Con Nguoi Co The Linh Cam Truoc Cai Chet

Con ngu?i có th? linh c?m tru?c cái ch?t?

M?t chi?u, v? Grigority Doroni, m?i 20 tu?i, b?t ch?t nói: Em m?t quá, ch?c là 
em s?p r?i b? th? gian này. Ngày hôm sau, cô ?y b? tai n?n ôtô và ch?t. M?t
s? ngu?i có th? nhìn th?y cái ch?t c?a mình dang d?n g?n? Li?u vi?c tiên doán 
hay linh c?m v? cái ch?t là s? th?t?

Không ai bi?t tru?c du?c khi nào mình s? t?i s? và cái gì s? khi?n cho mình 
ph?i vinh bi?t th? gian mà bu?c vào m?t th? gi?i vô cùng xa l? nào dó. Tuy 
nhiên,
m?t s? ngu?i có th? th?y du?c cái ch?t c?a b?n thân mình dang d?n g?n. Tr?c 
giác k? l? là cái giúp cho con ngu?i có th? gi?i thích bí ?n không th? hi?u
th?u này.

Inna P k? l?i: M?t mùa hè, v? ch?ng ch? v? quê. R?i m?t hôm khi dang d?ng trên 
ban công ngó ra con sông Volga, anh ?y d?t nhiên lên ti?ng: "Em có nghi là
anh s? ch?t ? dây không?". Di nhiên là ngu?i v? r?t s?c tru?c câu h?i ?y, vì 
ch?ng ch? dang là ngu?i dàn ông kho? m?nh. Nhung r?i vài tu?n sau, b?t ng?
anh ?y t? giã cõi d?i vì con dau tim.

Có r?t nhi?u ví d? nhu v?y. Các bác si ngu?i M?, William Green, Stefan 
Goldstein và Alex Moss, chuyên nghiên c?u hi?n tu?ng ch?t, dã tìm hi?u hàng 
nghìn
câu chuy?n ?n d?ng sau các b?nh nhân ra di "b?t d?c k? t?". Các k?t qu? cho 
th?y, da s? h? doán tru?c du?c cái ch?t c?a mình.

Th?t tình "linh c?m" c?a h? không x?y d?n nhu là l?i nói tiên tri hay s? chu?n 
b? dúng lúc cho vi?c chôn c?t, mà t? m?t tr?ng thái tâm lý d?c bi?t và thu?ng
n?m trong u?c mu?n s?p x?p các v?n d? dâu vào d?y. V?n d? là th?i gian ng?n 
ng?i tru?c khi cái ch?t bu?c d?n, nhi?u ngu?i thu?ng tr?i qua m?t tr?ng thái
tr?m u?t có th? kéo dài t? m?t tu?n cho d?n n?a nam. Y h?c cho r?ng, s? s?u 
mu?n l? lùng này x?y d?n do nh?ng thay d?i hoóc môn trong co th? gây ra. D?c
di?m tâm lý c?a hi?n tu?ng mà b? ngoài nhu là s? chán n?n vô c? này là s? chu?n 
b? c?a h? th?n kinh trung uong cho s? r?i kh?i cõi d?i không tránh kh?i.
Nh?n d?nh này tuong ?ng v?i ý ki?n du?c nhi?u nhà nghiên c?u chia s?, dó là cái 
ch?t don thu?n ch? là s? "quá d?" c?a ý th?c sang m?t d?ng s?ng khác, m?t
trình d? nang lu?ng c?a s? t?n t?i. Tuy v?y, t?i sao co th? c?n d?n "s? chu?n 
b? v? tâm lý" này? Ch?c ch?n không th? d? chu?n b? cho m?i th? dâu vào d?y.

Kh? nang doán tru?c cái ch?t c?a con ngu?i có th? du?c gi?i thích nhu th? nào? 
Cu?n T? thu Tây T?ng có câu tr? l?i cho v?n d? này. Theo ni?m tin c?a ngu?i
phuong Dông, con ngu?i là m?t sinh v?t có hai th? m?nh và y?u. Th? m?nh làm nên 
th? xác con ngu?i. Còn th? y?u c?u thành tinh th?n, vô hình, bao b?c linh
h?n. Cái ch?t chính là s? tách bi?t th? y?u kh?i th? m?nh. Th? y?u có v?ng hào 
quang mà ch? có nh?ng nhà ngo?i c?m m?i th?y du?c. S? phát x? t? hào quang
này cho phép nhà ngo?i c?m ch?n doán du?c tình tr?ng s?c kho? c?a m?t ngu?i, và 
do dó, cung có th? nhìn th?y tru?c du?c cái ch?t.

Nhung t?i sao con ngu?i l?i ph?i tr?i qua th? linh tính kh?ng khi?p dó? T? 
nhiên có s? can thi?p nào không? Có m?t gi? thuy?t dáng quan tâm v? m?t này.
T? lâu, các nhà khoa h?c dã bi?t v?n d? này trong phòng thí nghi?m: Tru?c khi 
ch?t, các t? bào c?a co th? dang s?ng phát ra m?t lo?t m?nh các tia phóng
x? b?t ng?. Nhà v?t lý h?c ngu?i Ba Lan, Janusz Slawinsky cho r?ng, lu?ng sóng 
khá m?nh này có th? ch?a d?ng thông tin v? sinh m?ng c?a m?t co th? s?p
ch?t và cung có th? b?o luu các m?u ý th?c và ký ?c. Có ph?i dây là m?c dích 
chính c?a tín hi?u cu?i cùng do các t? bào s?p ch?t phát ra?

Tôn giáo thu?ng nói v? s? ti?p t?c c?a cu?c s?ng sau cái ch?t. Hào quang s? 
bi?n m?t tru?c khi ch?t, gi?ng nhu b?t k? lo?i v?t ch?t vu tr? nào cung d? l?i
d?u v?t trong không gian tru?c khi b? phân hu?. Cùng v?i m?t ph?c h? nang lu?ng 
c?a ngu?i (th? y?u), hào quang s? mang sang th? gi?i khác toàn b? thông
tin v? m?t ngu?i ch?t, nói khác di là ý th?c. Do dó, ch? có th? là th? xác 
ch?t, còn ý th?c v?n ti?p t?c t?n t?i nhu là m?t dám mây nang lu?ng. S? phát
ra lu?ng phóng x? t? các mô sinh v?t vào lúc ch?t du?ng nhu dem l?i cho "th? 
y?u" cái xóc n?y cu?i cùng, g?i linh h?n b?t t? c?a m?t ngu?i vào vu tr?.

(Theo Khoa h?c & D?i s?ng)

Other related posts:

  • » Con Nguoi Co The Linh Cam Truoc Cai Chet