh. Thanh Lam v?n 
trung thành v?i l?i hòa âm bán c? di?n nhung gi?ng hát c?a ch? có l? dã phá
cách quá nhi?u t? giai di?u d?n ti?t t?u nên chua du?c nhi?u khán gi? d?ng 
tình. Ngoài Thanh Lam, m?t s? ca khúc trong album Phuong Thanh (Thuong m?t 
ngu?i)
và Dàm Vinh Hung (Phôi pha) cung t?o ra s? tranh lu?n trái ngu?c nhau, d?c bi?t 
là các ca khúc Bên d?i hiu qu?nh, Bi?n nh?,... (Dàm Vinh Hung), Cát b?i,
L?i bu?n thánh... (Phuong Thanh).

Trong các ca si tr? làm m?i ca khúc nh?c Tr?nh cho d?n nay có M? Tâm (Dêm th?y 
ta là thác d?, Chuy?n dóa qu?nh), H?ng Ng?c (L?i bu?n thánh), Ngô Thanh Vân
(Qu?nh huong), Khánh Ng?c (Nhu cánh v?c bay, Dêm th?y ta là thác d?...), nhóm 5 
Dòng K? (? tr?, Xin cho tôi)... Nhung, có l? r?t ít ngu?i thành công. Nguyên
nhân không ph?i vì tu?i d?i, tu?i ngh? chua d? l?c th? hi?n nh?c Tr?nh mà vì h? 
làm m?i ca khúc theo ki?u không phù h?p v?i gi?ng hát c?a mình.

Ngoài nh?c Tr?nh, nhi?u tình khúc vu?t th?i gian cung dang du?c ca si ch?n ph?i 
m?i. Nhung th?c t? cung ch? có r?t ít ca si phù h?p.

Trong âm nh?c, khi ca si sáng t?o, phá cách và làm m?i m?t ca khúc nào dó d? d? 
nghe, d? c?m là di?u r?t dáng du?c khuy?n khích. Tuy nhiên, n?u nhu s? sáng
t?o, phá cách ?y di quá dà s? d? gây tác d?ng ngu?c. Nhu v?y, làm m?i ca khúc 
cung có th? là con dao hai lu?i ?nh hu?ng d?n s? nghi?p ca hát c?a ca si.

D? Ly

Other related posts:

  • » "Con dao hai luoi" cua viec lam moi ca khuc